P.Ryl.II.154

(Arsnome; AD66)

154

1 [a)n]ti/grafon [sungrafh=]v. (e1touv) 13 Ne/rwnov Klaudi/ou Kai/sarov Sebastou= Germanikou= Au0tokra&toro(v)

[mh]no_v 0Apella[i/ou 22 Faw~]fi 22, e0n Bakx[i]a&?di? th=[v 9Hr]aklei/dou meri/[do]v tou= 0Arsinoi/tou n[o]m?o?u=?. [o9m]ologei=

[Xai]rh&mwn 0Apol[lwni/ou P]e/rshv th=v e0pigonh=[v] w(v (e0tw~n) 34 ou0lh_ {oulhi}4 r9ini\ m[e/]shi Siso&iti Peteh&?s?[i]o?v? [w(v] (e0tw~n) 71

[ou0l]h_ {[oul]hi}4 o0fru/i a)riste[ra~i e1xein] par) au0tou= e0pi\ th=[i au0]tou= qugatri\ proou/sh[i] k?[ai\] sunou/shi tou= Xa[irh&monov] g?u?n?a?i?k?i\?

5 [Qai]sari/wi fernh=v? [a)rgu]ri/[o]u e0pish&mou draxma_v [e9kato_]n 100 kai\ parafe/rnwn e0n[wt]i/?wn xrusw~n ze[u=gov teta&]r?t?w?n?

[tess]a&?rwn 4 kai\ mh?[ni/sko]n? [xru]s?ou=n teta&rtwn [triw~]n 3 kai\ daktu/lia x[rusa~] du/o 2 teta&rtwn [d]u/?[o 2 kai\] y?el?[i/]w?n?

[a)rg]u?rw~n zeu=gov o9[lkh=v] a)sh&mou draxmw~n tess[ar]a&konta tessa&rwn 44 kai\ kla&nia {k?[l]a?l?[i]a}4 du/o 2 o9lkh=v a)s[h&]m[ou dra]xmw~n

[de/]k?a? e4c 16 kai\ i9ma[ti/w]n? s[t]ola_[v] du/o 2, leukh_n {leukhi}4 mi/an {mia}4 1 [nar]k[i]ssi/nhn {[nar]k?[i]s?sinh}4 mi/an {mia}4 1,

|kai\ pa&ll[i]a pe/nta 5 kai\ xalkw&?m?[at]a kai\

[..]loutri/dion, e0?[pi\ t]o_ au0to_ mnw~n tessa&rwn 4, [k]a[i\] a1neu staqmou= e9dru/s[k]a[i] {edruv.a[i]}7 xalkai= du/o 2 kai\ ka?ss?i[te/ro]u mnai=?

10 [pe/n]te 5, kai\ a1neu di?[at]i?mh&?s?[e]wv ei0v karpi/an k[a]i\ e0n? pr?[osf]ora~| a)p[o_] tou= e0nestw~tov 13 (e1touv) [N]e/rwn[ov Kl]a[udi/ou]

[Kai/]sarov Sebas[to]u= Germanikou= Au0tokra&torov to_n u9pa&rxonta au0tw~i Sis[o&i]ti peri\ Bakxia&da k[lh=r]on

[kat]oikiko_n a)ro[u]rw~n de/ka h9mi/souv teta&rtou 10 %50 %51 e0n dusi\ 2 sfragi=si {sfrageisi}4 a)?f) w{n e0n tw~i legome/n[wi] S?adh&i [kl]h&r[o]u

[a1ro]urai e9pta_ h3mis[u t]e/t[a]rton 7 %50 %51, w{n gei/tonev to?u/t?[w]n? no&tou pro&te[r]on 9Hra[klei/]dou tou= Zwi/?[lo]u klh=r[ov borra~]

[0Apol]lwni/ou tou= Stra&twnov klh=rov libo_v diw~ruc legome/nh {legomenhi}4 0Arxei/ou di) ou[ a)poxei=tai {apoxeietai}4 o9 klh=r[o]v a)p[h]-

15 [liw&]tou Peqeu=to[v] tou= Pto&llidov klh=rov, a)na_ me/son o1ntov koinou= u9dragwgou= di) h[v {ou}4 poti/zetai [o9] klh=[rov,]

[th=]v de\ deute/rav sf[r]agi=dov {sf[r]ageidov}4 tw~n loipw~n a)rourw~n triw~n 3 e0n tw~i legome/nwi Pienhou/iov, ge[i/]tone[v]

[de\] kai\ tou/twn no&[tou] Bakxi/?[o]nov tou= 0Ammw[ni/ou] klh=rov b[orr]a~ Pa[.4]eu=tov t[ou= ..].i?n?[.5]

[kl]h=?r?o?v libo_v diw~ruc ei0v h4n {on}4 ei0sxei=ta[i] o9 klh=r[ov] a)phliw&tou {aphliwtov}4 P?[i]s?istra&[to]u klh=rov {klhrou}4. sum?[b]iou/tw[san o]u]n

[e9a]u?t?o?i=v a)llh&lo[iv o]i9 g[a]mou=ntev h3 te Qaisa&rion kai\ o9 Xa[i]rh&mwn a)memyimoirh&twv kaqo&ti p?[ro&t]e?ro?n?

20 [su]nebi/oun, tou= X[air]h&monov a1gontov ta_ kat) e1[to]v gewrgika_ e1rga pa&nta tw~n th=v prosfora~v klh&[r]ou

[a)ro]urw~n de/ka h9mi/s[o]uv teta&rtou 10 %50 %51 kai\ kataspei/rontov {kataspeirontav}4 kai\ a)pofe/rontov {apoferontav}4 ta_ perieso&men[a] e0k t[ou/]-

[tw]n kat) e1tov genh&mata kai\ e0pigenh&mata a)p[o_] tou= au0tou= e0nestw~[tov] e1touv kai\ e[i0]sfe/r[on]tov

[ei0v] to_n koino_n th=v [s]umbiw&sewv oi]kon ka[i\ t]elou=ntov {[t]elountav}4 ta_ u9pe\r tou/twn kat) e1t[o]v dhmo&sia [pa&]nta

[si]tika& te kai\ a)rguri[k]a_ a)po_ tou= au0tou= e0nestw~tov e1touv. e0a_n de\ diafora~v au0toi=v gename/nhv

25 [x]wri/zwntai {[x]wrizontai}4 a)p) a)llh&lwn, h1toi tou= Xairh&monov a)pope/mpontov t[h_]n Qaisa&rion h2 kai\ au0th=v e9kousi/w[v]

[a)]pallassome/n[h]v [a)]p) au0tou=, e1stw {estwi}4 tou= th=[v] Qa[i]sar[i/]ou patro_v Siso&itov, e0a_[n] d?e\? [o]u[tov mh_ perih=i, au0[th=v] Q?[a]isari/[ou]

[o9] shmaino&meno[v klh=r]ov tw~n a)rourw~n d[e/ka] h9mi/souv teta&rtou 10 %50 %51 kaqw_[v] pro&keitai: e1ti de\ kai\ pro[sa]po-

dw&sein {pro[sa]podwsin}4 au0th=i o9 X[air]h&mwn kai\ th_n prog[egra]mme/nhn fernh_n kai\ ta_ para&ferna oi[a e0a_n e0k th=v tri/-

yewv e0kbh=i {egbhi}4, e0p[i\ me\n] th=v a)popomph=v pa[raxrh=]ma, e0pi\ de\ th=v {touthv}4 e9kous[i/o]u a)pallagh=v e0n h9me/ra[i]v tria&-

30 [ko]nta 30 a)?f?) h[v e0a_[n a)pai]thqh=i. e0n w{i d?) [a@]n? e1tei {e?ti}4 [ta_ kata_] to_n a)p) a)ll[h&]lwn tw~n [ga]mou/ntw[n x]wr[i]smo_[n] g?e/?[nh]-

[t]a?i?, a)p[o]merisq[h&setai] ta_ e0kfo&ria tou= klh&r[o]u [ei0v] th_n dwde[ka&]mhn[o]n t?h_?n? t?ou= t?h=v? [a)]po?plo?k?h=v e1?[touv]

[ka]i\? e3ce[i] o9 me\n Xa[irh&mw]n kata_ to_ a)na_ lo&gon t[w~n m]h?nw~n w{n e0?a_?n? h]i h9 Qais[a&rio]n memenh?kui=a e0n tw~[i k]o?inw~i

[oi1kw]i, o9 de\ Siso&iv to_ e0pi/loipon, pr[o&]teron a)ntanaireq[e/]ntwn tw~n tou= klh&rou dhmosi/wn kai\ sperma&[tw]n, gei-

[no]me/nhv th=v pra&c[e]wv tw~n kata_ th_n sungrafh_n tw~i Siso&iti h1, mh_ perio&n?[to]v?, th=i Qaisari/[wi] kai\ toi=v [par) a]u0th=v

35 [e0k] to?u=? Xairh&m[ono]v kai\ e0k tw~n u9parxo&ntwn au0toi=v pa&ntwn kaqa&per e0k {eg}4 di/khv. u9pografeu\v tou= S[i]so&itov

[.4]n? 9Erma~tov w(v (e0tw~n) 4?1 ou0l(h_) metw&pwi e0k {eg}4 deciw~n, tou= Xairh&monov ei0do&tov g[ra&]mmata.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.