Stud.Pal.22.51

(SokNes; AD153)

51

1 r[.5]ou[.7]mwn...u[ y 18 ]graf[.6 sunge]-

nei=v mo[u a)po]f[ai/]nontav a)po[geg]ramme/[nouv w(v o1n]tav i9eratikou= {ieratikav}4 {a)po[geg]ramme[n .8]tav peratika_v}7

ge/nouv kai\ perilu/sewv tou= pro_v a)llh&louv ga&mou a)nti/grafon e0pes-

kemme/nhv e0pi\ tou= 10 (e1touv) 9Aqu\r kai\ sunqeme/nwn tai=v a)podei/cesi {apodeiceiv}4

5 Tessenou/fiov Tesenou/fewv stolistou= Soknopai/ou qeou= mega&lou mega&-

lou kai\ tw~n sunna&wn qew~n kai\ 0Erie/wv Tesenou/fewv kai\ Panefre/mmio(v)

Stotoh&tiov kai\ Stotoh&tiov Paku/sewv kai\ Stotoh&tiov Stotoh&tewv kai\ Stotoh&-

tiov 0Onnw&fre[w]v tw~n 5 presbute/rwn {presbuterou}5 i9|ere/wn pentafuli/av tw~n

au0tw~n qew~n kai\ Petesou/xou tou= {tw}4 kai\ Ptolemai/ou 0Onnw&frewv stolis-

10 tou= Sou/xou qeou= mega&lou mega&lou kai\ diado&xou profhtei/av

tou= 0Arsinoei/tou a)nafero&me<n> {anaferome}4 soi ku/rie u9pota&cantev w(v e0ke/-

leusav tw~n {ton}4 parateqeisw~n a)pografw~n {apografon}4 kai\ perilu/sewv tou= ga&-

mou ta_ a)nti/grafa. e0rrw~sqai/ {errosqai}4 se eu1xomai ku/rie/ mou e0rrw~sqa[i/]

se eu1xomai ku/rie/ mou. (e1touv) 16 Au0tokra&torov Kai/sarov Ti/tou Ai0li/ou

15 9Adrianou= 0Antwni/nou Sebastou= Eu0sebou=v Paxw_n 20. meta_ th_[n]

a)na&gnwsin Klau/diov 0Agaqoklh=v o9 a)rxiereu\v kai\ e0pi\ t[w~]n i9er[e/wn]

shmeiwsa&menov th_n e0pistolh_n e0pe/treye to_n Stotoh=n

peritmhqh=nai kata_ to_ e1qov.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

 

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.