Stud.Pal.XX.7

(Arsnome; AD150-) repr. CPR1,32

7rp

1 [e1touv y ? Au0tokra&torov Kai/sarov Ti/tou Ai0li/o]u {Ai0li/ou Traiano]u=}7 9Adrianou= 0Antwnei/nou Sebastou= Eu0sebou=v mhno_v Du/s[trou T]u=[bi y ? ]

[o9mologei= Su/rov y ? w(v e0tw~n y ? ko]nta [tri]w~?n? ou0lh_ xeir?i\ decia~| Su/ra| [t]h=| [k]ai\ 0Isari/w| 0Afrodisi/ou tou= Su/rou w([v e0tw~n y ? ]

[ c 60 w(v e0tw~n y ? ]a e9n[o_v ou0]lh_ a)ntiknhmi/w[i] a)risterw~i e9kate/ra| meta_ kuri/ou th=| me\n Su/ra| th=| kai\ 0I[sari/w| y ? ]

[ c 60 ]ou Sab[i/nou] w(v e0tw~n penth&konta 50 ou0lh_ o0fru/i a)ristera~| e1xein to_n Su/ron para_

(Arsnome; AD150-) repr. CPR1,32

0213 020 7rp

5 [th=v Su/rav th=v kai\ 0Isari/ou fernh_n y ? ]s?i?[w]n do[.6i]dwn zeu=gov mnai+ai/wn tessa&rwn 4 masxalisth=r<a> {masxalisthr}4 e1nliqon {enliqov}4 mnai+a[i/wn y ? ]

[ c 60 ]r[.]v m[naiai/ou] e9no_v 1 a1llon {allov}4 e3na {eiv}4 1 tetartw~n e0nne/a 9 kai\ e0nwti/wn a)lhqinopeinwn ze[u=gov y ? ]

[ c ? kai\ i9ma&tia e0n suntimh&sei y ? ] a)rguri/ou draxmw~n o0ktakosi/wn 800 kai\ para&ferna xalka~ me\n 0Afrode[i/thn y ? ]

[ c ? kai\ cu/lina y ? ].hn [m]uroqh&khn, kibw&tia du/o 2, kaqe/dran su\n u9popodi/wi kai\ i9ma&tia kitw~?[na y ? ]

[ c ? h9 de\ mh&thr o9moi/wv dedwke/nai e0n prosfora~| {fernh=|}7 th=| qugatri\ Su/r]a| th=| kai\ 0Isari/wi kurieutikw~v a)po_ tou= nu=n a)nafai/reta ta_ u9pa&rxonta au0th=|

10 [ c ? peri\ Far]baiqa h3misu me/rov klh&rou katoikikou= a)rourw~n e0nne/a 9, peri\ de\ kw&mh[n y ? ]

[ c ? di/moi]r?on m[e/]rov koino_n pro_v th_n Su/ran th_n kai\ 0I|sa&ri[on] kata_ to_ a1ll[o] t?ri/ton me/r[ov y ? ]

[ c ? peri\ Fil]oneiki/ou to_ me\n te/[ta]rton e0p?i\? to_ o0gdohkosto_n m[e/]rov th=v oi0ki/av kai\ a[i0qri/ou y ? ]

[ c ? t]ou= me\[n] progegram[me/no]u [Sa]bei/nou tw~| treiskaide[ka&tw|] {triskaide[katw]}4 [e1tei] Tu=bi tri/ton? [ c ? ]

[ c ? m]e/[r]ov paraxwrhto_n [tw~| prw&]tw| kai\ ei0kostw~| e1tei P[axw_n] para_ Xaire/ou 9H[ c ? ]

15 [ c ? ] para_ 0A[xil]le/wv Pos[idwn]i/ou e3neka tou= to_ a1llo h3misu proparakexwrh[ke/nai y ? ]

[ c ? ] tou= p[rogegr]amme/nou Sa[be]i/nou tw~| deute/rw| kai\ ei0kostw~| e1tei 9Aqu\r gegono&tw[n y ? ]

[ c ? su\n oi[v] e0pekra[t]h&[q]h kai\ e0kuri/euen me/xri nu=n dikai/oiv pa~si w{n gei/tonev kaqw_v ai9 [dedhlwme/nai y ? ]

[u9phgo&reusan y ? ]meso?.[.4 o]i0ki/a, a)phliw&tou r9u/mh basilikh&: tw~n de\ peri\ Farbaiqa a)rourw~[n e0nne/a 9 y ? ]

[ c ? 3H]r?wn?ov tou= Dionusi/ou e0laiw_n ei0v o4n a)poxe/etai o9 e0laiw_n kai\ e0pi/ ti me/rov e3ter[on y ? ]

20 [ c ? ].[.] e0f) w{| ta_ e0c au0tw~n perigeino&mena ei0v to_n koino_n tw~n gamou/ntwn oi]kon a)po[katasth=sai y ? ]

[ c ? tou= Su/rou xorhgou=ntov th=| Su/ra| th=|] kai\ 0Isari/w| ta_ de/onta pa&?n?ta kai\ to_n i9matismo_n kai\ ta_ a1lla o3sa kaqh&kei gunaik[i\]

[gameth=| kata_ du/namin: e0a_n de\ diafora~v genome/nhv xwri/zwntai a)p) a)llh&lwn a)podo&]tw me\n paraxrh=ma th=| {thv}4 Su/ra| {surav}4 th=| {thv}4 kai\ 0Isari/w| {isariou}4

|pa&nta t?a_? prosenexqe/nta au0[th=|]

[ c ? a1gonta] th_n au0th_n o9lkh_[n] kai\ ta_ i9|m[a&]t?i?a? e0glogh=v au0th=| ou1shv h2 au0ta_ lamba&nein k[ai\ y ? ]

[ c ? th=v i1shv suntimh&se]wv e0a_?n me\n au0to_v au0th_n [a)po]pe/mphtai paraxrh=ma, e0a_n d?e\ au0th_ e9kou=sa a)pa[lla&tthtai e0n h9me/raiv tria&konta 30 y ? ]

25 [ c ? ka]qa&per e0k {eg}4 di/khv kai\ katadiairh=?sqai [t]a_v proso&douv tou= tou= xwrismou= e1touv kai\ l[ c ? ]

[ c ? ]....wn kai\ dapanw~n kai\ e1xein th_n [Su/ra]n th_[n] kai\ 0Isa&rion e0cousi/an .[ c ? ]

[ c ? ]wv d.[...]..[ c ? ]h[.. p]eri\ th=sde {thste}4 th=v No?h?ri/ou h2? a1llou tino_v a(plw~v p[a]ra_ t?h=?v

[ c ? ]h kai\ e0pi/ ti me/ro[v] oi0[ki/a] Swta~, borra~ kai\ a)phl?[i]w&to(u) S[a]rapia&do(v) th=v Dionusi/o(u) k?l?h=ro(v), libo_v .[ c ? ]

[ c ? kon]ta p?e/n[te ou0]lh_ [o0fr]u/i a)ristera~|. #324 m2 Su/rov Dei/?ou e1x?w para_? [t]h=v Su/rav th=v [kai\ 0Isari/ou y ? ]

30 [ c ? th_n fernh_n {om}7 e0n suntimh&s]e?i dr?[axm]w~[n o0k]takosi/[w]n 800 kai\ ta_ para&ferna ka?i\? proshn[e/x]qh {proshn[ex]qhi}4 mo[i para_] t?h=?v? mhtr[o_v y ? ]

[ c ? kuri/ou Sab]ei/n[ou] q?a?[.5]parax[.4 ta_] prokei/mena u9pa&rxonta e1ti de\ kai\ ..[...].[...].[ c ? ]

m3 [ c ? ] vestig rws[...] th=| qugatri/ mou Su/?ra|? t?[h=| kai\ 0Isari/w| y ? ] vestig [ c ? ]

[ c ? ] vestig ou me/rouv oi0ki/a[v k]ai\ ai0qri/ou ka[i\ ...] vestig [ c ? ]

[ c ? ] vestig a [a)rour]w~n du/o {duw?}4 2 o0gd[...].[.4]..[...]...[ c ? ]

35 [ c ? p]ro&kit[ai e1]gr[ay]en u9pe\r [au0]tw~n m[h_ ei0do&twn gra&mmata y ? ]

[ c ? ]eimena pro?shne/xqhsan u9po[ c 17 ]a[ c ? ]

m4 [ c ? ] vestig [ c ? ].( ) 0Artem(idwr ) vestig [ c ? ] vestig [ c ? ]

8 1 StudPal 20,8r9YPapGr 2,45

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.