Stud.Pal.XX.4

(Ars; AD124) repr. CPR1,18;MChr84 m

4rp

1 m2 9Hr(aklei/dou) m(e)r(i\v) stra[t]hg(i/av) 0Arsi(noi5tou)

m1 #27 e0k to&mou [u9po]mnhmatismw~n [B]laivi/ou {[b]la[[e]]iou}5 Ma[r]ianou= m2 e0pa&rxou m1 spei/rhv

prw&[t]hv Flaoui/av Kili/kwn [i9]ppikh=v e0c a)napomph=v 9Ateri/ou

[Ne/pw]t?ov tou= krati/sto[u h9g]e[m]o&nov e1touv [o0]gdo&ou Au0tokra&torov

[Kai/saro]v Traianou= 9Adria[no]u= Sebastou= Farmou=qi o0ktwkaideka&th|.

5 p[ar]o&[n]tov Klaudi/ou 0Ar[tem]idw&rou nomikou= 0Afrodei/siov 0Apollw-

n[i/o]u pro_v 0Ammw&nion 0A[p]i/wnov tou= 0A[f]rodeisi/ou dia_ Swthri/-

xou r9h&torov ei0po&ntov [s]unelqo&nta e9auto_n a)gra&fwv Sarapou=ti/

tin?i? e0sxhke/nai e0c au0[t]h=v 9Wrige/nhn o4v e0teleu/thsen kai\

a1llouv: tou= no&mou kalou=ntov tou\v pate/rav e0p[i\] ta_[v] klhronomi/av

10 tw~n e0c a)gra&fwn pai/dwn to_n a)nti/d[i]kon qe/lein kata_ dia-

qh&[k]hn klhrono&mon {klhronomein}5 e[i]]nai tou= 9Wrige/nouv, ou0k e1xontov e0kei/-

nou a)po_ tw~n no&mwn e0cousi/an perio&ntov patro_v ei0v a1llon tina_

gra&fein d[ia]qh&khn, paraci/ou [p]ar[a]no&mo[u] ou1shv [t]h=v ei0v to_n a)nti/-

dikon di[a]qh&khv a)ntipoiei=sq[a]i tw~n u9po_ tou= ui9ou= kataleifqe/n-

15 [twn: k]ai\ tou= 0Ammwni/[ou dia_] Markianou= r9h&torov a)pokriname/-

nou {apokreinamen?ou}4 t?o_[n] tw~n Ai0gupti/wn no&mon dido&nai e0cousi/an pa~si toi=v diati-

qeme/noiv katalei/pein [o]i[v bou/lo[nt]ai ta_ i1dia, e9auto_n me/ntoi a)ne-

yio_n o1nta tou= tetel[e]uthko&t[o]v katal[e]lei=fqai su\n e9te/rw|

ui9w~| tou= a)ntidi/kou kl[hr]ono&mon [k]ai\ th_n di[a]qh&khn plh&rh e1xein

20 to_n tw~n mar[tu/]rwn a)ri[qmo&]n: Blai/siov Mariano&v: a)nagnwsqh&-

tw h9 tou= 9W[rige/]n?ouv d[iaq]h&kh: a)?nagnwsqei/shv e0pi\ tou= o0gdo&-

ou e1touv 9A[dria]nou= [t]ou= k[u]ri/ou Xoi[a_]k triaka&dov m2 #325 m1 Blai/siov Mariano_v

e1parxov spei/?[rh]v prw&thv Fla[u]i/a[v Ki]li/kwn i9ppikh=v sullalh&sav {su[[n]]lalhsav}5

0Arte[mi]d[w&rw| t]w~| nom[i]kw~| [p]e[ri\ to]u= pra&gmatov u9[ph]go&reusen a)po&-

25 [f]a[sin h4 kai\ a)n]egnw&sqh kata_ le/c[in o]u3twv: o9 teleuth&sav 9Wri-

[ge/nhv e0c a)gra&]f[w]n [ga&mwn ge]no&m[e]n[ov tw~| pa]t?r?i\ fai/neta?i? k?a?t?[a]-

[lei/pein ta_ i1dia di]a?qh&kh[v] e0cousi/a[n] mh_ e0sx?[h]kw_v t[ou=] patr[o_v au0t]ou=

[z]w~n[t]ov: [kai\] t[ou=] me\n 0Ammwni/[o]u ei0po&ntov e0c e0n[g]ra&fwn ga&-

mwn gego[ne/]nai to_n 9W[ri]ge/nhn, tou= de\ 0Afrodeisi/ou diabebaiw-

30 same/nou e0c [a)]gra&fwn au0to_n ga&mwn gegennh=sqai vac Blai/siov

Mariano_v [e1]p?a?[rxo]v spei/rhv prw&[t]h?[v] Flaui/av Kili/kwn i9ppikh=v:

au0t[o_] tou=[to o9 0A]frodei/siov a)podei/cei e0n h9me/raiv

(Ars; AD124) repr. CPR1,18;MChr84

0213 020 4rp

32 |{.meraiv}5 e9ch&konta 60.

[t]ou= 0Afrodeis[i/o]u a)ciw&santov e0[n] to[so]u/tw| e0p) a)n[a]gr[a]f?h=v gene/sq[a]i

ta_? u9?po_ t[o]u/?t?[o]u au0[t]ou= a)poleif[q]e/nta way Blai/siov Mariano_v e0ne-

35 tei/lato 0I[si]dw&rw| h9gemonikw~| u9phre/[t]h| poih&sasqai {pooih[s]asqai}4 di?s?sh_?n

th_n a)nag?r?a?f[h_]n kai\ a)nadou=n[ai] a)nti/grafa {antigraf[[on]]}5 toi=v e0mfero-

me/noiv t?h=?v? k?leido_v th=v oi0ki/av menou/shv para_? tw~| 0Ammwni/w|

[e0nes]frag[i]sme/nhv: kai\ met) o0li/gon tou= 0Isidw&rou a)paggei/lan-

[tov ge]gone/nai [t]o_ keleusqe\n Blai/siov {baaisiov}5 Mariano_v e0ke/leu-

40 [se th&nde t]h_n pro[f]ora_n u9pomnhmatisqh=nai: m2 Klau/diov

[.4]n bibliofu/lac {bubliofulac}4 u9pa&rxei: e1touv o0gdo&ou

[Au0tokra&]torov Kai/sarov Traianou= 9Adrianou=

[Sebasto]u= 0Epei\f mia~| kai\ ei0ka&di.

#331

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

 

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.