P.Ross.George.III.28

(Arsnome; AD343/358)

28

1 u9patei/[av] t?ou= despo&tou h9mw~n Kwnstanti/ou tou= ai0wni/ou

Au0gou/st?o?u? [to_ . M]exei\r 30. e1stin de\ a)nti/grafon:

sune/qen<to> {suneqen}4 p?ro_v a)llh&louv Au0rh&lioi 0Ash_p"81 4Ol /%3 mhtro_v

Termou/qiov? a)po_ kw&mhv Tauri/nou {taurinon}4 tou= 0Arsinoi/tou nomou=

5 kai\ 1Arwn Kouni/a a)po_ e0poiki/ou Yetra_ tou= au0tou= nomo(u=)

e0pi\ tw~| [t]o_n Au0rh&lion 0As?h_?p? #81 sune/rxesqai th=| tou=

1Arwnov qugatri\ 0Api/a| pro_v ga&mou koinwni/an. a)ll) {al}4 o9 1Arw(n)

peismosu/nh| {pismosunh}4 u9pede/cato {upodecato}4 to_n 0Ash_p #81 gumni<t>eu/onta {gumnieuonta}4

a)po_ th=v ou1shv prw&thv i0ndikti/onov kai\ pare/sxeto

10 o9 1Arwn th=| e9autou= qugatri\ ei0v lo&gon dwrufi/ou delma-

tikomaf?o&?ria [t]ri/a 3 kai\ pall[i/]on e3n 1. e0nteu=qen ou]n sumbi-

[ou/tws]a?n oi9 [g]amou=ntev: ou0 mh_n a)lla_ kai\ fakia&lion kai\

[.6]...on kai\ e0nw&tion: ou0k ou1shv de\ e0cousi/av

[tw~| 0Ash_]p? #81 katalei=yai {kataliyai}4 th_n Sofi/an meta_ tau=ta,

15 e0pidw&sei {epid[w]si}4 o9 paraba_v meta_ tau=ta tw~| e0m?m?e/nonti

u9pe\r e0[pi]ti/mou kai\ strofh=v kai\ e0phrei/av {ephrhv}4 xrusi/ou

nomi/smata de/ka 10, ou0 mh_n ou0 katalei=yai {kataliyai}4 to_n tau/thv

pate/ra 1Arwna d?ia_ to_ ou3twv sunteqei=sqai {sunteqissqai}4 k?a?i\? sum-

pepei=sqai {sumpepisqai}4, kai\ e0perwthqe/ntev w(molo&ghsan.

20 Au0rh&liov 0Ash_p #81 o9 proki/menov suneqe/mhn

e0pi\ pa~si toi=v e0ngegramme/noiv w(v pro&kitai.

Au0rh&liov 1Arwn Kouni/a suneqe/mhn e0pi\ pa~si

toi=v e0ngegramme/noiv w(v pro&keitai. Au0rh&liov

0Ammw&niov papa~v e1graya u9pe\r au0tw~n paro&(n)-

25 twn a)gramma&twn.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.