P.Oxy.II.265

(Oxy; AD81-95)

265

1 [e1touv y ? Au0tokra&torov Kai/sarov Domi]tianou= Sebastou= Germanikou=, [mhno_v] Kaisarei/ou e0pagome/nwn [ c ? ]

[o9mologei= Dionu/siov y ? mht]ro_v Di[onu]si/av th=v Qe/wno[v tw~n] a)p) 0Ocuru/gxwn po&lewv th=v Q?[hbai/dov Sarapou=ti] {th=| Sa?[rapou=ti y ? ]}7

[e1xein y ? th_]n? de\ balani/nhn th_n kal[h_]n u9dati/nhn kai\ yeli/wn xrusw~[n y ? ]

[ c ? a)rourw~n de/]k?a h9mi/souv 10 %50 kai\ e0k tou= 0Ia&s[w]nov kai\ Dreima&kou a)rourw~n de/ka 10 [ c ? ]

5 [ c ? katex]w&?rise Nei/?lou e0k tou= Dion?u?[so]d?w&rou a)rourw~n e9pta_ 7 kai\ e0pi\ [ c ? ]

[ c ? Sebast]ou= Germanikou= karpie<i=>tai {karpietai}4 o9 g[a]mw~n Dionu/siov su\n th=| gunaiki\ Sar[apou=ti y ? ]

[ c ? ] k?arpi/?z?etai kat) e1to[v] e?i0?v? [t]o_? dhmo&sion kaqh&konta dia_ tou= p?n?[ c ? ]

[ c ? tw~n prokei]me/nwn a)rourw~n k?a?i\? su?[n]tasso&menov kai\ ta_ u9pe\r tou/tou k?[ c ? ]

[ c ? 0Ap]ollwni/ou tou= 0Apollwni/ou e0n a)guia~| th=| au0th=| kai\ sunxwr[ei= ei]nai y ? ]

10 [ c ? ] t?ou= Dionusi/ou te/knwn h3misu me/rov u9p) au0th=v a)polei[fqhsome/nwn y ? ]

[ c ? k]arpei/an kai\ e0noi/khsin kai\ ta_ a1lla pro&sfora tw~n u9p) au0t[h=v y ? ]

[ c ? ] a1llwn k?a?taxrhm[a]ti/zein? h2 pa~n to_ u9p?) e0nanti/w[n y ? ]

[ c ? ] o3s[a d]e?i= peiqarxei=n gameth_n gunai=ka a)ndri/ {androv}4, kai\ kurieue/twsa?[n koinh=| {om}7 y ? ]

[ c ? mhde\ kakouxei=]n au0th_n mhd) a)poklei/<ei>n {apoklein}4 mhdeno_v tw~n u9parxo&ntw[n y ? ]

15 [ c ? pros]hko&ntwn pa&ntwn o1ntwn peri\ Talaw~ e0k tou= Mosxi/wno[v y ? ]

[ c ? ] e0?p?i?tro&pwn mhde\ me/rov au0tw~n a1neu tou= sunepigrafh=nai th[ c ? ]

[ c ? e0a_n de/ ti diafe/]rwntai pro_v a)llh&louv kai\ bou/lhtai Sarapou=v a)palla&ssasqai a)po_ t[ou= Dionusi/ou y ? ]

[ c ? a)podo&tw o9 Dionu/siov y ? ta_ tou=] xrusi/ou mnaiai=a te/ssara 4 kai\ ta_v trei=v 3 stola_v e0a_n pera?[ c ? ]

[ c ? e0a_n de/ tiv tw~n] u9parxo&ntwn au0toi=v e0c a)llh&lwn te/knwn mh_ bou/lh[tai y ? ]

20 [ c ? dou]l?ei/a?n? kai\ ta_v a)pofora_v th=v dou/lhv Plousi/av ka?i\? .[ c ? ]

[ c ? ] ou0de\ th_n dou/lhn ou0de\ ta_ e0so&mena e0c au0th=v e1g?[gona y ? ]

[ c ? ]n? a1kuron ei]nai pro_v to_ meta_ th_n e9auth=v teleuth_n bebaiw~sqai [ c ? ]

[ c ? ]n? kaq) o9ndhpotou=n {ondhpotou.}5 tro&pon, kai\ mh_ e0ce/stw au0tw~| tau=ta mhdemi?[ c ? ]

[ c ? th_n pre/]pousan e0leuqe/roiv paisi\ paidei/an me/xri th=v tw~n prokeime/[nwn y ? ]

25 [ c ? ]hn? ta_ tou= xrusi/ou doki/mou mnaiai=a te/ssara 4 kai\ ta_v trei=v 3 [stola_v y ? ]

[ c ? t]h_n Sarapou=n kai\ th_n dou/lhn Plousi/an e0n toi=v a)po.[ c ? ]

[ c ? ]n?tov au0tw~n kai\ tw~n e0some/nwn au0toi=v e0c a)llh&lwn te/knwn [ c ? ]

[ c ? tw~n te/kn]wn a)fhli/kwn o1ntwn e1stwsan h3 te Sarapou=v kai\ o9 u9p) au0th=v k?a[tastaqhso&menov e0pi/tropov y ? ]

[ c ? ]n? kai\ o9 sunepitropeu/sav e0pimetalla&ch|, e1stw mo&nh h9 Sara[pou=v y ? ]

30 [ c ? h2 k]ai\ tw~n genome/nwn e0pimetallaca&ntwn a)te/knwn m?[ c ? ]

[ c ? ei0]v? tou\v au0tou\v a)napempe/sqw kai\ ta_ a1lla au0th=v a3panta [ c ? ]

[ c ? a)]pol[e]ifqh[s]ome/nwn u9parxo&ntwn pa&ntwn kai\ e0pi/plw?[n y ? ]

[ c ? ]s?ei t?h=| Sarapou=ti kai\ oi[[v a1]lloiv w3ristai e0k tou= e9ch=v e[ c ? ]

[ c ? a)nakomi]dh=v t?h=?v? f?ernh=v ou0demi/a e1stai par) au0tou= ou0de\ tw~n par) a[u0tou y ? ]

35 [ c ? t]a_ p[e]rieso&mena e0noi/kia tou= prokeime/nou tri/tou me/rouv [ c ? ]

[ c ? ]n? mhdeno_v a(plw~v tro&pw| mhdeni/, ou0k ou1shv th=| a[ c ? ]

[ c ? ] e0f) o4n e0a_n sunw~sin a)llh&loiv xr[o&]non [ c ? ]

m2 [ c ? Dionu/siov y ? ]terov e1xw th_n fernh_n [t]a_v tw~n i9ma[ti/wn y ? ]

[ c ? ]enwn e4c 6 kai\ xrhsthri/wn kai\ u9d?r?e?u?ma&twn {u?..[.]r?eu?matwn}6 k[ai\ y ? ]

40 [ c ? ]...rou tou= Lubi/ou klh&rou a1rouran mi/an 1 mhde\ a4 ed?[ c ? ]

[ c ? t]w~| patri\ Zwi/lw| a)po_ tou= nu=n e0pi\ to_n th=v zw[h=v au0tou= xro&non y ? ]

[ c ? ou0d]e\n e0nkalw~ tw~i patri\ Zwi/lw| peri\ ou0deno_v a(?[plw~v y ? ]

m3 [ c ? kaq) o4n] e0[a_]n ai9rw~mai tro&pon, kai\ eu0ar[estou=mai ? y ? ]

[ c ? tou= progegra]mme/n[o]u mou a)ndro_v ta_ e0p[ c ? ]

45 [ c ? a)poleifqhs]o?me/nwn ei0v au0th_n e0c o0n[o&mato&v mou y ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.