PSI.X.1115

(Tebt; AD153)

1115

1 e1?touv e9kkaidek[a&]tou [Au0]tokra&torov [K]ai/s[arov] Ti/tou [Ai0li/ou 9Adriano]u=

0A[n]twn[i/]no[u S]ebastou= [e]u0sebou=v, Tu=bi 2, e0n Tebtu/ni th=v P[o]l?e/[mw]n?o?(v) {9H[r]akl[ei/d]ou}6

meri/dov tou= 0Arsin[oei/]tou nomou=. o9m[o]logei= Kro&nio?v? 0O[r]senou/-

few?v tou= Mieu=tov [w(v] e0tw~n ei1kosi 20 a1sh(mov) th=i e9a[u]tou= o9mopatri/wi kai\ o9momhtri/wi

5 a)delf?[h=i] Teforsa&i+ti w(v e0tw~n ei0kosiepta_ 27 ou0lh_ podi\ deciw~i kai\ th=| a)mfote/rwn

mhtri\ Prwtarou=ti Mieu=tov w(v e0tw~n penthkontaoktw_ {penthkontaoktwi}4 58 ou0lh_ go&nati deciw~i,

tai=v d[us]i\ 2 meta_ kuri/ou tou= th=v Prwtarou=tov e9te/rou ui9|ou= tw~n de\ peri\ to_n Kro&nion

a)delfou= Sarapa&mmwnov w(v e0tw~n ei0kosioktw_ 28 ou0lh_ metw&pwi, e1xein {exin}4 to_n

o9mologou=nta Kro&nion para_ me\n th=v Teforsa&i+tov fernh_n e0f) e9auth=| ga-

10 moume/nh| au0tw~| Kroni/wi a)rguri/ou draxma_v ei1kosi 20 kai\ e0n parafe/rnoiv

[x]itw~na kai\ pa&llion leuka_ kai\ ska&fion {skafeion}4 xalkou=n kai\ lh&kuqon kassiteri/nhn {kasiterinhn}4

para_ [d]e\ th=v mhtro_v {phtro_v}5 Prwtarou=tov e0n prosfora~| a)po_ tou= nu=n a)nafaire/twv {anaferetwv}4

tri/ton me/rov th=v u9parxou/shv au0th=| dou/lhv Sarapia&dov kai\ tw~n e0c au0-

th=v a)po_ tou= nu=n e0some/nwn e0ggo&nwn, ou[ th_n kra&thsin kai\ kuri/a<n> {kuria}4 me/nein {menin}4 peri\ th_n

15 Tefor[s]a&i+n [k]ai\ [to]u\v par) au0th=v kai\ e0cousi/an e1xein {exin}4 oi0konomei=n {[o]ikonomin}4 peri\ au0tou=

w(v e0a_n ai9rh=tai. sumbiou/twsan ou]n a)llh&[l]oi?v oi9 gam[o]u=ntev o3 [t]e Kro&niov kai\

<h9> Teforsa&i+v a)me/m?p?twv, e0?pi\ de\ t?[ou=] a)p) a)llh&lwn xwri[sm]ou= a)podo&tw o9 Kro&niov

th_n fernh_n kai\ ta_ para&ferna e0n h9me/raiv e9ch&konta 60 kai\ a)nakomisa&sqw {anakomisasqwi}4

h9 Teforsa&i+v to_ prosenexqe\n {prosenegx?qen}4 au0th=| w(v pro&kitai tri/?t?o?n? me/rov th=v d[ou/lh]v

20 Sarapi?a&?d?ov, geino[me/]nhv th=| Tef[ors]a&i+ti t[h=v] pra&cew[v e1]k te tou= Kro[ni/o]u

kai\ e0k t?[w~n] u9parxo&ntwn au0tw~| [pa&n]twn [ c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.