P.Oxy.II.266

(Oxy; AD96) repr. MChr292

266rp

1 e1touv e9kkaid[e]ka&tou Au0tokra&torov Kai/sarov Domitianou= Sebastou=

Germanikou=, mh(no_v) Ge[rm]anikou= vac e0n 0Oc(uru/gxwn) po&l(ei) th=v Qhbai/dov.

o9mologei= Qah=siv Qw&niov tou= 0Amiqw&niov mhtro_<v> {mhtro}4 Sinqeu=-

tov meta_ kuri/ou tou= patrw|ou= 0Onnw&fri<o>v {onnwfriv?}4 0Onnw&frio[v] tou= Pam-

5 me/nouv mhtro_v Taarqw&niov tw~| genome/nw| au0th=v a)ndri\

Petosara&pi Qompeku/siov tou= Sarapi/wnov mhtro_<v> {mhtro}4 Sinqw&-

niov, pa&ntev a)p) 0Ocuru/gxwn po&lewv, e0n a)gui[a~|], a)pe/xein

par) au0tou= a)rguri/ou Sebastou= nomi/smatov draxma_v tetra-

kosi/av 400 kefalai/ou a4v proshne/gkato au0tw~| e0f) e9auth=| e0n fernh=|

10 m[e]teggu/ou [t]h=v mhtro_v au0tou= Sinqw&niov Petosara&piov tou=

[.]bi?[.4] ka[ta_ su]ngrafh_n sunoikesi/ou {sunoikisiou}4 dia_ tou= e0n 0Ocuru/gxwn

[po&lei a)gorano]mi/ou tai=v e0pagome/naiv tou= tessaraskaide-

[ka&tou e1touv Au0]tokra&torov Kai/sarov Domitianou= Sebastou=

[Germanikou=, h[]v th_n e0pi/foron au0to&qen a)nadedwke/nai au0tw~|

15 [kexiasme/nhn e]i0v a)ku/rwsin e3neka to?u=? [di]azugh_n {[a)n]azugh_n}6 tou= ga&mou

[gene/sqai, kai\] mh_ e0gkalei=n au0tw~| mhde\ e0gkale/sein mhde\ e0pe-

[leu/sesqai mh&]te peri\ tw~n prokeime/nwn mhde\ peri\ para-

[fe/rnwn .6]o a)pesxhke/nai mhde\ peri\ a1llou mhde-

[no_v pra&gmatov] me/xri th=v e0nestw&sh[v h9]me/rav. k[ai\] au0to_v de\

20 [o9 Petosa&rap]iv o9mologei= e0n a)guia~| [t]h=| au0th=| mh_ [e0]nkalei=n

[mhde\ e0nkale/]s?ein mhde\ e0p[eleu/sesq]a?i? th=| Q?ah&s?[ei]

[mhde\ toi=v pa]r?) au0th=v p[e]ri\ mhden[o_v a(pl]w~v me/xri [th=v]

[e0nestw&shv h9me/rav y 18 ]s?t?[.]npr?[..]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.