P.Oxy.XII.1473

(Oxy; AD201)

1473 ctr 1

[ c 73]...[..]..[ c 18]

[ c 53]..[..]..n?[ c 12]n?a u9|posteil[a y 14]

[.6]eisa?[ c 27]....[ c 13]hn a)mpe/lou pro&sod[on ? .4 l]o&gou? o0ktadr[a&xmou y 10 ]

[.]i?[..]wn k?a?i\? a1?l?l[wn ...]..[ c 17 d]rax?m?w~?n? [.4]aki[sx]ili/wn {[.4]a?k?i?[sx]eil?i?wn}4 t[o&]k[o]u draxm[iai/ou e9]ka&sthv mna~v kat[a_ mh=na e3kaston]

5 xwri\v w{n die/grayen h9 0Ap[ollwna&ri]on a)r[gu]ri/ou tala&ntwn triw~n 3 kai\ pro&v, e0n oi[v kai\ h9 prosenexqei=sa u9|po_ tw~n gone/[w]n [a]u0th=v

tw~| 9Wrei/wn[i] proi\c a3ma th=| tou= ga&m[o]u au0tw~n proseleu/sei, h3tiv sungrafh_ e0lu/qh tw~| dielqo&nti 6 (e1tei) mhni\ Qw_q dia_ th=v e0pi\ tou= pro_v 0Ocuru/g-

xwn po&lei Sa[rap(ei/ou)] trape/zhv. ei0v de\ ta_ a1ll[a o0]feilo&mena u9|p) au0th=v e0pi\ {ep?ei?}4 t?o&?k?oiv {...oiv}5 e0pakolouqh&sei h9|

|0Apollwna&rion [g]ra&mmata e0kdidome/nh th=v

e0pakolouqh&sewv tw~| 9Wrei/wni e3?[wv a@]n? ta_ a1lla {talla}4 u9|pe\r au0th=v o0feilo&mena plhroforhqh=|. a)mfo&teroi de\ h3 te 0Apollwna&rion kai\

o9 9Wrei/wn e0comologou=ntai to_n kai\ dia_ th=v perilu/sewv e0comologhqe/nta gegono&ta e9autoi=v {aiautoiv}4 e0c a)llh&lwn #i9|o_n Xairh&mona to_n kai\

10 Fau=ston o1nta pro_v to_ e0nesto_v 7 (e1tov) e0tw~n 5. sumbiou/twsan ou]n a)llh&loiv oi9 gamou=ntev a)me/mptwv kaqa_ kai\ pro&teron sunebi/oun

fula&ssontev ta_ tou= ga&mou di/kaia, o9 de\ [g]amw~n kai\ e0pixorhgei/tw th=| gunaiki\ ta_ de/onta kata_ du/namin. e0a_n de/, o4 mh_ ei1h, e0k diafora~v {diaforai}5

a)pallagw~si a)llh&lwn, e0a_n me\n pri\n h2 plhrwqh=nai {plhrwqhnei}5 to_n 9Wrei/wna toi=v prokeime/noiv au0tou= tala&ntoiv dusi\ 2 kai\ draxma[i=]v tris-

xili/aiv {trisxeiliaiv}4 3000 kai\ toi=v sunaxqhsome/n[o]iv to&koiv, a)ntilh&myetai o9 9Wrei/wn tw~n proso&dwn <tw~n> th=v 0Apollwnari/ou u9|parxo&ntwn e3wv ou[ <a@>n {n}4

plhrwqh=|, telw~n ta_ u9|pe\r au0tw~n dhmo&sia kai\ xorhgw~n {xwrhgwn}4 th=| 0Apollwnari/w| ei0v diatrofh_n kat) e1tov purou= a)rta&bav penth&konta 50 me/trw|

15 tw~| prokeime/nw| kai\ oi1nou kera&mia penth&konta pe/nte 55, kai\ to?i=?[v a1l]l?oiv ei1stote fanhsome/noiv au0th=v daneistai=v a)podw&sei. a)f) ou[ d) a@n

h9 p?a&?n?twn a)po&dosiv ge/nhtai, e1ktote h9 0Apollwna&rion a)ntilh&myeta[i] tw~n u9|parxo&ntwn au0th=v, e0pi\ de\ pa&ntwn kaqo&ti pro_v a)llh&louv

sunexw&rhsan. kuri/a h9 sungrafh_ h3nper o9phni/ka? e0a_n ai9rw~ntai oi9 gamou=ntev h2 kai/ tiv au0tw~n kai\ dia_ dhmosi/ou a)noi/sousin, tw~n te-

lw~n kai\ grammatikw~n o1ntwn pro_v a)mfote/rouv. (e1touv) 7 Au0tokrato&rwn Kaisa&rwn Louki/ou Septimi/ou Seouh&rou Eu0sebou=v Perti/nakov

0Arabikou= 0Adiabhnikou= Parqikou= Megi/stou kai\ Ma&rkou Au0rhli/ou

(Oxy; AD201)

0112 012 1473 ctr

19 |[0Ant]wni/nou Sebastw~n Farmou=qi 13. e1sti de\ th=v ai0th&sewv tou= kuri/ou

20 [a)]nti/grafon. 0Ammwnia<no_>v {ammwniav}4 basiliko_v grammateu\v {grammatewv}4 0Oc[u]rugxei/tou [di]adexo&menov th_n strathgi/an: ei0 mhde\n a)ntipi/ptei {antipeiptei}4, mhdeno_v dh-

mosi/ou h1t?o?i? i0diwtikou= katablaptome/nou, du/nasai w(v a)cioi=v e0pistame/nh gra&mmata kuri/w| xrh&sasqai tw~| Eu0dai/moni

pro_v mo&nhn [tau/t]hn th_n oi0konomi/an. e0shmeiwsa&mhn {eshmiwsamhn}4. (e1touv) 7 Louki/ou Septimi/ou Seouh&rou Eu0sebou=v Perti/nakov kai\ Ma&rkou Au0rhli/ou

0Antwni/nou [Sebastw~n Farmou=qi ..] 0Ammwnianw~| basilikw~| gram(matei=) diadexome/nw| {diadexwmenwn}4 kai\ ta_ kata_ th_n strathgi/an para_ 0Apollwnari/ou

Xairh&m[o]nov [.5]..[.. a)p) 0Ocur]u/gxwn po&lewv mht(ro_v) Karpokr?[a .6]t?i?o?v. e0pistame/nh gra&mmata kai\ poioume/nh {p?o?i?w?menh}4 pro_v to_n

25 prosu[n]o&nt[a moi] a1?n?d?[ra 9Wrei/w]na 9I|e/rakov e0chghteu/santov th=[v] 0Ocurugxeitw~n po&l[e]wv [[kata_ sun]] gamikh_<n> {gamikh}4 sungrafh_n

di) h[v a)[s]fa&l[ei]a? [di/dotai tw~| 9Wrei/wn]i w{n hu0xrh&sthse/n {houxrhsthsen}4 moi kai\ die/graye tw~| dielqo&nti 6 (e1tei) e0pi\ th_n dhmosi/an tra&pezan ei0v lo&gon

h[v a)ph&|thqhn? [.4 a)mpe/lou pr]oso&dou, e1ti te kai\ e0comologoume/nh su\n au0tw~| to_n gegono&ta h9mi=n {hmein}4 e0c a)llh&lwn #i9|o_n Xairh&mona

to_n kai\ Fau=s[ton, a3ma kai\ tai=v] dia_ th=v sung[r]afh=v e0ngrafhsome/n[a]iv e0c sumfw&nou peri\ th=v sumbiw&sewv h9mw~n diastolai=v,

ai0tou=m[ai] dia_? [sou= pro_v mo&nhn] tau/thn th_n o[i0]konomi/an e0pigrafh=nai/ mou ku/rion Eu0dai/mona 0Agh&norov tou= kai\ Qeoce/nou 0Apollwni/(ou)

30 mhtro_v T?a?e?u=?[to]v t[h=]v? k?a?i\? [Dh]m?[htr]ou=tov a)po_ th=v au0th=v po&lewv paro&nta kai\ eu0dokou=nta. die/graya {diegrafa}4 de\ to_ w(risme/non th=v ai0th&sewv

te/lov. (e1touv) 7 Au0tokrato&rwn Kais[a&r]wn Louki/ou Septimi/ou Seouh&r[o]u Eu0sebou=v Perti/nakov 0Arabikou= 0Adiabhnikou= Parqikou= Megi/st[o]u

kai\ Ma&rk[o]u Au0rhli/ou 0Antwni/nou S[e]bastw~n Farmou=qi 1. 0Apo[llw]n?[a&]rion Xairh&monov e0pide/dwka. Eu0dai/mwn 0Agh&norov eu0-

dokw~. 0Apollwna&rion Xai[r]h&mon?[ov] sunh=lq[o]n tw~| proo&n[t]i {prww?n[t]i?}4 a)nd?[r]i\ 9Wrei/wni pro_v ga&mou koinwni/a<n> {koinwnia}4 kai\ e1sxon ta_ tou= a)rguri/ou

ta&lant[a 2] h3[m]i?s?u? %50, gei/non[t]ai d[r]ax[m]ai\ mu/r[i]ai pentakisxi/liai {eptakisxeiliai}4 15000, ka[i\] eu0d[o]kw~ pa~si

|toi=v prokeime/noiv. Eu0dai/mwn 0Agh&norov ai0thqei\v

35 e0pige/g[ra]mmai th=v 0Apollwnari/ou [ku/r]iov. 9Wrei/wn 9I|e/rakov s[un]h=?[l]qo[n t]h=| 0Apollwnari/w| pro_v ga&mou [k]oinwni/a<n> {[k]oinwnia}4 e0pi\ pa~si toi=v prokeime/-

noiv, kai\ sune?qe/mhn? th=| 0Apollwnari/?w| e0p[a&]n, o4 mh_ ei1h, a)pall[agw~men dou=na]i? e0noi/khsin th_n patrw&|an [o]i0ki/an e0p) a)mfo&dou Deka&thv.

tou=to de\ boulo&menov {boulomenh}5 e0n dhmosi/w| [g]ene/s?[q]ai di/dwmi th=| po&lei {poli?}4 d?i?a_? to_ monaxo_n au0to_ ei0nai kai\ mh_ perie/xein ta_v [p]eri\ th=v diaqe/sewv

diastola_v [t]a_?v? o9risqei/sav (draxma_v) 12, a)c?iw~ [a)]nal[abo&]n?ta[v] au0to_ par) e0m[o]u= [u9]p?o?k?exeirografhme/non u9|p) e0mou= peri\ tou= ei]nai ta_v u9|po_ au0to_

[u9]pograf[a_]v i0[diog]r?a&fou?v?, t?h_?n? pr?[w&]t?hn? th=v 0Apol[l]wnari/ou kai\ th_n e9ch=v tou= kuri/ou au0th=v sungrayame/nou kai\ th_n teleutai/an

40 [e0]mou= tou= 9Wr[ei/w]nov, s?u?[nkataxwr]i/sai au0t[o_] tw~|de tw~| u9|pom[nh&mati] to_ me\n au0qentiko_n ei0v th_n 9Adrianh_n biblioqh&khn {bibleioqhkhn}4 {.ibleioqhkhn}5, tou/tou

[de\] t?[o_] i1|son ei0?v? [th_n t]o?u=? N?a?[nai/ou, kai\ s]unta&cai graf?h=?n?ai tw~| tou= [0O]curugx[ei/]tou nomou= {nomw}5 strathgw~| metadou=nai th=| 0Apollwnari/w| tou/tou a)n-

[ti/gr]a(fon), i3|na [ei1dh| au0t]h_? a)p?o_? [tou= nu=n me/n]o?n?ta& moi [ta_] a)po_ au0th=v d[i/]kaia w([v a)]po_ dhmosi/ou xrhmati[sm]ou=. w(v kaqh&kei. (e1touv) 9 Louki/ou Septimi/-

[ou Seou]h&ro[u Eu0sebou=]v? Perti/[nakov kai\ Ma&rko]u Au0rhli/ou 0Antwni/nou Eu0se[bo]u=v Sebastw~n 9Aqu\r 3. e0[s]hmeiwsa&mhn {e[s]hmiwsamhn}4. tou/tou o1ntov a)ciw~ th_n met?[a&]-

[dosin] g?e?[ne/sqa]i? [th=|] 0A?pollwn[a]r?i/?w|? [w(v kaq]h&kei. (e1touv) 9 Au0tokr[a]to&[r]wn Ka[isa&r]wn Louki/ou Septimi/ou S[e]ouh&rou Eu0sebou=v Perti/nakov 0Arabikou=

45 [0Adia]bhn[i]kou= Parqikou= Megi/stou [kai\ Ma&rkou] Au0rhli/[ou 0An]twni/nou Eu0[s]ebou=v Sebast[w~]n [[kai\ Poupli/ou Septimi/ou Ge/ta]] Kai/sarov Sebastou= Pau=ni {paxw?i}5 1?0?.

Fr1 1 [ c ?]a?uni.[ c ?]

Fr2 1 [ c ?]k?a?[ c ?]

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.