P.Oxy.II.237

(Oxy; AD186) repr. cfMChr192

237 1 1 vestig ? lin

2 1 vestig ? lin

3 1 vestig ? lin

4 1

[ c 16 ]..[ c ? ]

[ C 16 ].a?[ C ? ]

[ C 14 ]r?av l?e[ C 36 ].to xrw?[.].[ C ? ]

[.4 e9]ka&sthn pro&teron t?[ C 26 ].... [h3]misu S50 hn moi pr?a?[ C ? ]

5 [.5]...[.]ous?i an?q[.6]w?ka..[ C 14 ]....a? kai\? loipa_ th=v timh=v o3?s?a? a?u0?th?[.]..[.6]i?s?h?

[ C 22 ]... o9molo&ghm?a? dia_ dhmosi/ou gegone/nai tw~| 22 (e1tei) metacu\ h9mw~n mh&te to_n pate/ra

.....m?[ C 19 ]q?e?n e0n? katax?r?h?matismw~| oi0konomei=n e0me\ dw?r?od?o?k?o?un ta_ loipa_ th=v timh=v

[o0f]eilo&mena [ C 11 dou/lo]u?v kai\ a)peleu?[qe/rou]v? xorhgi/av e0klegome/nhn {e0klegome/nwn}6 [...] tou= 23 (e1touv) ta_v proso&douv tou/twn

...[.]n? u9parx[o&ntwn C 11 ]wn a1llwn an.... tw~n au0tw~| u9parxo&n[t]wn pra&sewv a)podoqh=nai u9po_ tou= patro_v

10 a4 e0danei/sato sungraya[.6]ou pa&ppou mou ...., kai\ tou/tou tou= o9mologh&m[a]tov au0tw~| dia_ tou= e0pisko&po?u? parate-

[qe/nt]ov au0to_n mhd) w$v e0m<me>menhke/nai {e?mmenhk[e]nai}4 toi=v e0ngegramme/noiv a)lla_ mhd) e0p[i]tetrofe/nai moi e0pi\ th_n pro&n?o?i?a?n

[tw~]n u9parxo&ntw[n .5] kata_ ta_ sunkei/mena i3na tw~| 0Asklhpia&dh| a)podido&nai dunhqei/hn. pa&lin de/ moi

[.5].[..].inoi d...i.[...]....[..]on o9molo&ghma pro_v au0to_n

(Oxy; AD186) repr. cfMChr192

0112 002 237 4

13 |poih&sasqai e0pi\ tou= 23 (e1touv) pa&lin dia_ dhmosi/ou e0pi\ tw~|

p?[.5] a)?n?adecamen[.6]o?u?.. au0to?u=? pate/?r?a .[.10] a)podou=nai (ta&lanton) 1? e3wv a@n 7 plh&rh?v? e0ktei/sh|

15 h?.. mh_ a)podid............ o9?m?o?logou=nta ...s?[.7]wn pro_v t.d........... a?u0th=v t?h?[..]..a?[...]v?

.[.]u?.ken?..[.6]... t?ou/tw?n? .... da?n?e?i/wn p[...]..[..]twn? v?.e?.... t?o?[i=]v? t?w~?[n e0gk]th&sewn biblio-

f[u/l]aci .[ C 11 ]....[.4]. a)lla_ mh&te .[..].[..]. tw~| 0Asklhpia&dh| [a)p]odedwke/nai {..a?s?k?.. pr?a?..[...]. de?d?w?k?e/nai}6 mh&t) ou0siaka_

[q]e/mata [ C 11 ]......[..]o? a)rgu/rion tou= [o0fl]h&matov ... a)podo&?n?t?[o]v a?u0?t?ou=? kata_ ta_ dia_ dhmosi/ou .....

..m?e?n?a?[..]..m........a?......ti?..e?i?or?w?n? .[.]..qe?..[...]..w?n?a .[.].h?...oi?t?o? kata_ th_n proq[e]smi/an

20 ta_ a)rgu/ri?a? mh_ a)pe?s?x?h?k?e/?na?i? .n?[... n]o&?mima .[..]..a.[.] tw~n katexome/[n]wn moi u9parxo&ntwn. o9 d?[e\] k?a?i\? par) o0?[l]i/?-

gon gegenh=sqai tou= ga_r 0Asklh[pia&d]ou tw~| 24 (e1tei) [a)]paitou=[n]tov {t?o?u=? p?ara?........mov? [a)]p?aitou=[n]tov}6 kai\ mh_ a)polamba&nontov to_ o1flhma {wflhma}4 a)n?a?gka&sqai

me? p?a?r?a_ t[ou=] patro_v to_? pro...s?o?m?.[.]....a?p?ou.. e0pistame/nou o3ti ou0 perio&yomai a)pospw&mena ta_ katexo&me-

na& moi e0?n?t?i/?qesqai e?.s?t?i?a?o?p..... a?u0?ta_ tau=ta ta_ u9poleipo&mena mo&na e0mou= me\n tw~| dikai/w| xr....a tw~| de\

patri\ e?...o?[.]p?an?ka[.]a a?....... pa&?n?ta o0feilo&mena loipa_ timh=v au0tw~n mo&?n?a? ka?i\? ...k?h?...o?u?...ala pr?o?v?...

25 o3l?a (ta&lanta) o0[k]t?w_? 8 meta_ tw~n t?o&?k?[wn .]......n?w?n? u9?p?e\?r? th=v ou0si/av a)po&dosin ta_ a1lla au0to_v e1xh| ei0v o4 bou/letai. kai\ pa&lin

tete?l?o?.[.].... [o9]mologh&ma?t?a? geg?enh=sqai/ m[oi] {.......meta..[.]a?p?h?sqai m?e?}6 pro_v au0to_n tw~| 24 (e1tei) dia_ dhmosi/ou s?u?n?xrhmatismou= au0tw~| danei/sav

..ta (ta&lanta) .[.5].. e0c a[u0]tw~n a)podou=nai me\n tw~| 0Asklhpia&dh| ta_ o0feilo&mena kai\ tou\v to&kouv e1xein de\ ta_ loipa_ ei0v?

o3 ti e0a_n t[.6]................r? e0mou= th=| proso&dw| tw~n u9parxo&ntwn par?a?....a?i? dhmo&sia kai\ dapa&nav

e3?w?v? e?m?m?e?.[.4]ou ka?i?.........[..]. daneist[w~]n to&koi, a)po_ de\ tw~n a)po_ tou= 25? (e1touv) e0th&sia e..e?i?w?n kai\ kefa&laion (ta&lanta) 7

30 th=v de\ mht[rw&|av ou0si/av] {mh?t?[ro_v .6]}6 .......[..]... au0to_n dia&gein a)podido&nta moi mo&nav t?a_?v? ............... p?ar) e9autw~n

o3lwv? (ta&lanta ?) .. g?en[o]m?e/na?i?v au0to_?n? me\?n k?[ur]ieu/e?i?n pa&lin tw~n proso&dwn pasw~n e0f) o3son zh=| xro&non mo&nav a)podido&nta moi

ta?i?...o?n?t?w?v? e0me\ de\ u9pei/l[h]f?e?n? ..t?i?[..]. ta_ peri\ th=v katoxh=v di/kaia to_n d?i?o?r?izwmonon?.t?a? kai\ pr?o_?v? au0th_n th_n o9mologi/an

e0pistame/no[u] ? {e0pistame/nh?}6 o3ti peri\ m?i?a~v 1 [.4].... proso&dwn e9ka&stou e1touv kaqe/cw e3wv a@n h9? a)[po&]d?o?[s]i?v e0c a)na&gkhv tw~n w(risme/-

nwn g?e/n[ht]a?i? x?r?h?ma&twn d?[.4]t?o? t?e?t?o?l?mhke/nai? au0tw~| gra&yai th_n e0pistolh_n pa&n[ta] ta_ e0?n? tw~| pra&gmati e0yeusme/non

35 para[l]abei=[n .9] ta[u=t]a? d?i?a_ t[ou=] biblidi/ou {bibleidiou}4 a)nenegkou/shv mou tw~| 9Rou/fw| kai\ u9potaca&shv to& te teleutai=on koi-

no_n o9mo[lo&ghma] pro_v to_n pa[te/]ra, w{|? [d]i?a_? dhmosi/ou genome/nhn {genomenan}4 a)nafora_n e1xw, ka[i\] ei0v ta_ prw~ta kai\ Simi/lidov tou= h9ge-

[mo]neu/sa[nto]v kalli/stoi[v] para[dei/g]mas[i] e0pistolh_n katakolouqh&santov Metti/ou 9Rou/fou diata&gmati peri\ tou= ta_v toiau/-

tav sungrafa_v mh_ mo&non d[ei=]n ei]n[ai k]ur[i/]av a)lla_ kai\ parati/qesqai dia_ tou= bibliofulaki/ou h2 u9po_ tw~n gunaikw~n tai=v tw~n

a)ndrw~n u9posta&sesin h2 u9po_ tw~n t[e/k]nwn tai=v tw~n gone/wn oi[v h9 me\n xrh=siv {xrhseiv}4 dia_ dhmosi/wn teth&rhtai

4/5 39 xrhmatismw~n

5 1

[ C 70 ].o?a?[ C ? ]

ori?[ C 32 ]a?o?u?tw?[..].[.].[.4].[..].[ C 15 ]i?m?a?[.]k?a. [.6]r?o?v...

[.5]a?[ C 24 ]h?[.]..... (ta&lant ) 7 [...]..[.]..[.]a?ka? [.4].e?..[.5]m?en? ta_ a)podo?q?h?[so&]m?e[n]a?

e0th&sia tw[...]a?i?t?[.]h?..[.8]c to&kw[n] ou0k o0li/gwn o1ntw[n .]azw?....[.]t?[...].e? e9auto[u=] tou= ge/nouv a)pod[i]do[u\]v k[ai\ e0]moi\ {kam?oi}4

5 ta_v .....[...]..[..]k?.....[... 9Ro]u=?fov e0ntuxw_?[n] kai\ ta&xa a)pisteu/sav ei0 meta_ tosou=to [plh=]q?ov tw~n h9mete/rwn dikai/wn kai\ to-

sau=ta? d?i?a_? d?h?m?o?si/ou gra&mmata [geno&me]na e0qa&rrhsen a@n tiv e0pistolh_n e0pi\ paralogism[w~|] gra&fein th=| h9gemoni/a|, u9pe/grayen

tw...w?..a?u?t?w?n? g?e?n?..a?.[..]... tw~| biblidi/w| {bibleidiw}4 tw~| strathgw~|, paraqou= o4v {ou}4 e0ceta&sa[v] e0a&n ti th=v e0mh=v diagnw&sewv kata-

la&bh|v a1cion e0p) e0me\ a)na&pemyon {katap?a?....a?....epem....a?......}6, ou0de\n e3teron oi]mai h2 dhlw~n o3ti ei0 ta_ a)lhqh= fanei/h mhde\ kri/sewv dei=sqai to_ pra~gma. tau/-

th?v? d?e\? u9?p?o?g?r?afh=?v? tuxo?u=?s?a e0?[p]h&?negka to_ bibli/dion {bibleidion}4 e0pi\ tou= 26 (e1touv) Qw_q e0pi\ paro&nti tw~| patri\ mou Xairh&moni, h0ci/wsa& te to_n

10 strath[g]o_n e0pisto?l?h_?n [gra&yai] t?o?i=?v? tw~n e0nkth&sewn bibliofu/laci o4 prosfwnh&swsin au0tw~| pa&nta ta_ parakei/mena tw~n

tou= p?a?t?r?[o_v] .[..]....m?a?t?...... t?w~n genome/nwn metacu\ {metocu}4 h9mw~n kata_ xro&nouv koinw~n o9mologhma&twn kai\ paraqe/sewn

mh[.]..................a?v? to_ mhde\n e0mpo&dion ei]na[i] th=| ginome/nh| ? {genomenh}4 tou= pra&gmatov {paagmatov}5 u9p) au0tou= e0ceta&sei ka?ta_ [ta_] do&canta

th=| [.]....na...o........ o9? d?e\ parw_n a)nagnwsqe/ntov tou= biblidi/ou {bibleidiou}4 pro_ bh&matov e0siw&phsen, ou0de\n a)nteipei=n du-

na&[me]no[v] ..... pr?o_?v? a)?[lhq]h=? o1nta ta_ tw~| biblidi/w| {bibleidiw}4 e0ngegramme/na. o9 de\ strathgo_v a)kolou/qwv xrw&menov th=| tou=

15 h9gem?o&?n?o?v? e0?n?ke?l?eu/s?e?i? a)kribeste/ran {akre[i]b?est[e]ran}4 ou0k a)llaxo&qen h9gh&sato th_n e0ce/tasin e1sesqai h2 e0k th=v tw~n bibli[ofu]la&kwn

prosfw?n?h&?s?e?wv ........... e0?k? th=v e0ceta&sewv tw~n prosfwnhqe/ntwn to_ pra~gma fanh&setai a)n[apo]mph=v {an[...].anhv}6 a1cion

kai\ pr?o?v?..... t?o?i=v? t?w~?n e0?n?k?t?h&?s?[ewn bi]bliofu/laci ta&d[e. i1]son biblidi/ou {bibleidiou}4 e0pidoqe/ntov moi u9po_ Dionusi/av o?u[? [pa]rei/lhmptai

a)nti/?g?r?a?f?o?n? ............[.6]...w? tw~| lamprota&tw| h9gemo&ni meq) h[v e1sxen u9pografh=v e0pista?[le/]n?ta u9mi=n {u?mein}4 dia_

dhmo?s?i/?o?u? ...............[..] ta_ p[ara]kei/mena kai\ a)nh&konta tw~| pra&gmati dhlw&shte/ moi. Qw_[q .]1. tau=ta

20 p?[.5]............ o?i9? b?i?b?l?i?o?f?u/?l?a?k?e?v? pa&nta prosefw&nhsan dia_ makrw~n mhde\n paralipo&n?t?e?v? [...] tw~n h9m?e?-

[t]e/?r?[wn] .............. tou=? [X]airh&monov a)lla_ mhde\ tw~n parakeime/nwn au0tw~| danei/wn. o9 de\ strath[go_v] e0ntuxw_n

ka?i\? o9?r?w~?n? .......... m?h?d?e\?n? e0ye?[u]s?me/nh?n dia_ tou= biblidi/ou {bibleidiou}4 a)lla_ kai\ ma~llo&n tina paralipou=san tw~n h9met[e/rw]n dikai/wn

ei0v? t?[..]........... prov........... gra&yantev kai\ a)pografh_n genome/nhn u9po_ tou= patro_v e0pi\ tou= 2[. (e1touv)] di) h[v pa&n?t?a?

ta_? a?[.]..................s?t?.....a?ta a4 au0to_v ei0sh&negken ei0v to_ bibliofula&kion peri\ tou/tou u9pom[nh&]mata a?d?...

25 d[i]a_ t?o_ .[..]...................n?ein, to_n de\ pate/ra mhde\n e3teron h2 pro_v e9auto_n le/gein kai\ ta_ e9auto?u=? [gr]a&?m?mata p?a?n?

.................m?e?n?wn, h9?g?h?s?a&meno&v te mh&te di/khv dei=sqai to_ pra~gma t[o]sou/twn xrhmat[ismw~]n peri\ tw~n

n?o?.............. u9?p?o_? t?w~?n? b?i?[blio]f?u?l?a&?k?wn e0penhgme/nwn, soi\ tw~| kuri/w| e1grayen e0pistolh_[n e0pi\ t]o?u=? 26 (e1touv) Tu=bi

vestig C. 50 pr?......a?mma&twn k?ur...[...].m?......

k?[a]t?a?...[.].....................an, ou0de\n de\ h[tton sumpe/myav th=| e0pistolh=| kai\ a)nti/grafa [tw~n p]rosfwnh&-

30 sewn ....................t?e? pa&lin e0pi\ se\ to_n ku/rion kate/fugon, kai\ e0ne/tuxon dia_ biblidi/ou {bibleidio[u]}4 [.4]. tw~| 26? (e1tei)

...a?..............n e0?c?e/?t?a?sin h1d?h? t?o?u= pra&gm[a]tov gegenh=sqai u9po_ tou= strathgou= kaqw_v? s?u\? [h0qe/lhs]av th=| gen[o]-

(Oxy; AD186) repr. cfMChr192

0112 002 237 5

32 m?e/?nh|? e0?c?e?t?a&?s?e?i? g?n?o?u=sa& se th=v e0pistolh=v th=v grafei/shv soi u9po_ th=v strathgi/av a)nti/grafon .....[.5]......

............n? gra&yai tw~| t[o]u= nomou= strathgw~| be/ba[i]a& moi me/nein ta_ e0k th=v mhtrw&|av m?.....[.4].......

........... dia_ {...}6 xrhmatismw~n dhlou/mena di/k[aia], kai\ mhde\n newteri/zesqai kata_ tw~n t?a?....[...]m?a?twb?...

35 .......... k?a?q?a_? k?a?i\? pa&ntev oi9 h9gemo&nev e0ke/le[u]san. ka[i\] su\ o9 ku/riov e0ntuxw_n kai\ an.........[..]d?....ko?v?

[..].....f?.[...]...... t?h=?v? e0pistolh=v tou= strathgou= kai\ [t]h=v tw~n bibliofula&kwn prosfwnh&sewv k?a?i\? [...].... g?e?n?o?me

[n.].....[.4].......c?e?n?w?n? deo&menon th=| sunh&[q]ei sou dikai[o]dosi/a| xrw&menov u9pe/graya&v m?o?i? t?w~|? biblidi/w| {[bib]l?e?i?d?i?w?}4

[ou3twv: oi[v e1xei]v? ? {[..]..[...]......v?}7 dikai/oiv xrh=sqai du/nasai {dunasqai}4 o9 de\ strathgo_v th=v loiph=v a)ciw&sewv sou= th_n? ..po..[... pr]o&?n?oian

[..].............. promanteusa&menov o3ti kai\ t[h=]v a)[po_] tou= strathgou= bohqei/av deo&me?q?a? ..m?e?.[...]an?h?n

40 [..]..........o? tw~n dikai/wn tuxei=n kai\ mh_ a)gnwmonei=sqai u9po_ tou= patro&v. e0c w{n ga_r e0to&lmhsen [...].ta tau=ta

[..]ac?...... d?ia_ th=v ai9re/sewv to_n a1ndra. e0mou= ga_[r] to_ bibli/dion {bibleidion}4 e0pi\ th=| sh=| u9pografh=| pa?r?e?n?e?g?k[ou/shv] kai\ a)na-

[d]o?u/?s?h?v? d?i?a_? t?o?u=? a)ndro&v mou tw~| strathgw~|, a)ciwsa&shv te? kaqw_v h0qe/lhsav th=v loiph=v a)ciw&sewv mh_ [a)]melhqh=-

[nai] {m[h_] ..[. a)]m?e?l?hqh=[nai]}6 [kai\] e0?p?i?s?te?i=?l?a?i? toi=v tw~n e0nkth&sewn bibliofu/l[ac]i be/baia& moi ta_ di/kaia ta_ u9po&nta me/nein kaqa_ [prose]fw&nhsan

6 1

[ C 20 ]m?wv? n?o?[ C 23 ]t?w .[.]w?v ko?m[...]m[ C 11 ]e?tai u9mi=n {umein}4 l?a?-

[ C 12 ]...s?to?sin e?i0?d?o&?t?a? kai\ th=v l?[oi]p?h=?[v a)ciw&sewv p]a&?shv kaqa_ h0qe/lhsen o9 lam[pro&t]atov h9[ge]mw_n pro&noian

[..]..[..].... mhde\n newteri/zes?[qai .8 to_]n? pate/ra meta_ ta_ to[sau=]ta gra&mmata th_n h9suxi/an a1gein kai\ mh_-

t?e? tw~| kuri/w| e0noxlei=n mh_te e0moi\ e1ti a)?p?e?[ilei=n]. o9 de\ pa&lin e0piqe/meno&v moi ou0k e1lhce[n], a)ll) e0pista&menov o3ti peri\

5 th=v katoxh=v ou0ke/ti oi[o&n te/ e0stin au0tw~| e0nkalei=n met?a_? ta_v tosau/tav e0ceta&seiv kai\ tosau=ta gra&mmata, e9te/rw| e0pe/treyen th_n

kat) e0mou= e0piboulh&n, kai\ sou= tou= kuri/ou pa&lin kaq) o9moio&thta tw~n a1llwn h9gemo&nwn u9pogu/wv diatacame/nou peri\ i0diwti-

kw~n zhth&sewn e0pistola&v soi mh_ gra&fein, o9 de\ ou0 mo&non e1grayen a)lla_ kai\ parw_n h0krwthri/asen to_ pra~gma w(v kai\ se\

to_n ku/rion planh=sai duna&menov. siwph&sav ga_r kai\ th_n tou= 9Rou/fou e0pistolh_n e0f) o3tw| e0gra&fh kai\ th_n e0ntuxi/an th_n

e0mh_n kai\ th_n tou= 9Rou/fou {thn} u9pografh_n kai\ tou= strathgou= th_n e0ce/tasin kai\ tw~n bibliofula&kwn th_n prosfw&nhsin

10 kai\ th_n peri\ tou/twn grafei=sa&n soi u9po_ tou= strathgou= e0pistolh_n kai\ th_n pro_v tau/thn e0mou= e0ntuxou/shv doqei=san

u9po_ sou= tou= kuri/ou u9pografh_n kai\ ta_ e0k tau/thv toi=v bibliofu/laci e0pista&lmata yilw~v {yeilwv}4 soi dia_ th=v e0pistolh=v dedh&lwken

ta&de: Xairh&mwn Fani/ou gumnasiarxh&sav th=v 0Ocurugxeitw~n po&lewv: th=v qugatro&v mou Dionusi/av, h9gemw_n ku/rie,

polla_ ei0v e0me\ a)sebw~v kai\ parano&mwv praca&shv kata_ gnw&mhn 9Wri/wnov 0Api/wnov a)ndro_v au0th=v, a)ne/dwka e0pisto-

lh_n Loggai/w| 9Rou/fw| tw~| lamprota&tw|, a)ciw~n to&te a4 prosh&negka a?u0th=| a)nakomi/sasqai kata_ tou\v no&mouv, oi0o&menov

15 e0k tou/<tou> {tou}4 pau/sesqai {pausasqai}4 au0th_n tw~n ei0v e0me\ u3brewn: kai\ e1grayen tw~| tou= nomou= strathgw~| (e1touv) 25, Paxw_n 27, u9po-

ta&cav tw~n u9p) e0mou= grafe/ntwn ta_ a)nti/grafa o3pwv e0ntuxw_n o?i[?v? p?a?r?eqe/mhn fronti/sh| ta_ a)ko&louqa pra~cai. e0pei\ ou]n,

ku/rie, e0pime/nei th=| au0th=| a)ponoi/a| e0nubri/zwn moi, a)ciw~ tou= no&mou dido&ntov moi e0cousi/an ou[ to_ me/rov u9pe/taca i3n) ei0dh=|v

a)pa&gonti au0th_n a1kousan e0k th=v tou= a)ndro_v oi0ki/av mhdemi/an moi bi/an gei/nesqai u9?f) ou[tinov {ou1tinov}6 tw~n tou= 9Wri/wnov h2 au0-

tou= tou= 9Wri/wnov sunexw~v e0paggellome/nou. a)po_ de\ pleio&nwn tw~[n] p?e?ri\ to[u/]twn praxqe/ntwn o0li/ga soi u9pe/taca i3n) ei0-

20 dh=|v. (e1touv) 26, Paxw&n. o9 me\n tau\thn th_n e0pistolh_n e1grayen, o?u0?d?e?mi/an me\n ou1te u3brin ou1te a1llo a)di/khma ei0v au0to_n

a)p) e0mou= {a(plw~v}6 e0f) w{| me/mfetai dei=cai e1?xwn, e0pi\ fq?o&?nw| de\ mo&?n?o?n? [lo]i?dorou/?menov w(v ? {k?a?i\?}7 deina_ pa&sxwn a)p) e0mou=, le/gwn o3ti dh_

w}ta pare/xw a1noa au0tw~|, kai\ th=v? u9poleipome/nhv e0moi\ katoxh=v {katoxh?n?}4 t?h=?v ou0si/av i3na m) au0?th_n a)post<er>h=tai {apos?t?htai}4, k?a?i\?, to_ ka?i?n?o&?teron, bi/an

pa&sxein u9?po_ tou= a)ndro&v mou profero&menov tou= kai\ meta_ {kai\ me?[ta_]} t?h_?n? pro_v au0?to&n mou sungrafh_n e0n h[| ei]xen to_ di/kaion

kaqaro&n mou prosenhnegme/non sunxwrh&santo&v moi ka?i\? e0pi\ t?h=?v? m[h]trw&|av ou0si/av suneudokh=sai boulhqei/sh| {e1p<e>ita {e?p?i?t?a?}4 [th=|] m?[h]t?ri\ o?...u?n?ou? s?uneudokh=sai

|boulhqei/sai<v>}6 {boulhqeisai}4 au0tw~| u9poti-

25 qeme/nw|? th_n ou0si/an tau/thn pro_v o3la (ta&lanta) 8, a)f?) ou[ me a)pall[att...] {a)pe?u?......}6 ...eidh?.tas?i?ne?u?ke? tou= a)ndro&v me sterh=sai e0pixeirw~n,

e0pei\ {epi}4 mh_ du/natai th=v ou0si/av, i3na mhd) a)p) au0tou= xorhge?i=?s?q?a?i? [.6]..sene?[.]... du/?nwm?a?i? gunh&, a)po_ tou= patro_v mh&te

h4n u9pe/sxeto proi=ka mh&te ti a1llo u9pa&rxon labou=sa a)lla_ m?h?de\ k?a?t?a_? k?a?[i]ro_n ta_v xorh[ghq]e?i/?s?av trofa_v a)polamba&nousa. u9pe/tacen

de\ kai\ ta_v au0ta_v kri/seiv S[i]mi/lidov kai\ u9po_ tou= a)rxidikastou= t?w~|? L?o?g?g?a?i/?w|? 9Rou/fw| grafome/nav e9te/rav o9moi/av, mhde\ ai0desqei\v o3ti ou0de\

o9 9Rou=fov prose/sxen au0ta[i=]v a)nomoi/aiv ou1saiv ei0v para&deig?ma? ....[..]. e9te/rwn ..a?i?w?n. a)lla_ su\ o9 ku/riov th=| qeognw&stw| sou

30 mnh&mh| kai\ th=| a)planh&tw| proaire/sei a)nenegkw_n th_[n grafei=s]a&n soi u9po_ tou= strathgou= e0pistolh&n, kai\ o3ti fqa&nei to_ pra~gma

a)kribw~v {akreibwv}4 [e0c]htasme/non, pro&fasiv de/ e0stin e0piboulh=v to_ ....p?a?s?q?a?[i] ei0 ou0k e0co_n {to?....p?a?..q?..e?i?o?u?k?..on}6 kata_ sungrafh&n,

|a)nte/grayav {antegrayen}4 tw~| strathgw~|

ta&de: P[o]mpw&niov Faustiano_v 0Isidw&rw| strathgw~| [0O]curugxe[i/]t[o]u xai/rein. ta_ grafe/nta moi u9po_ Xairh&monov gumna-

siarxh&santov th=v 0Ocurugxeitw~n po&lewv ai0tiwme/nou {aitiomenou}4 9Wrei/w[na a1n]dra qugatro_v au0tou= w(v bi/an u9p) au0tou= pa&sx[o]ntov

u9potaxqh=nai e0ke/leusa, o3pwv fronti/sh|v a)ko&louqa pra~cai toi=v p[e]ri\ to[u/]tou pro&teron grafei=si u9po_ Loggai/ou 9Rou/fo[u] tou= dia-

35 shmota&to[u] pro_v to_ mh_ p[e]ri\ tw~n au0tw~n pa&lin au0to_n e0ntugxa&nein. e0[r]rw~sq(ai) eu1xom(ai). (e1touv) 26, Paxw_n 30. tau/thn

th_n e0pistolh_n par[en]egko&ntov tou= Xairh&monov kai\ a)nado&ntov e0pi\ th=v 3 t[o]u= 0Epei\f 9Arpokrati/wni basilikw~| gra[m]matei=

[di]adexome/nw| kai\ ta_ kata_ th_n stra(thgi/an), parou=sa au0th_ dia_ tou= a)ndro&v mou proseku/nhsa me\n sou= ta_ gra&mmata kai\ toi=v [g]rafei=si

e0mme/n[e]in h0ci/wsa, a)pe/deica de\ ? {te}4 o3ti ta_ a)ko&louqa h1dh toi=v u9po_ 9Rou/f[ou] pro&teron grafei=si e0pra&xqh. o9 me\n ga_r Xairh&mwn

peri\ k[at]o?x?h=?v w(v ou0 deo&ntwv genome/nhv au0tw~| gegra&fei, o9 de\ 9Rou=fov [e0c] w{n a)nte/grayen au0tw~| kai\ e0c w{n e0mou= e0ntuxou/shv

40 u9pe/[gr]a?y?e?n? e0cetasqh=nai h0qe/lhse[n] e?i0? deo&ntwv h9 katoxh_ ge/gone/n? m?[oi] kai\ tw~| strathgw~| peri\ tou/tou u9pe/qeto. o9 de\ ou0k h0me/-

lh[se]n a)ll) e0[z]h&thsen a)kribw~v {akreib[w]v}4 [to_ pr]a~gma e0k tw~n bibliof[u]la&k[w]n kai\ th=| h9gemoni/a| peri\ panto_v di) e0pistolh=v

6/7 41 a)nh&negken

7 1

[ C 30 ]a?.[ C 19 ]..[ C ? ]

[ C 19 ]h.[.].[...]....[ C 15 ]ou[.7].u?sto?[ C 11 ]w? w?sia[.6]l?h?[.7]

x[ C 17 ] m?h_? di?a_? t?w~?n? genom[e/nw]n? k?o?[..]m?....u?[.]p?r?a?[...] e0k tw~n av?.[...]..e[..]wn o9rw?[.4]d..onou?ka[.4]

(Oxy; AD186) repr. cfMChr192

0112 002 237 7

4 sa[.7]a?v tou/tou a)lla_ a)ko&lo[u]qa pra~ca?i? t[o_n] e0pi[ste]i/?lanta toi=v bib[l]iofu/laci kai\ p?[e]r?[i\] au0t[ou= g]ra&yanta t[a_ ei0rh]m[e/]n?a. e0pei\ de\

5 o9 X[air]h&mwn di) h[v kai\ nu=n pepo[i/h]tai para_ tw~| [l]amprota&tw| h9gemo&ni e0ntuxi/av h0ci/wsen th_n qugate/ra {qugateran}4 a1k?[ou]san a)pospa~n ou0-

de\ p?[er]i\ tou/tou ou1t[e di]a_? th=v tou= dia[s]hmota&tou 9Rou/fou ou1te dia_ th=v tou= lamp[ro]ta&tou h9gemo&nov Pompwni/ou Fa[us]t[i]anou= e0pistolh=v

o9ra~ta<i> {orata}4 r9htw~v kek?[el]eusme/non, du/natai peri\ tou/tou e0nteuxqh=nai o9 lampro&tatov h9gemw_n pa&ntwn tw~n e0n tw~| pra&gmati praxqe/[n]-

tw[n] paratiqeme/nwn au0tw~|, i3n) oi[v e0a_n prosta&ch| a)ko&louqa ge/nhta[i]. pantaxo&qen ou]n, h9gemw_n {oun} k[u/]rie, tou= pra&gmatov

pr[o]d?h&lou genome/nou kai\ th=v tou= patro&v mou pro&v me e0phrei/av e0ntugxa&nw soi kai\ nu=n pa&nta paratiqeme/nh ta_ e0n tw~| pra&gmati

10 kaqw_v kai\ o9 basiliko_v diadexo&menov kai\ th_n strathgi/an h0qe/lhsen, kai\ de/omai keleu=sai grafh=nai th=| strathgi/a| ta&v te xorhgi/av

a)podi/dosqai/ moi kata_ kairo&n, e0pi/sxein te {de}5 au0to_n h1dh pote\ e0pio&nta {epeionta}4 moi pro&teron me\n w(v a)no&mou katoxh=v xa&rin, nu=n de\ profa&sei no&-

mou ou0de\n au0tw~| prosh&kontov: ou0dei\v ga_r no&mov a)kou/sav gunai=kav a)p) a)ndrw~n a)pospa~n e0fei/hsin, ei0 de\ kai\ e1stin tiv, a)ll) ou0 pro_v ta_v

e0c e0ngra&fwn ga&mwn gegenhme/nav kai\ e0ngra&fwv gegamhme/nav {gegenhmenav}4. o3ti de\ tau=(ta) ou3twv e1xei, i3na kai\ tau/thv au0to_n th=v profa&sewv a)palla&-

cw, u9pe/taca& soi a)po_ pleio&nw[n] peri\ tou/tou kriqe/ntwn o0li/gav h9gemo&nwn kai\ e0pitro&pwn kai\ a)rxidikastw~n kri/seiv, e1ti te kai\ no-

15 mikw~n prosfwnh&seiv, peri\ tou= ta_v h1dh telei/av gunai=kav genome/nav e9autw~n ei]nai kuri/av, ei1te bou/lontai para_ toi=v a)ndra&sin me/nein

ei1te mh&, kai\ u9po&keisqai patra&sin ou0 mo&non, a)ll) o3ti ou0d?) e0fei=tai e0pi\ profa&sei e9te/rwn e0nklhma&twn feu/gein ta_v xrhmatika_v di/kav, a)lla_

dh_ kai\ o3ti ta_v sungrafa_v pa[ra]ti/qesqai toi=v bibliofulaki/oiv no&mimon kai\ ta_v e0k tou/twn genome/nav katoxa_v pa&ntev h9gemo&nev

kai\ au0tokra&torev kuri/av [ei]n]ai kai\ bebai/av teqelh&kasi, kai\ o3ti ou0deni\ e0fei=tai le/gein pro_v ta_ e9autou= gra&mmata, i3na ka[i\] e0k tou/twn

h1dh pote\ pau/shtai peri\ tw~n au0tw~n e0noxlw~n tai=v h9gemoni/aiv kaqw_v kai\ su\ gra&fwn h0qe/lhsav. e0c u9pomnh-

20 matismw~n Flaoui/ou Teitianou= tou= h9gemoneu/santov. (e1touv) 12 qeou= 9Adrianou=, Pau=ni 8, e0pi\ tou= e0n th=| a)gora~| bh&matov. 0Antwni/ou

tou= 0Apollwni/ou proselqo&ntov le/gonto&v te dia_ 0Isidw&rou newte/rou r9h&torov Semprw&nion penqero_n e9auto[u=] e0k mh[t]ro_v a)for-

mh=v ei0v diama&xhn e0lq[o&n]t?a? a1kousan th_n qugate/ra a)pespake/nai, noshsa&shv de\ e0kei/nhv u9po_ lu/phv {loiphv}4 {u9poloi/phv}6 to_n e0pistra&thgon B?a&sson

meta?paqw~v a)nastr?a?f[e/n]ta a)pofai/netai {apofanetai}5 o3ti ou0 dei= au0to_n kwlu/esqai ei0 sunoikei=n a)llh&loiv qe/loien, a)lla_ mhde\n h0nuke/nai {h0ko?uke/nai}6:

to_n ga_r Semprw&nion a)posi?[w]p?h&santa tou=to kai\ tw~| h9gemo&ni peri\ bi/av e0ntuxo&nta e0pistolh_n parakekomike/nai i3na oi9 a)nti/di-

25 koi e0kpemfqw~si: ai0te?i=sqa?i? o?u]?n? e0a_n dokh=| mh_ a)pozeuxqh=nai gunaiko_v oi0kei/wv pro_v au0to_n e0xou/shv. Di/dumov r9h&twr a)pekri/-

nato {apekreinato}4 mh_ xwri\v lo&gou to_n Semprw&nion kekinh=sqai {kekeinhsqai}4: tou= ga_r 0Antwn[i/]ou prosenegkame/nou qugatromici/av {qugatromeiciav}4 e0g?kalei=n, mh_ e0ne/gkan-

ta {enegkantov}4 th_n u3brin th=| kata_ tou\v no&mouv sunkexwrhme/nh| e0cousi/a| kexrh=sqai, h|0tia~sqai d) au0to_n kai\ peri\ [.7]p?e?v? e0?[nk]l?hma&twn.

Probatiano_v u9pe\r 0Antwni/ou prose/qhken, e0a_n a)peri/lutov h]n o9 ga&mov, to_n pate/ra mh&te th=v proiko_v mhde\ th=v paido_v th=v e0kdedo-

me/nhv e0cousi/av e1xein. Titiano&v: diafe/rei para_ ti/ni bou/letai ei]nai h9 gegamhme/nh. a)ne/gnwn. seshm(ei/wmai). e0c u9pom[nhmatis]mw~n

30 Pakwni/ou Fh&likov e0pistrath&gou. (e1touv) 18 qeou= 9Adrianou=, Faw~fi 17, e0?n? th=| para_ a1nw Sebennu/tou, e0pi\ tw~n kata_ Fla?u?h&?s?i?o?v

0Ammou/niov e0pi\ parou/sh| Tae?i?xh&kei qugatri\ au0tou= pro_v 3Hrwna Petah&siov. 0Isi/dwrov r9h&twr u9pe\r Flauh&siov ei]pen, t?o_?n ou]n a?i0?t?i?w&?menon

a)pospa&sai boulo&menon t[h_]n qugate/ra au0tou= sunoikou=san tw~| a)ntidi/kw| dedika&sqai u9pogu/wv pro_v au0to_n e0pi\ tou= e0?[pi]s?t?r?a?t?h&?gou

kai\ u9perteqei=sqai th_n di/khn u9mi=n {u?m?e?in?}4 i3na a)nagnwsqh=| o9 tw~n Ai0gupti/w[n no&]mov. Seouh&rou kai\ 9Hliodw&rou r9hto&rwn a)pokriname/nwn {apokreinamenwn}4

Teitiano_n to_n h9gemoneu/santa o9moi/av u9poqe/sewv a)kou/santa [e0c] Ai0guptiakw~n prosw&pwn mh_ h0kolouqhke/nai th=| tou= no&-

35 mou a)panqrwpi/a| a)lla_ t[h=|] e0pi[noi/]a| th=v paido&v, ei0 bou/letai para_ t[w~| a)ndri\] me/nein, Pakw&niov Fh=lic: a)nagnwsqh&tw {anagnwsqhto}4 o9 n[o&]m[ov. a)]na-

gnwsqe/ntov Pakw&niov [Fh=]lic: a)na&gnwte {anagnwtai}4 kai\ to_n Teitianou= u9pom[n]hmatismo&n. Seouh&rou r9h&torov a)nagn[o&ntov], e0pi\ tou= 1?2? (e1touv) 9A[dria]nou=

Kai/sarov tou= kuri/ou, Pau=n[i] 8?, Pakw&niov Fh=lic: kaqw_v o9 kra&tistov T[eit]iano_[v] e1krinen {e?k?r?e?i?nen}4, peu/sontai th=v gunaiko&v: k?a?i\? e0ke/leu[se]n di?) [e9r]m?h?-

ne/wv au0th_n e0legxqh=nai {enexqhn?[a]i}4, t?i/? bou/letai: ei0pou/shv, para_ tw~| a)ndri\ me/nein, P[a]kw&niov Fh=lic e0ke/leusen u9pomnhmati[s]qh=nai.

e0c u9pomnhmatismw~n Ou0mbri/[ou] dikaiodo&tou. (e1touv) 6 Domitianou= {domeitianou}4, Famen[w_q .]. Didu/mh h[v e1kdikov o9 a)nh_r 0Apollw&niov pro_v Sabei=non

40 to_n kai\ Ka&sion, e0k tw~n r9hqe/ntwnn {reqe[ntw]n}4: Sarapi/wn: met) a1lla {metalla}6 ta_ pro&swpa Ai0g[u/]ptia o1?n?t?a? par) oi[v a1krato&v e0stin h9 tw~n n[o&]mwn a)potom?[i/]a:

diorizo&menov ga&r soi le/gw [o3]ti A?i0?g?[u/]p?t?i?oi ou0 mo&non tou= a)fele/sqai ta_v [qugat]e/r[av w{]n e1dwkan e0cousi/an, e1xousin de\ kai\ w{n e0a_n k?a?i\? i1dia

kth&swntai meq) e3tera {meqe/te?ra}7: O[u1]mbri[o]v S?a?bei/nw|: ei0 e1fqakav a3pac proi=ka d[ou\v th=| qug]atri/ sou, a)pokata&sthson. Sabei=no[v: t]ou=ton ma?..... a?i1?-

tou=mai. Ou1mbriov: th=| qugatr[i\] d?h&?. Sabei=nov: tou/tw| tw~| a)ndri\ ou0qe\n [pros]h&?k?[ei] sunei=nai {suninai}4. Ou1mbriov: xei=ro&n e0sti a)ndro_v a)fai[rei=sqai]

8 1

a)nt[.5]n?e?.[ C 14 ]n?o?me.[..]hspav?.[ C 12 ].iko.si[.]. e?u0?d?a?i?m?[.8]s?[..].....[...]......

m?h?n[.6]....d[.]dw[.6] a)nti/grafon prosfw?n?[h&sewv nom]ikou=. Ou1lpiov D[i]onuso&d[wrov] tw~n h0goranomhko&-

twn nomiko_v Salouist[i/w| 0Af]rikanw~| e0pa&rxw| sto&lou kai\ [e0pi\ tw~]n kekrime/nwn tw~| timiwta&tw| {teimiw[ta]tw}4 xai/rein. D[ion]usi/a

u9po_ tou= patro_v e0kdoqei=sa [pr]o_v ga&mon e0n th=| tou= p[a]tro_v e0cous[i/a| ou0]ke/ti gei/netai. kai\ ga_r e?i0? h9 mh&thr? a?u0?t?h=?v tw~| patri\ a)gra&fwv

5 sunw&|khse? [k]ai\ dia_ tou=to au0th_ dokei= e0c a)gra&fwn ga&mwn gegenh=sqai, tw~| u9po_ tou= patro_v au0th_n e0kdo&sqai pro_v ga&m?o?n ou0ke/ti

e0c a)gra&fwn ga&mwn e0sti/n. pro_v tou=to i1swv gra&feiv, timiw&tate {teimiwta[te]}4: kai\ di) u9pomnhmatismw~n h0sfa&l[i]stai peri\ th=v pr[oi]ko_v h9 pai=v

u9po_ tou= patro&v, kai\ tou=to au0th=| bohqei=n du/natai. (e1touv) 22 qeou= 9Adrianou=, Mexei\r 20. a)nti/grafon diata&gm[a]tov. Ou0ale/ri-

ov Eu0dai/mwn e1parxov Ai0gu/ptou le/gei: kai\ paradei/gmati tw~| kalli/stw| xrw&menov gnw&mh| tou= krati/stou Mamertei/nou,

kai\ au0to_v i0di/a| pefwrakw_v o3ti polloi\ tw~n xrh&mata a)paitoume/nwn to_ ta_ di/kaia poiei=n toi=v a)paitou=si a)fe/ntev

10 e0panata&sei meizo&nwn e0nklhma&twn pantelw~v diakrou/esqai h2 paratei/nein th_n a)po&dosin e0pixeirou=si, oi9 me\n kata-

plh&c<e>in {kataplhcin}4 tou\v ta&xa a@n fobhqe/ntav to_n ki/ndunon kai\ dia_ tou=to e0p) e0la&ttoni sumbh&sesqai prosdokw~ntev, oi9 de\ th=| {thv}4 e0pana-

ta&sei th=v di/khv a)paudh&sein tou\v a)ntidi/kouv oi0o&menoi, paragge/llw th=v toiau/thv panourgi/av a)pe/xesqai {apesxesqai}4, a)podido&ntav

(Oxy; AD186) repr. cfMChr192

0112 002 237 8

13 o3sa o0fei/lousi h2 pei/qontav tou\v dikai/wv a)paitou=ntav: w(v ei1 tiv xrhmatikh=v? .... susta&shv di/khv a)paithqei\v kai\ mh_

parauti/ka a)rnhsa&menov o0fei/lein, tou=t) e1stin, mh_ parauti/ka plasta_ ei]nai ta_ gra&mmata e?i0?p?w_n kai\ ka[th]gorh&sein gra&yav ei0 ei1te plas-

15 tw~n gramma&twn h2 r9a|diourgi/av h2 perigrafh=v e0nkalei=n e0pixeirh=|, h2 ou0de\n au0tw~| th=v t[oi]a?u/thv te/xnhv o1felov {ofelev}4 e1stai a)nagkasqh&?s?etai [de\]

a)podou=nai eu0qe/wv a4 o0fei/lei, h2 parakataqe/meno&v te to_ a)rgu/rion i3n) e0n bebai/w| to_ a)n?a?labei=n o0feilo&m?[ena] h]|, pe/rav th=v xrhmatikh=v

a)mfisbhth&sewv labou/shv, to&t) e0a_n qarrh=| toi=v th=v kathgori/av e0le/gxoiv, to_n mei/zona a)gw~na e?[i0]seleu/setai, o[u0]d?[e\] to&te a)qw~|ov {aqoov}4

e0so&menov, a)lla_ toi=v tetagme/noiv e0piti/moiv e0nexo&menov. (e1touv) 5 qeou= Ai0li/ou 0Antwni/nou, 0Epei\f 24. (e1touv) 15 0Antwni/nou

Kai/sarov tou= kuri/ou, Qw_q 16. klhqei/shv Flaui/av Mh?b?i/av pro_v Flaui/an 9Ele/nhn kai\ u9pakousa&shv, L?e?..[...]..v r9h&twr ei]pen: e0n? th=|

20 ta&cei e0kkei/meqa, peri\ tou= xrhmatikou= a)ciou=men. Mouna&tiov ei]pen: ou0k a)pe/xetai ta_ xrhmatika_ dia_ tou/twn tw~n e0nklhma&twn: ei0

repr. duplPMert3,101

8dupl

21 de\ mh&, pa&ntev e0rou=sin o3ti kathgorw~. kai\ Simi/lidov diata&gmatov. Se/rouiov {Flaou/iov}7 Soulpi/kiov Si/miliv e1par[xov] Ai0gu/ptou le/gei: diazh-

tou=nti/ moi maqei=n e1k tinov {e0k ti/nov}7 u9poqe/sewv e0telei=to ta_v Ai0guptiaka_v gunai=k?a?v? kata_ <ta_> e0nxw&ria no&mi?m?a {e0nxw&rion no&mi<s>ma {nomi?m?a}4}7

|kate/xein t?a_? u9pa&rxo?n?t?a? t?w~?n?

a)ndrw~n dia_ tw~n gamikw~n sungrafw~n e9autai=v te? k?a?i\? toi=v te/?k?noiv pleista&ki?v? d?e\ e0?k? t?o?u/?tou {d?i?) e0?n?i?a?u?t?ou=}7 a)mfisbh?t?h&sewn genome/nwn,

e0pei\ {epi}4 e0d?u/?n?anto {e0pis?q?h?nanto}7 a)gnoei=n o<i9> {o}4 {o4}7 toi=v gegamhko&si sunalla&?s?s?onte?v?

|e?i0? t?ou/t?w| [t]w~| d?i?ka?i/?w|? k?ate/s?x?h?t?ai? ? t?a_ u9p?a&?r?x?o[nt]a? a?u0?t?w~?n? ? {a......[.]wd?i?k?a?...k?at?a.....o?u?.....[...]a?....}7 tai=v gunaici\ {.aiv ga......}7

25 dia_ t?o_? k?a?i\? {diata&?c?e?i?}6 e9te/roiv bibliofulaki/oiv ta_v sungrafa_v kataxwri/zesqai, [k]e?keleuk?e/?nai Me/[t]tion 9Rou=fon to_[n] geno&menon e?p?i?.......

e1parxon ta_ a)nti/grafa tw~n sungrafw~n tai=v tw~n a)ndrw~n u9po?s?t?a&ses?i?n e0?n?ti/q?e?s?q?ai kai\ tou=to diata&[g]mati pro?s?t?e?t?a?x?e/?n?a?i? o?u[? k?a?i\?

a)nti/grafon u9pe/taca, fanero_n poiw~n katakolouqei=n ta?i=v u9po_ {tou=}6 Metti/ou 9Rou/fou ....... (e1touv) 2?3?, 9Aqu\r 1?2. Ma&rkov Me/tti-

?

8 28 ov 9Rou=fov e1parxov Ai0gu/ptou le/gei: Klau/diov 1Areiov o9 tou= 0Ocurugxei/tou strathgo_v [e0]dh&lwse/n moi mh&te ta_ i0[di]wtika_ m[h&te ta_ dhm]o&?sia

pra&gmata th_n kaqh&kousan lamba&nein dioi/khsin dia_ to_ e0k po?l?l?w~n xr?o&?n?wn mh_ kaq) o4?n? e1dei tro&pon w)|konomh=sqai ta_ e0n th=| tw~n e0n-

30 kth&sewn biblioqh&kh| dia[s]trw&mata, kai/toi polla&kiv? k?r?i?q?e\n u9po_ tw~n pro_ e0mou= e0pa&rxwn th=v deou/shv au0ta_? tuxe?i=?n e0panorqw&-

sewv: o3per ou0 kalw~v e0nde/xet?a?i? ei0 mh_ a1nwqen ge/noito a)nti/grafa. keleu/w ou]n pa&ntav tou\v kth&torav e0nto_v mhnw~n e4c 6 a)pogra&-

yasqai th_n i0di/an kth=sin ei0v th_n tw~n e0nkth&sewn biblioqh&khn kai\ tou\v daneista_v a4v e0a_n e1xwsi u9poqh&kav kai\ tou\v a1llouv

o3sa e0a_n e1xwsi di/kaia, th_n de\ a)pografh_n poiei/sqwsan dhlou=ntev po&qen e3kastov tw~n u9parxo&ntwn katab?e/?b?hken ei0v au9tou\v

h9 kth=siv {kthseiv}4. paratiqe/twsan de\ kai\ ai9 gunai=kev t?a?i=?v u9posta&sesi tw~n a)ndrw~n e0?a_?n? kata& tina e0pixw&rion no&mon krath=tai {krateitai}4 ta_ u9pa&r-

35 xonta, o9moi/wv de\ kai\ ta_ te/kna tai=v tw~n gone/wn oi[v h9 me\n xrh=siv {xrhseiv}4 dia_ dhmosi/wn teth&rhtai xrhmatismw~n, h9 de\ kth=-

siv meta_ qa&naton toi=v te/knoiv kekra&thtai, i3na oi9 sunalla&ssontev mh_ kat) a1?g?n?o?ian e0nedreu/wntai {enedreuontai}4. paragge/llw de\ kai\ toi=v sunalla-

gmatogra&foiv kai\ toi=v mnh&mosi mhde\n di/xa e0pista&lmatov tou= bibliofulak[i/ou teleiw~sai, gnou=sin w(v ou0k o1felov to_] to?i?ou=to a)lla_ kai\

au0toi\ w(v para_ ta_ prostetagme/na poih&sontev di/khn u9pomenou=si th_n prosh&?k?o?usan. e0?a_?n? d) ei0si\n e0n th=| biblioqh&kh| tw~n e0pa&-

nw xro&nwn a)pografai/, meta_ pa&shv a)kribei/av {akreibeiav}4 fulasse/sqwsan o9moi/wv de\ kai\ ta_ diastrw&mata, i3n) ei1 tiv ge/noito zh&thsiv ei0v

40 u3steron peri\ tw~n mh_ deo&ntwv a)pograyame/nwn e0c e0kei/nwn e0legxqw~s?i?. [i3na] d) [o]u]?n b?[eb]a?i/a te kai\ ei0v a3pan diame/nh| tw~n dias-

trwma&twn h9 xrh=siv {xrhseiv}4 pro_v to_ mh_ pa&lin a)pografh=v dehqh=nai, paragge/llw toi=v b[i]bliofu/laci dia_ pentaeti/av e0pananeou=sqai

ta_ diastrw&mata metaferome/nhv ei0v ta_ kainopoiou/mena th=v teleutai/av e9ka&stou o0no&matov u9posta&sewv kata_ kw&mhn kai\ ka-

t) ei]dov. (e1touv) 9 Domitianou= {domeitiano[u]}4, mhno_v Domitianou= {domittianou}4 4. e0c u9pomnhmatismw~n Petrwni/ou Mamertei/nou. (e1touv) 18 9Adr(ianou=), 9Aqu\r 15.

9 1 vestig 41 lin

7 di/kaion a4 prosenh&negkav tw~| ui9w~| sou gamou=n[ti C ? ]

9 dia&doxon tou= patro_v gene/sqai

20 [h0gora]nomhko&twn Salouisti/w| 0Afrikanw~| e0pa&rxw| sto&lou kai\ e0[pi\ C ? ]

25 e1touv 2 9Adrianou= Me[xei\r ? C ? ]

[ C ? ]ikwn 9Aqu\r 3

28 0Anni/w| Suriakw~| tw~| krati/stw| h9gemo&ni

ku/rie

35 e0rrw~sq(ai) eu1xomaih9gemw~n ku/rie

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.