P.Stras.III.131 = SB.V 8013 (C)

(Arsnome; AD363) repr. SB5,8013

131rp

1 [u9patei/av tou= despo&tou h9mw~n 0Ioulianou= Sebastou=] to_ 4 kai\ Flaoui/ou Salousti/ou tou= lamprota&tou e0pa&rxou

[tou= i9erou= praitwri/ou, c ? e0n c ? tou=] 0Arsinoi/tou nomou=. o9mologei= Au0rh&liov Leo&ntiov Eu0bou/lou a)po_ th=v

[ c ? kw&mhv c ? Flaoui/w| Ti]ambou ou0etranw~| tw~n e0nti/mwv a)po?lelume/nwn a)po_ ou0i+cil-

[lari/wn c ? ]e/xonti {[upar]x?o?n?ti}6 e0n tw~| 0Arsinoi/th| e1xein par) au0tou= to_n o9mologou=nta Leo&ntion

5 [ c ? e0pi\ th=| qugatri\ Mamouki/a| t]h=| sunerxome/nh| {sunerxwmenw}4 au0tw~| {auth}4 pro_v ga&mou {gamw}4 koinwni/an f[e]r[nh_]n

[ c ? ]leukoa&mminon { [ c ?].ukamminon}6 h9mitribh_n kli?mwto_n a)po_ r9izi/nhv {rizeinhv}4 porfu/rav

[ c ? delmati/kion c ?] a)po_ nikaeinh=v porfu/rav ou0gkiw~n triw~n {treion}4, e3teron {eterwn}4 delmati/kio?n?

[ c ? ]a mafo&rion { [ c ?].mafo&rion}6 leuko_n h9mitribh&n, di/dwron a)po_ r9izi/nhv {rizeinhv}4 porfu/rav

[ c ?].on e3n 1, proskefa&laion {proskefaleon}4 h9mitribh_n tri/miton {trimeiton}4 e3n 1, ka&dion xalkou=n?

10 [ c ?] th=| proiki\ kai\ pare/xei {parexi}4 ei0v lo&gon e3dnou h1toi dwrufi/ou qre [ c ? ] {... [ c ?]}6

[ c ? ]ambw { [ c ?].mb.}6 a3per pa&nta kai\ proki/mena th=v fernh=v [ c ?]

[o9mologei= a)podede/xqai para_ Flaoui/ou ? Ti]ambou kai\ e1xein para_ au0tou= ? {autw}4. [sum]biou/twsan ou]n a)ll[h&loiv oi9 ga]-

[mou=ntev a)me/mptwv, tou= Leonti/ou c ? pare/x]o?ntov th=| e9autou= gameth=| ta_ de/onta pa&nta kai\ to_n i9m[atismo_n]

[w(v prosh&kei gunaiki\ gameth=| ? kai\ au0th=v de\ t]h=v {[t]hn}4 Mamouki/av {mamoukian}4 a1mempton kai\ [a)]k[a]thgo&rhton e9auth_n parexo?m?e/?-

15 [nhv e0n th=| sumbiw&sei. e0a_n de\ c ? diafor]a~?v? tou= ga&mou genome/nhv kai\ xwri/zwntai ? {[xw]rizontai}4 a)p) a)llh&lwn,

[ c ? a)podo&tw Au0rh&liov Leo&ntiov tw~| proeirhme/n]w| Flaoui/w| Tiambou h2 th=| gamou/sh| qugatri\ {qugatrei}4 au0tou= Mamouki/a|

[ c ? a4 parei/l]hfe?n parauti/ka a)nuperqe/twv kai\ e0pi\ th=v a)paith&sewv {apethsewv}4,

[genome/nhv Flaoui/w| Tiambou c ? h2 c ? th=|] qugatri\ {tugatrei}4 au0tou= Mamouki/a| th=v? p?r?[a&]cewv e0k toiou/t[..]. [ c ? ] {t.ou?.[..]. [ c ?]}6

[ c ?]k..... [ c ?]

20

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.