P.Stras.IV.225 ll.1-9 (C)

(?; IIspc)

225

1 [ c ? ]. [ c ? ]

[ c ? ]a?n sku?r[in c ? ]

[ c ? ]a timh=v {teimh[v]}4 [ c ? ]

[.]...on xalkou=n kai\ ka [ c ? ]

5 [..]on cu/lina sumbiou/tw[san ou]n a)llh&loiv oi9 gamou=ntev a)me/m]-

ptwv e0pi\ de\ tou= e0some/nou x[wrismou= a)podo&tw th=| mhtri\]

h2 mh_ periou/sh| th=| qugatri\ Tw [ c ? ta_ para&fer]-

na e0n h9me/raiv tria&konta 30 [th=v pra&cewv ou1shv e0k t) au0tou= kai\ e0k tw~n u9par]-

xo&ntwn au0tw~| pa&ntwn ka[qa&per e0k di/khv].

10 o9mol(ogei=) 3Hrwn Tura&nnou tou= Lusima&xo[u c ? ]

xeiro_v decia~v Filade/l[fw| c ? ]

w(v (e0tw~n) 46 a)sh&mw| a)pe/xein pa[r) au0tou= e0pi\ th=| qugatri\ Eu0dai]-

moni/di gamoume/nh| tw~| [3Hrwni fernh_n xrusou= mnai+ai/a c ? e0n]

kosmari/o[i]v kai\ kla&lia a)rguri[ka& c ? ]

15 draxma_v diak?o?si/av 200 e0n ai[v d. [ c ? ]

e9kato_n 100 ta_v d?[e\ l]oipa_v a)rguri [ c ? ]

lhn skuri/nhn dixi/twnon {dikitwnon}4 k[ai\ c ? ]

bhv mnw~n tessa&rwn 4 kai\ k [ c ? ]

di/fron cu/lina kai\ ki/sthn? [ c ? ]

20 o3 te 3Hrwn kai\ Eu0daimoni\[v c ? e0pi\ de\ tou= e0some/nou xw]-

rismou= a)podo&tw o9 3Hrwn tw~| [Filade/lfw| h2 th=| qugatri\ Eu0daimoni/di th_n]

prokeime/nhn fernh_n kai\ [ta_ para&ferna e0n h9me/raiv tria&konta 30 gino]-

me/nhv th=v pra&cewv e1k t[e tou= 3Hrwnov kai\ e0k tw~n u9parxo&ntwn au0tw~|]

pa&ntwn kaqa&per e0k di/kh[v].

25 o9mol(ogei=) 9Hrwna~v 0Ammwni/ou tou= K? [ c ? ou0lh_ daktu/lw|]

mikrw~| {meikrw}4 xeiro_v a)ristera~v kai\ [ c ? ou0lh_ daktu/lw|]

mikrw~| {meikrw}4 xeiro_v a)ristera~v oi9 du/[o 2 c ? ]

dov Plouti/wni 9Hrw&dou wr [ c ? para_ Plouti/w]-

nov paraxrh=ma dia_ xeiro_v x[rh=sin kefalai/ou a)rguri/ou draxma_v c ?]

30 to&kou draxmiai/ou th=| mna~| kata_? [mh=na e3kaston c ? ]

oi9 peri\ to_n 9Hrwna~ tw~| Pl[outi/wni h2 toi=v peri\ au0tou= a)nuperqe/]-

twv, th=v pra&cewv ou1sh[v tw~| Plouti/wni e1k te c ? ]

kai\ e0k tw~n u9parxo&ntwn [au0toi=v pa&ntwn kaqa&per e0k di/khv].

o9mol(ogei=) Kroni/wn Dida~ tou= 0Apollw[ni c ? ]

35 Sarapi/wni 9Hrw&dou tou= Ptole[mai/ou c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.