Stud.Pal.XX.5

(Ars; AD136) repr. CPR1,24;MChr288

5rp

1 (e1touv) 20 Au0tokra&torov K[ai/s]arov Traianou= {[Ai0li/o]u}7 9Adrianou= Seba[v](tou=) mhno_v Kais?arei/ou [2]1? e0n Ptol(emai5di) Eu0er[ge/tid]i tou=?

[0Arsinoi5tou e0p]i\ 0Iouli/av Sebasth=v. o9mo?l?[o]gou=sin a)ll[h&loi]v? Souxa&mm[wn] 1Erwtov [to]u=? So[u/]xou w(v e0tw~n ei1[kos]i 20 a1v(hmov)

[kai\ 0Afrodei/th Nei/]l?o?u to[u= N]ei/l[o]u w(v (e0tw~n) 44 o[u0(lh_)] met[w&]p?w|? e0c a)rist(era~v) meta_ kuri/ou tou= o9mop(atri/ou) kai\ o9momhtri/[o]u a)delfo(u=)

[ c 13 o9 me\n Souxa&m]mwn e1xein para_? [t]h=v 0Afro?d?ei/t?h?[v] e0pi\ th=| qugatri\ a?u0?t?h=v 0Afrode?i[to]u=ti 0Ammwni/ou pa[r]-

5 [qe/nw| ou1sh| par]axrh=ma dia_ xei?r?o_?v? xruso?u= dokimi/ou {dokime[i]ou}4 teta&rtav de/ka trei=v 13 ai4 ei0si\n e0nwti/wn? zeu=gov tetartw~n

[du/o 2 y ? ]wn du/o 2 e4n 1 me\n t[e]t?a?rtw~n te?ssa&rwn, to_ de\ e3teron dia&xlwron tetartw~n triw~n 3 kai\ daktuli/dia {daktilidia}4

[du/o 2 e4n 1 me\n tetartw~n] t?riw~n, to_ de\ e3?t?ero[n] th=v loiph=v teta&rthv mia~v kai\ a)rguri/ou draxma_v diakosi/av 200 e0n ai[v i9ma&-

[tia e0n suntimh&sei draxm]ai\ e9kato&n 100, h9 de\ 0Afrodi/th o9moi/wv dedwke/nai e0n fernh=| kata_ prosfora_n a)nafai/reton th=| au0th=| qug(atri\)

[0Afroditou=ti t]a_v u9parxou/sav a?u0?th=| w3v fasi peri\ to_ Mhtrodw&rou e0poi/[ki]on klh&rou katoik(ikou=) e0n dusi\ 2 <s>frag(i=si) {frag}4

10 [a)rou/rav trei=v 3, e1ti de\ kai\ to_ h3]misu me/rov t?h=v o9?moi/wv u9parxou/shv au0th=| e0n th=| mhtrop(o&lei) e0p) a)mfo&dou Platei/av oi0ki/av ka(i\) au0l(h=v),

[th_n de\ prosfora_n pepoi]h=sqai th_n mhte/ra 0Afrodei/thn th=| qug(atri\) 0Afrodeitou=ti xwri\v tou= o9moi/wv e0piba&llo(ntov) au0th=| th=| qug(atri\)

[a1llou h9mi/sewv me/rouv th=v oi0ki/av kai\ au0l]h=?v? koinou= kai\ a)diaire/tou tw~n u9pog(rafo&ntwn) a)kolou/qwv th=| tou= patro_v au0th=v 0Ammwni/ou

[diaqh&kh| kai\] e0n th=| mhtropo&lei e0p) a)mfo&dou Biqunw~n kai\ a1llw[n] to&pwn oi0ki/av kai\ au0lh=v, peri\ de\ kw&mhn Kerkesou=xa

[tou= .10]dov klh&[r]ou a)rourw~n pe/nte 5 ka(i\) e0laiwnoparadei/sou a)ro?u/?rhv mia~[v] 1 k?a?i\ foinikw~nov {foineikwnov}4 a)rou/rhv

15 [ c ? h9mi/souv %50 kai\ e0n kw&mh| y ? me/rou]v oi0ki/av kai\ au0lh=v e0pi..tou a)rourhdou= h2 o3swn e0a_n w}si, th_n de\ prosfora_n pepoih=sqai th_n mht(e/ra)

[0Afrodei/thn e0pi\ tw~|] e1xein au0th_n e0f) o4n peri/esti xro&non oi1khsin kai\ e0noiki/wn a)pofora_n tou= o3lou e0p) a)mfo&do(u) Plat(ei/av)

[ c 16 oi0]ki/av kai\ au0l(h=v) kai\ karp?[e]i/?an h9?mi/so[u]v me/rouv tw~n peri\ to_ Mhtrodw&rou e0poi/k(ion) klh&rou a)rourw~(n)

[triw~n 3 mhde\ peri\ tou=] h9mi/souv m?e/?rouv e0?n?teu=qe?n? th_n 0Afrodeitou=n a)ntipoiei=sqai kai\ xorhgei=n th_n a?u0?t?h_n

[mhte/ra 0Afrodei/th]n? ei0v to_[n] koin?o_?n tw~n gamou/ntwn oi]kon u9pe\r tou= tou= e0nestw~tov e1touv x?r?o&?[nou] purou=

20 [a)rta&bav .8 me/tr]w| dro&mwn tetraxoini/kw| {tetraxoi[n]eikw}4 kaqara_v a)po_ dhmosi/wn e0n th=| mhtro(po&lei). me/nein ou]n toi=v gamou=si

[tw~| te Souxa&mmwni kai\ th=| 0Afrodi]tou=ti th_n pro_v a)l?l?h&louv sumbi/wsi<n> {sum[b]iwsi}4, tou= Souxa&mmwnov e0park?[o]u=ntov au0?t?h=|? ta_

[de/onta pa&nta kai\ to_]n i9matismo_n kai\ ta_ a1lla o3sa p?rosh&kei gunaiki\ gameth=| kata_ du/namin kai\ poioume/nou

[ta_ e1rga tw~n pa]trikw~n a)rourw~n kai\ tou= h9mi/souv me/rouv tw~n peri\ to_ Mhtrodw&rou klh&rou a)rourw~n triw~n 3

[ c ? a)name]trou=ntov ei0v to_ [d]hmo&sion t?[a_ u9]pe\r au0tw~n tele/smata pa&nta a)po_ tou= au0tou= ei0sio&nt(ov)

25 [e1touv, tw~n de\ tou= lo]ipou= h9mi/souv me/rouv tw~n au0tw~n a)rourw~n triw~n 3 e1rgwn kai\ dhmosi/wn e0f) o4n h9

[0Afrodi/th peri/esti] x?r?o&?non o1ntwn pro_v au0th_n 0Afrodei/thn kai\ au0th=v de\ 0Afroditou=tov a)kathgo&rhton e9auth_n

[parexome/nhv e0n t]h=| sumbiw&sei: e0a_n de\ diafora~v toi=v gamou=si genome/nhv xwri/zwntai a)p) a)llh&lwn

[a)podo&tw

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.