P.Yale I.64 (C)

(Oxy; AD75/6)

64

1 e1t[o]uv e9bdo&mou Au0tokra&torov? [Kai/sarov Ou0espasianou=]

Sebastou= Tu=bi e0n 0Ocuru/g[xwn po&lei th=v Qhbai/dov]

e0da&neisen Qah=siv Bhs?a~tov tou= [ c ? mhtro_v c ?]

tov th=v P?tolemai/ou meta_ kuri/ou [ c ? ]

5 tou= 0Onnw&friov mhtro_v Tao&rse?[ov th=v c ? tw~| e9autw~|]

a)ndri\ 0Aperw~ti Diogenou=v tou=? [ c ? mhtro_v c ?]

khv th=v 0Atre/ouv Pe/rsh|, th=v e0?[pigonh=v pa&ntev tw~n a)po_ 0O]-

curu/gxwn [po&l]e?wv e0n a)gui[a~| a)rguri/ou sebastou= nomi/]-

smatov dra?[x]m?a_v diakosi/av de/ka [du/o] 212 [k]e?f?a?l?ai/ou

10 ai[v ou0de\n tw~|? k?a?qo&lou prosh=ktai ai3 ei0si a)f) w{n e1sxen

h9 Qah=si(v) th=| e0n?[e]stwsh=| h9me/ra| meta_ kuri/ou tou= a)ndro_?[v]

0Aperw~tov kai\ 0Amoi/tov ui9ou= {uou}4 Leuki/ou newte/rou i9e/rewv

Dio_?v? kai\ 3Hrav kai\ 0Apo&llwnov kai\ Ko&rhv kai\ Dionu/sou

kai\? t?w~n sunesti/wn qew~n u9pe\r e0ksta&sewv lei-

15 tourgiw~n h9merw~n draxmw~n triakosi/wn 300. a)podo&-

tw de\ o9 dedaneisme/nov Qah=si ta_v tou= a)rguri/ou dra-

xma_v diakosi/av de/ka du/o 212 e0n h9me/raiv e9ch&konta 60 a)f) h[v

e0a_n au0tw~| paraggei/lh| {parangeilh}4 peri\ th=v tou/?[twn] a)?podo&sewv

x[w]ri\v pa&shv u9perqe/sewv. e0a_n de\ m[h_ a)pod]w~| kaqa_ ge/-

20 graptai a)poteisa&tw o9 dedaneisme/?[nov Qah=s]i to_n

me\n da&neion meq) h9mioli/av kai\ [to&kouv meta_ t]h=v

paraggelei/av {parangeleiav}4 h9me/rav e9ch&kont?[a] 60 [tou= u9perpeso&ntov]

x[r]o&nou tou\v kaqh&kontav t?[h=v pra&cewv]

[ou1shv] Qah=si e1k te tou= deda[neisme/nou kai\ e0k tw~n]

25 [u9pa]rxo&nt[w]n au0tw~| pa&n?[twn c ? ]

k

cei.[...]ofe.[.]fa.. o9 deda[neisme/nov c ?]

mean kai ... grafh [ c ? ]

ku[r]i/a h9 sungra&fh [ c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.