PapChoix10

(Tebt; AD162) repr. PMert2,72%7PSI10,1116

0212 001 10rp

13 [0Eku/]s?i a)rguri/ou draxma_v e9kato_n 100 ou1sav timh_(n) {teimh}4 stolh=v

[buss]i/nhv monoxi/twnov {mon?okitwnov}4 kai\ e0n parafe/rnoiv a1neu diati-

15 [mh&s]ewv {diatei[mhs]e?wv}4 e0n[w]t?i/wn xruso?u=?n zeu=gov tetartw~n du/o h9mi/souv 2 %50

[ka]i\ [pt]u/xin pe[ri]tra&xhlon tetar[t]w~n de/ka 10 kai\ peride/cion te-

tartw~n du/[o] 2 [k]ai\ dakt[u]li/ouv du/o 2 tetartw~n triw~n 3 kai\

kolla&ria {ko?laria}4 a)rgura~ du/o 2: o9lkh=v a)sh&mou draxmw~n ei0kosites-

sa&rwn 24 kai\ xitw~na {kitwna}4 kai\ pa&llion xrwma&tina kai\ ka&don

20 kai\ sk?a&fion xalkh= {xalka}4 kai\ kibwto_n kai\ di/fron cu/lina kai\

k[i/sth]n plekth&n. sumbiou/twsan ou]n a)llh&loiv oi9 ga-

mo[u=ntev a)me/]m?ptwv o3 te 0Eku=siv kai\ Sarapou=v th=v 9Hrou=-

[tov xorhgou/sh]v au0toi=v kata_ du/namin. e0pi\ de\ tou= a)p) a)l-

[lh&lwn xwrismo]u= a)podo&[t]w h9 {hi}4 9Hrou=v th=| Sarapou=ti th_n

25 [fernh_n kai\ ta_ p]ara&f?er?[na] e0?n h9[me/raiv t]ria&konta 30, gei-

[nome/nhv th=v] pra&cewv e1k te th=v 9Hrou=tov kai\ e0k tw~n u9par-

[xo&ntwn au0th=| p]a&ntwn. m2 9Hro?u=v 3Hrwnov meta_ kuri/ou tou=

[ui9ou= 0Orsenou/few]v e1xw para_ th=v Qasa~tov {[[hro]]qasatov}5 fernh_n e0pi\ th=| Sa-

[rapou=ti a)rguri/ou d]raxma_v e9kato_n 100 e0n suntimh&sei {suntimhsi}4 i9mati/wn

30 [kai\ ta_ para&ferna a4 a)]podw&sw {apodosw}4 w(v pro&kitai. e1grayen u9pe\r antwn

[.8 a)gr]amma&tou.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.