P.Oxy.II.268

(Oxy; AD57) repr. MChr299

268rp ctr

1 a)nti/grafon. Qe/wni a)rxidika[st]h=i kai\ pro_v th=| e0pimele[i/]a| t[w~]n xrh[ma]tistw~n kai\ tw~n a1llwn krithri/wn

para_ 0Ammwnari/[o]u th=v 0Ammw[ni/]ou tou= Dionusi/ou, w(v e0n [Pto]lemai/di th=v 9Ermi/ou xrhmati/[z]ei, a)[s]th=v kai\ {a[u0]th=v}7 kai\ th=v tau/thv

[q]u?[g]atro_v 0Wfe[lou=t]ov th=v 9Hrakla~tov tw~n a)p) 0Ocuru/gxwn po&lewv, meta_ kuri/o[u] tw~n du/[o] 2 gunaikw~n t[o]u= th=v

[0Ammwn]ari/ou o9m[om]htri/ou a)d[e]lfou= Bhsari/[w]nov tou= 9Hr[a~to]v, w(v e0n th=i au0th=| Ptole[m]ai/di xrhmati/zei,

5 [kai\ para_ Ga]i/?ou ? K[laudi/]o?u? ? {[.8]t?ou k[.4]..}7 0Antifa&n[o]uv tou= 0Ammwni/?[ou t]w~?n? [a)po_] th=v au0th=v 0Ocuru/gxwn po&l[e]wv. sunxwrou=men

[pro_v a)llh&lo]uv e0pi\ toi=sde, w3ste ei]nai h9? [0Ammwna&rio]n [kai\] h9 0Wfelou\v eu0piqei=v gegonui=ai kai\ a)pesxhkui=ai

[para_ tou= 0Ant]ifa&nouv dia_ xeiro_v [e0]c oi1kou o4 kai\ e0pe[i/sqh]san kefa&laion, h9 me\n 0Ammwna&rion a)nq) h[v pros-

[hne/gkato t]w~|? tou= me\n 0Antifa&nouv patro_v a)delf[ou=] de th=v {a)delf[w~i] th=v de\ {dethv}4}7 0Wfelo[u=]tov patri\ e9?[au]th=v d?e\? genome/nwi

kai\ [methll]axo&ti a)ndri\ 9Hrakla~ti 0Antifa&nouv tw~[n] a)po_ th=v au0th=v 0Ocuru/gxwn po&lewv f[e]rn[h=]v

10 tim[h=v] {t?e?i?m?[hv]}4 [a)rg]uri/ou draxmw~n o0ktakosi/wn 800 kat[a_ su]nxw&rhsin th_n teleiwqei=san dia_ th=v e0fhmeri/dov

e0n toi=v e1mp[ro]sqen xro&noiv, h9 de\ 0Wfelou=v kai\ au0[th_] {au[th]i?}4 e0ce/statai tw~i 0Antifa&nei tou= kat) au0th_n m[e/]rouv

tw~n u9po_ tou= methllaxo&tov au0th=v patro_v 9Hrakla~tov a)poleleimme/nwn {apolelimmenwn}4 pa&ntwn, kai\ ei]nai a1kuron

[t]h_n dhloume/nhn tou= ga&mou sugxw&rhsin k[ai\ mh]demi/an th=i 0Ammwnari/wi kai\ th=i 0Wfelou=ti mhd) a1llwi

u9pe\r au0tw~n katalei/pesqai {katalipesqai}4 e1f[o]don e0pi\ to_n 0Antifa&n[h] mhde\ e0pi\ ta_ tou= 9Hrakla~tov a)poleleimme/na {apolelimmena}4,

15 [th=|] me\n 0Ammwnari/w| {amm[w]narion}4 mh&te peri\ th=v dieuluthme/nhv fernh=v, th=| {h}4 de\ 0Wfelou=ti {wfelouv}4 mh&te peri\ tw~n

[e0ce]stame/nwn kaqw_v pro&keita[i, a)m]fote/raiv {[am]foteroiv}4 d?e\ peri\ a1llou mhdeno_v a(plw~v e0ngra&ptou

h2 a)gra&fou pra&gmatov tw~n e0k tw~n e0pa&nw x?r[o&]n?wn me/xri th=v e0nestw&shv h9me/rav, h2 th_n

e0some/nhn e1f[o]don a1kuron kai\ {eai}5 <a)>pro&sdekton {prosdekton}4 u9pa&rxein. e0n de\ toi=v prokeime/noiv ou0k e1nesti swmat(ismo&v):

a)ciou=men w(v kaqh&k[e]i. (e1touv) 4 Ne/rwnov Klaudi/ou K[ai/]sar[o]v Sebastou= Germanikou= Au0tokra&torov, mh(no_v) Nerwnei/ou

20 Sebastou= 3. a)nti/gra(fon). 0Ap[ollw&]n?iov. katake[x]w&ristai.

ms 21 m2 mh_ e0lattoume/nou tou= 0Antifa&nouv e0n th=| e0p[.7].[.]a[... ou[ e0pri/ato]

par) au0tou= me/rouv ai0qri/ou a)kolou/qwv th=| ei0v au0to_?n? [gegonui/a| katagrafh=|].

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.