P.Oxy.II.267

(Oxy; AD36) repr. MChr281

267rp

1 Tru/fwn Dionusi/ou Pe/rshv th=v e0p[i]gonh=v Saraeu=ti 0Api/wnov

meta_ kuri/ou 0Onnw&friov tou= 0Antipa&trou xai/rein. o9mologw~ {omologwi}4 e1xein

para_ sou= e0pi\ tou= pro_v 0Ocuru/gxwn po&lei Sarapiei/ou dia_ th=v

Sarapi/wnov tou= Klea&ndrou trape/zhv a)rguri/ou Sebastou=

5 kai\ Ptolemaikou= nomi/smatov draxma_v tessara&konta 40 kai\

timh=v e0nwti/wn xrusw~n zeu/gouv e9no_v 1 a)rguri/ou draxma_v {draxmai}5

ei1kosi 20 kai\ xitw~nov galakti/nou a)rguri/ou draxma_v de/ka du/o 12,

w3st) ei]nai e0pi\ to_ au0to_ a)rguri/ou draxma_v e9bdomh&konta du/o 72

kefalai/ou ai[v ou0de\n tw~i kaqo&lou prosh=ktai, u9pe\r w{n kai\

10 sunpe/peismai. ta_v de\ tou= a)rguri/ou draxma_v e9bdomh&kon-

ta du/o 72 a)podw&sw soi th=| triaka&di tou= Faw~fi tou= ei0sio&ntov {isiontov}4

deute/rou e1touv Gai/ou Kai/sarov Germanikou= Ne/ou Sebastou=

Au0tokra&torov, xwri\v pa&shv u9perqe/sewv. e0a_n de\ mh_ a)podw~i

kaqa_ ge/graptai e0ktei/sw soi to_ prokei/menon kefa&laion

15 meq) h9mioli/av, th=[v] pra&cew&v soi ou1shv e1k te e0mou= kai\ e0k tw~n

u9parxo&ntwn moi pa&ntwn kaqa&per e0k {eg}4 di/khv. e0a_n de\

a)pallagw~men a)p) a)llh&lwn e0ce/sta?i? soi e1xein to_ tw~n e0nw-

ti/wn zeu=gov e0n th=i i1sh| diatim[h&]sei. e0pei\ de\ su/nesmen

a)llh&loiv a)gra&fw[v] prosomologw~ {prosomologwi}4 e0a_n w(sau/twv e0k diafora~v

20 a)p[allag]w~men a)p) a)llh&l[wn] e0nku/ou s[o]u= ou1sh[v] e3wv

(Oxy; AD36) repr. MChr281

0112 002 267rp

20 |a1n soi?

[.8]apal?[...]o?u?[ c 28 ]

[kuri/a h9 a)po]xh_ {[apo]xhi}4 [pantaxh=| e0piferome/nh kai\] panti\? [tw~| e0pife/ronti].

[e1touv 1 Gai/ou Ka]i/sarov Germ[anikou= Ne/o]u Sebasto[u= Au0tokr]a&torov,

Paxw_n 27 Sebasth=i.

25 m2 [Tru/fw]n Dionusi/ou e1x?w? ta_v to[u=] a)rguri/ou d[rax]ma_v e9bdomh&konta du/o 72

[kefalai/o]u kai\ a)podw&sw kaqo&ti pro&keitai. Le/wn 0A[p]erw~tov {.[..]erwtov}7 ge/grafa u9pe\r au0tou= dia_

mh_ ei0<de/>nai {einai}4 au0to_n gra&mmat[a]. (e1touv) 1 Gai/[o]u Kai/sarov German[i]kou= Ne/ou Sebastou= Au0tokra&torov,

#26

Paxw_n 2[7] Sebasth=i.

m3 0Onnw~friv 0Antipa&trou e0pige/grammai th=v Serahu=tov ku/riov. Qe/wn

30 Paa&piov {Paah&iov}7 ge/grafa u9pe\r au0tou= mh_ ei0do&tov {idotov}4 gra&mmata. (e1touv) 1 Gai/ou Kai/sarov

Germanikou= Ne/ou Sebastou= Au0tokra&torov, Paxw_n 27 Sebasth=|.

#26

m4 e1touv prw&tou Gai/ou Kai/sarov Germanikou= Ne/ou Sebastou= Au0tokra&torov

Paxw_n Sebasth=i. dia_ th=v Sarapi/wnov t[o]u= Klea&ndrou trape/zhv

ge/gonen h9 diagrafh& {diagrafhi}4. m5 Seraheu\v 0Api/wn<ov> {apiwn}4 a)pe/xw to_

35 #26

proki/menon kefa&laion {kefaleon}4 kefalai/ou {kefaleou}4 kai\ ou0de/<n> {oude}4

se e0nkalw~ {ee}7. Di/dumov Bohqou= e1grayen u9pe\r au0th=v {adeuv}4

mh_ {meu}4 ei0d<ui/av> {eid}4 gra&<mma>ta {grata}4 kai\ e0pige/grammai {epigre}4 au0th=v [[ri]] a[...]

(e1touv) 3 Tiberi/ou {tebriou}4 Klaudi/ou {glautiou}4 Kai/sarov Sebast[o]u=

Germanikou= Au0tokra&torov {autoukrakratorov}4, Paoi=ni 15?.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.