Stud.Pal.XX.15

(Arsnome; AD190) repr. CPR1,27;MChr289

15rp

1 [e1touv triakostou= Au0]tokra&tor[o]v Kai/sarov M[a&r]kou Au0rhli/ou Kommo&dou 0Ant[wn]ei/nou Eu0sebou=v

[Eu0tuxou=v Sebastou= 0Armeniakou= M]hdikou= Pa[rqik]ou= Sarmatikou= Germanikou= Megi/s[tou] Bretannikou= mhno_v

[0Apellai/ou y 1--2 ? Faw~fi y 1--2] {[0Artemisi/ou Famenw&q]}7. [e0n Ptole]mai5di Eu0e[rge/]tidi tou= 0Arsinoei/tou nomou=. o9mo[lo]gei= 0Isi/dwrov Sw&tou

|a)po_ th=v {0Isi/?d?[wr]ov e0k tou= 0A?nogh=v}7

[mhtropo&lewv a)nagr(afo&menov) {a)nagrafo&menov}7 e0p) a)m]f[o&]dou M[oh&]rewv w(v [e0tw~n] ei1kosi? du/o 22 a1shmov Pasi/[wni tw~|] kai\ 0Isidw&rw| Ma&rwnov

5 [ c ? w(v e0tw~n y ? kon]ta du/o [a)sh&]mw| e1xein to_n 0Isi/dwron para_ tou= P[asi/wnov] tou= kai\ 0Isidw&rou

[e0pi\ th=| e0pitropeuome/nh| au0tou= Qai+s]ari/w| [9Hr]aklei/dou par[q]e/nw| ou1sh| sunerxom[e/nh| au0]tw~| pro_v ga&mon fer-

[nh_n xrus]ou= mna[iai=a tri/a 3 e0n] k?osmar[i/oiv] kai\ i9ma&tia e0?[n] suntimh&sei {sunteimhsi}4 draxmw~n t[riak]osi/wn 300 a3 e0stin sou-

[da&rion] r9odiako_n, k[iqw_n ko&k]k?inov h9mitribh&v, e3terov smara&gdinov, sou[br]ik[opa&l]lion mo&rinon h9mi-

[tribe/v, a)bo&ll]hv leuko_v kai\ e0[n toi=v paraf]e/rnoiv kitw_n krokw&[ti]nov, palli/olon xlwro_n {glor?o?n?}4, e0?p?ika&rsion {gloi=[on e0p]ika&rsion}7 kai\ xalka~

10 [0Afro]dei/thn, e1soptron di/ptux?on, di/fron, sta&mnon, [s]ka&fion kai\ cu/lina [ c ? qh&]khn {[ c ? e0piqh&]khn}7 th=v 0Afrodei/-

[thv ...].hn, skri/nion {skrhnion}4 ka&qedran su\n u9popodi/w|. [s]umbiou/twsan ou]n [a)llh&]l?oiv oi9 gamou=ntev o3 te 0Isi/-

[dwrov kai\ h9] Qaisa&rion a)me/?mptwv tou= 0Isidw&rou [e0]pixorhgou=[ntov] au0th=| ta_ de/onta pa&nta kai\ to_n i9matismo_n kai\ ta_ a1l-

[la o3sa kaqh&k]ei gunaiki\ gameth=| kata_ du/namin tou= [bi/ou k]ai\ au0[t]h=v de\ th=v Qaisari/ou a1[me]m?pton kai\ a)kathgo&rh-

[ton e9auth_n par]exome/nhv {[par]exomenhn}4 e0n th=| sumbiw&sei e0f) w{| [kai\ karpi/]zes[qa]i {[a)pokarpi/]zes[qa]i}7 to_n 0Isi/dwron e0f) o4n xro&non me/nei au0toi=v

15 [h9 pro_v a)llh&]louv sumbi/wsiv to_ u9pa&rxon th=| Qa[i+sa]r?i/?w|? peri\ [kw&]mhn Sebe/nnuton te/tarton me/rov koino_n kai\

[a)diai/reton] foinikw~nov a)rourw~n de/ka o0ktw& 18. e0a_n de\ [d]iafora~v au0toi=v genome/nhv xwrisqw~?ntai a)p) a)l[lh&lwn]

[oi9 gamou=ntev a)p]odo&tw o9 0Isi/dwrov th_n prokeime/nhn fernh_n [t]o_ me\n xrusi/on e0n toi=v a?[u0]t?oi=v kosmari/oi?v? kai\ i1sh| o9l-

[kh=| kai\ ta_ i9m]a&t[i]a e0n th=| i1sh| suntimh&sei {sunteimhsei}4 e0glogh=?v? {e0glog[h=v]}7 au0th=| ou1shv h1?toi ta_ i9ma&tia lamba&nein kai\ to_ a)po?[de/]on h2 th_n pro?-

[keime/nhn au0]t?w~n {a)pe?[ c ? ]n[.]q?e?n?.[[n]]epi [h2 th_n tou/t]wn}7 sunti/mhsin {sunteimhsin}4 e0pi\ me\n th=v a)popomph=v pa?[r]axrh=ma, e0pi\ de\ th=v e9kousi/ou a)palla?[gh=v

|e0n] h9me/raiv

20 [tria&konta 30 a)f)] h[v e0a_n a)paithqh=|, ta_ de\ para&ferna parax?r?h=ma o9poi/a| e0a_n e0?g?bh=| e0k th=v tri/yewv {trei[yewv]}4 {tre/y[ewv]}7 kai\ kata-

[diairei/sqw] h9 pro&sodov tou= foi[ni]kw~nov ei0v th_n tou= e1[t]ouv tou= xwrism[ou=] dwdeka&mhnon kai\ lh&myetai

[to_ e0piba&l]lon w{n e0a_n fanh=| memenhkui=a {memenhkueia}4 par) au0tw~| mhnw~n vac geinom?e/?nhv th=| Qais[ari/]w| t?h=?v? p?ra&-

[cewv th=v te fe]rnh=v kai\ parafe/rnwn e1k te tou= 0Isidw&rou kai\ [e0k] tw~n u9parxo&ntwn au0tw~| pa&ntwn kaqa&per e0k {e?g?}4 d?i/?k?(hv)

m2 [0Isi/dwrov Sw&to]u {[ c ? ].}7 e1xw para_ tou= Pasi/wnov tou= ka[i\] 0Isidw&rou e0pi\ th=| e0pitropeuome/?n?h|? [au0tou=]

25 [Qaisari/w| p]arqe/nw| ou1sh| sunerxome/nh| {sunerxomenhv}4 moi pro_v ga&mon fernh_n dia_ xei[ro_v] xru[sou=]

[dokimi/ou m]naiai=a t[r]i/a 3 e0n kosmari/oiv kai\ i9ma&ti[a] e0n suntimh&sei {sunte?imhse?i?}4 draxmw~[n triakosi/]w?n? 300

[kai\ ta_ prokei/me]n?a para&ferna e0f) w{| kai\ karpi/zesqai/ m[e] ei0v to_n koino_n h9mw~n [oi]kon t]o_ u9pa&[rxon]

[soi p]eri\ kw&mh[n] Seb?e/n?nuton te/tarton me/rov foinikw~n[o]v a)[rourw~n d]e/?k?a? [o0]k[tw_] 18

[genome/nou de\ xwris]mou= a)podw&sw kaqw_v pro&keitai. m3 Pasi/wn o9 kai\ 0Isi/dw[rov] M?[a&rwnov e0ce]eo&-

30 [mhn tw~|] {[.5]do?[ c ? ]}7 0I[si]dw&rw| th_n e0pitropeuome/nhn u9?[p) e0]mou= Qai+sa&r[ion 9Hraklei/dou pro_v ga&mou koi]-

[nwni/an] {[ c ? ]}7 [e0pi\ toi=v] prokeime/noiv.

m4 katexw(ri/sqh) 30 (e1tei) Faw~(fi) 30. m5 do_v i1?s?o(n). m6 e0cedo&(qh).

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.