PSI.VIII.921 ll.6-9

(Arsnome; AD143/4)

921

1 vac P?..e?.( ) ..... [ c 3 ]

[Flaui/w| D]omiti/w| ka[i\ Mel]iti/w| ? tw~| kai\ Qraki/da| g?e?g?u?m?n?a?s?[iarxhk(o&si) bibliofu/l(acin) e0]n?kth&s?e?w?n? 0Arsi(noi/tou)

[para_ Di]osko&rou tou= Diosko&rou trapezi/tou {trapezeitou}4 Biqunw~[n a1llwn to&pwn ?. ta_ dia_ ? tra]pe/zhv m?o?u? vestig c. 20 a[..]

[tw~| c ? ] m?hni\ tou= e0nestw~tov e9bdo&mou <e1touv> Au0tokra&torov K[ai/sarov Ti/tou Ai0li/ou] 9Adrianou= 0Antwni/nou {antwneinou}4 Sebastou= Eu0sebou=v.

5 vac ei]nai de/:

[1]

6 [Zw&simo]v? ? 0I|sidw&rou Au1gh| 0I|si/wnov meta_ kuri/ou tou= sun?g?enou=v Eu0dai/monov tou= Sarapa~ a)pe/xein au0th_n para_

[tou= Zw]si/mou ? loipa_v w{n ei]xen au0th=v e0n paraqh&kh| kata_ diagra(fh_n) trape/zhv h4n kai\ fa&skei parapeptwke/nai kai\ sunx [ c ? ]

[ c ? ] ei]nai e9auth=| te kai\ panti\ tw~| e0pife/ronti meq) a4v e1sxe kata_ me/rov panto_v lo&gou sunhrme/nou a)rg(uri/ou) (draxma_v) o0ktw&: (gi/nontai) (draxmai\) 8: kai\

[mhde\]n au0tw~| e0nkalei=n peri\ mhd(eno_v) a(plw~v pra&g(matov) me/xri th=v e0nestw&s[h]v h9?m?e/?r?a?v?.

10 [0Aqhno]dw&ra h9 kai\ Ptolemai\v Fani/?ou a)sth_ meta_ kuri/?ou tou= a)delfou=? 0Aqhnai/ou tou= kai\ Faxi/ou Qeomht(orei/ou) tou= kai\ 0Alq(aie/wv)

[ c ? ]w| Dionusi/ou tou= 9Arpokrati/wn[ov a)]p?o_ Sekneptu?n?i/ou w(v (e0tw~n) 32 a)sh&mw| Pe/rsh| th=v e0pigonh=v e1xein au0to_n para_

[th=v 0Aq]hnodw&rav th=v kai\ Ptolema[i/dov] e0n paraqh&kh| a)rg(uri/ou) (draxma_v) triakosi/av: (gi/nontai) (draxmai\) 300: a4v kai\ a)podw&sei {apodwsi}4 o9phni/ka a@n ai9rh=t(ai)

[a)nupe]rqe/twv.

[De/kmov] Xairh&monov Propappose[ba&steio]v o9 kai\ Zh&[ne]iov Sabi/nw| Mu/sqou tou= Sarapi/wnov a)po_ Biqunw~n? 0I?|s?[i/]wnov

15 [w(v (e0tw~n) c ? a)s]h&?mw| ger?di/w| dekanw~| to&pou [.6]t?i/ou kai\ 0I|[si]dw&rw| Sarapi/wnov tou= Da&mwnov a)po_ 9Ermouqiakh=v w(v (e0tw~n) . o?u0?l?(h_)

[para_ ?] r9ini\ kai\ Diosko&rw| Samba~ to[u= .5] a)po_ Qes[m]ofori/ou w(v (e0tw~n) 30 eu0sh&mw| o0fqalmo_n a)ristero_n a)pe/xein au0tou\[v]

[para_ t]ou= De/kmou a4 w!feilen {wfilen}4 dhmo&s[ia ei1dh ?] pa&nta u9pe\r 19 (e1touv) qeou= 9Adrianou= kai\ mhde\n au0tw~| e0nkalei=n mhde\ {mhte}4 peri\?

[tou/t]w?n mhde\ peri\ a1llou mhden[o_v a(pl]w~v pra&g(matov) e0ngra&(ptou) a)gra&(fou) me/xri th=v e0nestw&shv h9me/rav kai\ pare/contai tou\v

[a1llou]v ? a)po_ tou= au0tou= to&pou mh_ e0nk[alou=nta]v: e0a_n de/ tiv

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.