P.Oxy.L.3581

(Oxy; IV/Vspc)

3581

1 [Flaoui/w|] Marke/llw| t?ribo[u/nw| y 10 ].v? th=| ei0rh&nh| vac

[para_ Au0rhl]i/av 0Attie/nhv a)po_ [th=v 0Ocurugxeitw~]n? p?o&?l?e?w?v?. Pau=lo&v tiv o9rmw&menov

[a)po_ th=v] a?u0th=v po&lewv r9iyokindu/[nwv fero&meno]v? ka?[ta_ b]i/an kai\ kat) a)na&gkhn a)fh&rpa-

[se/n me kai\] sunh=lqe/n moi pro_v ga&m?[on y 4 ].do......m[.]. e0c au0tou= qhluko_n paidi/on

5 [ c 7 ] e[i0]sagagou=sa ei0v to_n h9m?[e/te]r?[on oi]ko]n? mh?.[.]np?o?n?. [..].[..]. th_n a)neleu/qeron

au0tou= proai/resin kai\ pa&nta mou? t?a_? pra&g"81mata k[.]..i?o?n?.k? [...].[...].sen katalei/pwn me

meta_ k?a?i\ th=v nhpi/av mou qugatro_v e0n kair...[.].mw sunh=lqen e9te/ra| {[e]taira}4 gunaiki\ {gunaikei}4 kai\ ei1a?s?e/n me

xhreu/ousa<n> {xhreuousa}4. kai\ meta_ xro&non tina_ pa&lin {palein}4 e0chp?a&[ths]en dia_ presbute/rwn a1xriv ou[ pa&lin {palein}4 sun-

eisene/gkw au0to_n ei0v t?o_?n? h9me/teron oi]kon graya&meno&v moi sunp?a[r]am?ei=nai th_n sumbi/wsin?

10 ei0 de\ boulhqei/h ta_ au0ta_ a)neleu/qera pra&g"81mata diapra&casqai e0kti/sein {ektisin}4 au0to_n xrusi/ou ou0gki/av du/o 2

kai\ o9 tou/tou path_r e0ngra&fwv a)nede/cato au0to&n. kai\ e?i0sagagou=sa au0to_n [ei0v] t[o_]n h9me/teron oi]kon xei/ro-

na {xirona}4 tw~n prw&twn au0tou= sfal?m?a&?twn e0pexei/rhsen diapra&casqai kata?fronh&sa?v? t?h=?v? o0?r?fani/av

mou ou0 mo&non o3ti e0rh&?mwsin ei0rga&sato kata_ tou= oi1kou mou a)lla_ kai\ stratiwtw~n e0piceneusa&n-

twn tw~| o?i1?k?w| m?ou a)pesu/lhsen au0tou\v kai\ a)nexw&rhsen kai\ u3breiv kai\ zhmi/av u9pe/sthn a1xriv

15 ou[ sugxwrh&swsi/n {sunxwrhsousin}4 moi to_ zh=n. eu0labhqei=sa mh_ ki/ndunon pa&lin {palein}4 u9pomei/nw {upominw}4 u9pe\r au0tou= r9epou/-

dion dia_ taboulari/ou prose/pemya au0tw~| dia_ tou= th=v po&lewv taboulari/ou kata_ to_n basiliko_n

no&mon. pa&lin {palein}4 r9iyokindu/nwv fero&menov e1xwn th_n gunai=ka {gunaikan}4 au0tou= e0pi\ th=v oi0ki/av {oikeiav}4 au0tou=

sunparalabw_n meq) e9autou= plh=qov a)ndrw~n a)ta&ktwn a)fh&rpase/n me kai\ kate/kleisen

e0pi\ th=v oi0ki/av {oikeiav}4 au0tou= e0pi\ <ou0k ?> o0li/gav h9me/rav kai\ o3te e0nku/mwn e0geno&mhn pa&lin {palein}4 katalei/pwn me

20 sunh=lqen th=| au0th=| legome/nh| au0tou= gunaiki\ {gunaikei}4 {gunai.ei}5 kai\ {.ai}4 nu=n e0pag"81ge/lletai/ moi fqo&non tina_ kinei=n {ke?i?nein}4

kat) e0mou=. o3qen parakalw~ th_n sh_n tou= e0mou= {toumou}4 sterro&thta keleu=sai au0to_n para[s]t?h=nai

kai\ a)paithqh=nai au0to_n kata_ th_n e1ngrafon au0tou= o9mologi/an ta_v du/o 2 ou0gki/av {ougkeiav}4 tou= xrusou= kai\

o3sa e0zhmiw&qhn u9pe\r au0tou= {tutou}5 kai\ e0pistrafh=nai au0to_n e0f) oi[v teto&lmhken kat) e0mou=.

#26

m2 Au0rhli/a 0Atti/ena e0pide/dwka

24,minf #99

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.