SB.VI.9373

(Tebt; IIspc)

9373

1 [e1touv .. Au0tokra&torov Kai/sarov y ? Sebastou= E]u0sebou=v Mex[e]i\r 11 e0n Tebtu/nei th=v Pole/mwnov meri/d[o]v tou= 0Arsinoi/tou nomou=.

[o9mologei= Pasi/wn tou= dei=nov tou= y ?]ou a)po_ kw&mhv Tebtu/newv w(v e0tw~n penth&konta o0ktw_ 58 ou0lh_ go&nati a)risterw~|

[sunxwrei=n meta_ th_n e9autou= teleuth_n toi=v te/knoiv 0Armiu=si kai\ y ? ]w?tai th=| gegonui/a| {gegonoieia}4 au0tw~| e0k th=v methllaxui/av {methnlaxueihv}4 au9to[u= g]unaiko_v Tapeina~-

(Tebt; IIspc)

0154 006 9373

4 [tov y ? ].th? Teforsaei/ti d?m?w?[h=| t]ou= Pasi/wnov ui9ou=, tw~n de\ prorrhqe/nta {p[ro]r[rh]thnta}4 0Armiu=sin kai\

5 [ c ? ] o9 au0to_v o9mologw~n sugxwrei= {sunxwri}4 koinw~v e0c i1sou [e9]ka&stw| kata_ to_ tri/ton me/rov th_n u9parxou=san au0tw~|

[oi0ki/an kai\ au0lh_n y ? kai\ o3sa] suneu/rontai? k?a[i\] to_?n? o1nta pro&teron to&pon kai\ ta_v u9parxou/sav au0tw~| Pasi/-

[wni y ? t]ou= e0n [.]o&siov [e0d]a&[f]e?i klh&rou katoikikou= a)rou/rav p?e/?n?te te/tarton 5 %51 w{n

[ c ? a)]rou/rh[v] te/tarton %51 kai\ o3sa e0a_n a1lla katalei/yh| o9 Pasi/wn h2 kai\ e1lei-

[yen y ? ]... xwri\v w{n m?[e\n] parhne/gkato {parenekkatw}4 o9 path_r Pasi/wn e9ka&sth| au0tw~n kata_

10 [th_n parou=san o9mologi/an y ? ] tw~| d[e\] progegra[mme/n]w| au9tou= Pasi/wnov ui9w~| 0Armi[u=]si sunkexwrhke/nai

[ c ? bou/lomai de\ tou=]v klhrono&mou?[v ei]nai 0Arm]iu=sin kai\ Teforsa&ein kai\ t?[o_n] ui9o_n au0th=v Tefor-

[sai5tov 9Hra&kleion y ? kai\ pro_v th=v a)na_ to_ sw~m]a Pasi/wnov k?[hdei/av kai\] peristolh=v? kai\ eu0lut?[rw&s]ewv w{n e0a_n [d]ap?[a]-

[nh&swsin y ? a)naq]hma&twn tw~n [e0n suntimh&]sei draxmw~n ei1kosi tessa&rwn 24 ..ep..n?[ c ? ]

[ c ? e0n] teleuth=| kai\ ei0v? t[a_ para_ 9H]raklei/ou kai\ tw~n a)nhk?[o&]ntwn au0tw~| p?a&?-

15 [ntwn y ? kaqist]a&nai d?e\? e0pi/trop[on .7 a@]n ei3loi ei0v to_n kat[a_ pa&]nta tro&pon ..

[ c ? ]san tw~| a)nh&k[onti .6] e?i0?v? to_n de\ xro&non m[e/x]ri e0a_[n e0n th=| no&mw|]

[h9liki/a| ge/nhtai y ? e0pitel]ei=[n] peri\ au0tw~n w(v a@n [ai9]rh=tai .[ c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.