P.Oxy.XVII.2133

(Oxy; IIIspc)

2133

1 A?...w| ....w?[ c ?] tw~| diashmota&tw| e0[pa&rxw| Ai0gu/ptou]

para_ Au0rhli/av 0Hou=tov 9Hraklei/dou mhtro_v [ c ? a)po_ kw&mhv y ?]

to<u=> {t?o}4 0Ocurugxi/tou nomou=. de/hsin dikaiota&th?[n th=| y 18]

sou e0pieiki/a|, de/spota h9gemw&n, prosfe/rou[sa ...]..[ c 10 de/omai ?]

5 th=v a)po_ tou= s[o]u= megalei/ou e[u0er]gesi/av kai\ a.....[.]x[ c 10 a)dikou]-

me/nh u9|po_ tou= ou0k a@n ei1poi[m]i qei/ou pro_v patro_v [ c 10].qem.

paratiqeme/nh, ei0v to_ tw~n di[k]ai/wn tuxei=n u9|po_ th=v sh=v ka[loka]gaqi/av {k?a?[loka]g?aqeiav}4. o9 pro-

eirhme/nouv mou toi/nun path_[r 9H]raklei/dhv e1ti mou <kat>adeou=v {adeou?v?}4 [o]u1shv th_n h9li-

ki/an to_n bi/on meth&llacen [a)]dia&qetov, dhladh_ e0pi/ te e0moi\ [ka]i\ e9te/roiv mou

10 a)delfoi=v trisi\ 3 kata_ tou\v no&mouv klhrono&moiv e0c i1sou {eisou}4 me/rouv. o9 de\ tou/tou

ou0k a@n ei1poimi a)delfo_v e0mou= de\ kata_ pate/ra qei=ov 0Aoi=seiv to_ o1noma {tounoma}4 w(v ei0v to_

dioikei=n {dioikin}4 ta_ u9|po_ tou= patro&v mou kataleifqe/nta kai\ a)pokatasth=sai e0moi/ te kai\

toi=v a)delfoi=v mou ei0v e0pitropi/an e9auto_n e0pe/qeto pro_v e0n h9liki/a| genome/-

noiv meta_ pa&shv pi/stewv a)pokatas[th&s]ein {apokatash?[ths]ein}4 ta_ tou= patro&v. e0n w3ra| ou]n

15 toi/nun genome/nh ga&mou e0cedo&qhn [...]wni dekada&rxh|, mhde/n moi ka-

q) o9ndh&pot) ou]n tro&pon ei0v lo&gon pro[i]ko_v e0pidedwko&tov {epidedwkwv}4 ou0de\ sxedo_n

ei0pei=n {eipin}4 kai\ au0th_n th_n e0sqh=ta w(v a@n pe.[..]oi.iav genome/nhv a)pokatasth=-

sai/ moi to_ e0piba&llon moi me/rov th=v klhronomi/av tou= h9mete/rou kai\ proeirhme/-

nou {mou} patro&v. h1dh {hdo?}5 ou]n pai=dev {paidwn}4 du/o 2 e0k tou= h9mete/rou a)ndro_v gege/nhntai {gegenhtai}4

20 tou= qei/ou mou 0Aoi/siov mhd?[e\n to_ k]aq) o3lon e0pidedwko&tov a)nag"81kai/wn plei-

sta&kiv mou dikaiologoume/nhv {mou} pr?o_?v tou=ton th=v a)pokatasta&sewv e3neken

tou= e0piba&llonto&v moi me/rouv [k]lhronomi/av tou= h9mete/rou patro&v, o4v de\

e0k tw~n e0nanti/wn u3|briv ou0 ta_v tuxou/sav prosetri/yato& moi boulo&menov stere/-

sai/ {sterese}4 me, ou0 mh_n a)lla_ kai\ tou\v u9podeeste/rouv th=| h9liki/a| a)delfou/v mou. o3qen a)nag"81kai/wv

25 katalamba&nw {katalamnanw}5 tou\v sou\v tou= e0mou= kuri/ou po&dav dia_ tau/thv mou th=v a)ciw&sewv kai\ de-

ome/nh keleu=sai/ {keleuse}4 se {sai}4 di) eu0tonwta&thv sou u9|pografh=v di) ou[ e0a_<n> {ea}4 to_ megalei=o&n sou dokima&sh|

tou=ton e0panag"81kasqh=nai a)pokatasth=sai ta_ th=v klhronomi/av tou= proeirhme/nou mou patro&v,

i3|n) w} eu0ergethme/nh kai\ ei0v a)ei/ soi dia_ panto_v xa&ritav o9mologei=n. dieutu/xei.

#26

m2 Au0rhli/a 0Hu=v e0pide/dwka. Au0rh&liov Dioge/nhv e1graya u9pe\r au0th=v fame/nhv mh_ ei0[de/nai]

30 gra&mmata.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.