P.Ups.Frid.2

(Tebt; AD59/60)

2

1 a)nti/grafon o9molo?gi/av ga&mou. (e1touv) 6 Ne/rwnov Klaudi/ou Kai/sa?rov Sebastou= Germanikou= Au0?t?ok?ra&to[r]o?v mh[no_v Kaisarei/ou 21 e0n

|Tebtu/nei th=v Pole/mwnov meri/dov tou= 0Arsinoi5tou nomou= e0pi\ 0Iouli/av]

Sebasth=v. o9mologei= Kroni/wn {kro[[n?]]niwn}4 Petesou/xou Pe/r?shv th=v e0pigonh=v w(v e0tw~n penth&k?onta 50 me/[so]v meli/x?r?wv ma?[kropro&swpov y 75]

tessara&konta e0nne/a 49 me/shi meli/xrwi? makroprosw&pwi eu0qu/rini ou0lh_ {oulhi}4 gen?ei/wi me/swi meta_ k[ur]i/ou tou= e9?[a]u?th=v .[ c 75]

makroprosw&pou eu0qu/rrinov {euqureino?v}4 ou0lh_ {oulhi}4 mh&lwi a)ri?sterw~i e1xein par) au0th=v e0n prosd?o&sei dia_ xeir?[ov e0c oi1kou] a)rguri/[ou y 75]

5 e9te/rav fernh=v kata_ sungrafh_n Ai0gupti/an trofi=tin {t?rofe?itin}4 teteleiwme/nhn e0n toi=v e1[m]prosqen? [xro&noiv dia_ tou= au0tou= grafei/ou y 88]

h4n kai\ sugxwrou=si a)mfo&teroi o3 te Kroni/wn kai\ h9 Qah=[si]v kuri/an ei]nai ka..[.5]nkaqo[ c 88]

to?u=? K?roni/wnov e0pixorhgou=n[tov] {epixwrhgou?n?[tov]}4 [ c ?]

e0n toi=v k.[ c ?]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.