PSI.I.64

(Oxy; Isac?)

64

1 Qai\v Tar?ou[qi/nou .5] {Tar?ou[.10]}7 9Ermoge/nou o0mnu/ei to_n 1Osirin {1Osisin}6 kai\ th_n

]Isin kai\ [to_n [Wron ? kai\] t?o_n Di/a kai\ tou\v a1llouv qeou\v pa&ntav k(ai\)

pa&sav e[i0 mh_n e0f) o4n e0a_]n zh=|v [x]ro&non sunparamenei=n su\n soi

sunoik[h&sousa& soi w(]v gnhs?[i/a] gameth&, ou1te a)po&koitov

5 ou]sa {ap?[o} ou1te a)fh&me]r?ov a)po_ th=v oi0ki/av sou, kai\ eu0noei=n

[so]i kai\ [filei=n ? ou0q]e\n parorw~sa tw~n sw~n. kai\ e0pei\

[.].erih?[.6 xru]si/ou me\n teta&rtav 4 dekae\c? 16 xalkou=

[t]a&?lant[.8]i?v a)rguri/ou lo&gon draxma_v triakonta?-

e4c 36 e0n xa?[lkou= tala&ntoi]v trisi\ 3 kai\ i9ma&tion tala&ntwn pe/nte 5,

10 xitw~na [de\ draxmw~n] tetrakisxili/wn e9cakosi/wn 4600, kai\

d?a&neion [.4 xalkou= t]ala&ntwn pe/nte 5: e0a_n mhqe\n a)di-

koume/nh? [.4 a)palla&]ssesqai/ ? me a)po_ sou= katalipou=sa&n

se, ap.[.4]....[..]> a)podw&sw pa&nta ou0qe\n e0cidiasa-

me/nh: [a)lla_ ? pr]o_?v ta_ dia_ tou= danei/ou xalkou= ta&lanta pe/nte 5

15 [p]erigra&[yein to_ d]a&neion, kai\ mhqeni\ paraxwrh&sein pareu-

re/sei h|9[tinio]u=?n?: a)ll) e0?a_?n a1ll?a xrusi/ou ko&smou meta_ ta_ pro-

kei/men?[a .3]..rhsav moi periqh=|v, ou0k a)pele[u/]somai au0t[a_]

e1xousa, [a)]l?l?[a_] a)podw&sw soi ou0k e0cidiasame/nh: kai\ ou0qeni\

a1llwi [a)]nqrw&pwn s?[u]ne/sesqai kata_ gunaikei=on tro&pon

20 plh_[n] sou=, mhde\ poi[h&]sein ei1v se fa&rmaka fi/ltra mhde\

kakopoia_ mh&te e0n potoi=v mh&te e0n brwtoi=v, mhde\ sunisto-

rh&sein mhdeni\ poih&sonti pareure/sei h|9tiniou=n.

(e1touv) 2, Xoi/ak.

m2 Qai\?v? o0mw&?moka to_n progegramme/non

25 o3rkon [ka]i\ poih&sw kaqo&ti {kaiqoti}4 proki-

tai.

...

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.