P.Oxy.X.1273

(Oxy; AD260)

1273

1 a)gaqh=| tu/xh|. e0ce/doto {ecedeto}4 Au0rhli/a Qah=siv Eu0dai/monov mhtro_v 9Hra-

i5dov a)p) 0Ocuru/gxwn po&lewv meta_ sunestw~tov Au0rhli/ou Qe/wnov

tou= kai\ Nepwtianou= kai\ w(v xrhma(ti/zei) th_n e9auth=v qugate/ran Au0rhli/an

Tausei=rin pro_v ga&mon a)ndri\ Au0rhli/w| 0Arsino&w| Tru/fwnov mhtro_v Dh-

5 mhtri/av a)po_ th=v au0th=v po&lewv, w{| prosfe/rei h9 au0th_ e0kdo&tiv e0pi\ th=|

au0th=| qugatri\ au0th=v kai\ gamoume/nh| e0n fernh=| xrusou= koinou= staqmw~|

0Ocurugxitikw~| peritraxh&lion mania&khn kalou/menon e1xon li/qon

o9lkh=v xwri\v tou= [li/]q[o]u teta&rtwn dekatriw~n 13, a(ptw&dion e1xon {axon}5

li/qouv pe/nte 5 perikexruswme/nouv o9lkh=v xwri\v tw~n li/qwn teta&rtwn

10 tessa&rwn 4, e0nwti/wn zeu=gov e1xon pi/nav {peinav}4 de/ka 10 o9lkh=v xwri\v tw~n pi-

nw~n {peinwn}4 teta&rtwn triw~n 3, daktuli/dion mikro_n {meikron}4 teta&rthv {teta[r]taiv}4 h9mi/souv {hmisu}4 %50,

kai\ e0n i9|mati/oiv e0n suntimh&sei {sunteimhsei}4 delmatikomafo&rthn a)rge/ntinon

e1nshmon draxmw~n diakosi/wn e9ch&konta 260, xitw&nion leuko_n mona-

xo_n krov<s>wto_n {kroswton}4 e1nshmon draxmw~n e9kato_n e9ch&konta 160, delmati-

15 komafo&rthn kalla&i+non draxmw~n e9kato&n 100, e3teron delmatikoma-

f[o&]r[t]hn leuko_n propo&rfuron draxmw~n e9kato&n 100, w(v ei]nai e0pi to_ au0-

to_ th_?n? o3?l?hn fernh_n xrusou= koinou= mnaiai=on {mnagiaion}4 e4n 1 teta&rtav te/ssarav

h3misu 4 %50 kai\ suntimh&sewv {s?u?n?teimhsewv}4 i9|mati/wn draxma_v e9cakosi/av ei1kosi 620,

pa&nta kefalai/[o]u? oi[v ou0de\n prosegra&fh, peri\ h[v prokeime/nhv fernh=v

20 e0?p?[e]r?w?thqei\v <u9po_> th=v {h}4 e0kdo&tidov {ekdotiv}4 Au0rhli/av {aurhlia}4 Qah&siov {qahsiv}4 w(molo&ghsen o9 gamw~n

Au0rh&[liov] 0Arsi/noov e0sxhke/nai a)riqmou= plh&reiv e0pi\ tou= prokeime/nou

staqm[ou= k]a?i\ suntimh&sewv {sunteimhsewv}4. sunbiou/twsan ou]n a)llh&loiv oi9 gamou=n-

tev a)me/mptwv fula&ssontev ta_ tou= ga&mou di/kaia, o9 de\ gamw~n

e?.[..]. xorhge?i/?[tw] th=| gunaiki\ ta_ de/onta pa&nta kata_ du/namin.

25 e0?[a_n d]e/?, o4 [mh_ e]i1?h, e0k diafora~v a)pa[llagh_ tw~n g]amou/ntwn ge/nhtai,

a)?p?[odo&tw] o9? gamw~n th=| e0kdo&tid?i?, [e0a_n perih=|, ei0 d]e\? mh&, th=| gamoume/nh|,

th_[n p]r[okei]me/nhn fernh_n p[lh&rh e0n h9me/r]aiv e9ch&konta 60 a)f) h[v e0a_n

a[i1th]m?a? g?e/?n?ht?a?i, t?a_? me\n xrusi/a k?a?t?) a)?[r]i/?[qmh]s?i?n? tou= e0f) e9ka&stou staqmou=,

e0pi\ de\ tw~n e0pi\ suntimh&sewv {sunteimhsewv}4 i9|mati/wn a?i3?r?esiv e1stai peri\ tou\v peri\ th_n

30 gamoume/nhn e1xein au0ta_ th=v to&te e0some/nhv au0tw~n suntimh&sewv {suntei?mhsewv}4

kai\ l?a?b?ei=n? [t]o_? e0?n?de/on e0n a)r[g]u?r?i/w| h2 au0th_n th_n prokeime/nhn sunti/mh-

sin {sunteimhsin}4, k?a?i\? [t]h_?n? tou/twn pa&n?t?w?n? tri/yin kai\ a)pousi/an ei]nai pro_v to_n gamou=n-

ta. [e0a_]n? [de\] kai\ e0pi\ th=v a)pallagh=v e0gkuov h]| {hn}4 h9 gamoume/nh, do&tw au0th=|

o9 gamw~n ei0v lo&gon dapa&nhv loxei/av draxma_v tessara&konta 40. e0pi\ de\ th=v

35 a)paith&sewv th=v pr[o]keime/nhv fernh=v h9 pra~civ e1stai toi=v peri\ th_n ga-

moume/nhn para& t?e? tou= gamou=ntov kai\ e0k tw~n u9parxo&ntwn au0tw~| pa&ntwn.

kuri/a h9 sungrafh_ dissh_ [gra]fei=sa pro_v to_ e9ka&teron e1xein monaxo&n, h3nper o9ph-

ni/ka e0a_n ai9rw~ntai h2 kai/ tiv au0tw~n dhmosiw&sei dia_ tou= katalogei/ou

ou0 prosdeo&menov th=v tou= e9te/rou metalh&myewv ou0de\? e9te/rav eu0dokh&sewv

40 dia_ to_ e0nteu=qen eu0dokei=n th=| e0some/nh| dhmosiw&sei, peri\ de\ tou= tau=ta

o0rqw~v kalw~v gei/nesqai a)llh&louv e0perwth&sant[e]v w(molo&ghsan.

(e1touv) 7? Au0tokrato&rwn Kaisa&rwn Poupli/ou Likinni/ou Ou0alerianou= kai\ Poupli/ou

Liki[nn]i/?[o]u Ou0alerianou= Gallihnou= Germanikw~n Megi/stwn Eu0sebw~n Eu0tuxw~n

kai\ P?[o]u?p?l?[i/o]u Likinni/ou {likinnoou}5 Kornhli/ou Salwnei/nou Ou0alerianou= tou= e0pifanesta&tou

45 Kai/s[ar]ov Sebastw~n Mexei\r 2. m2 Au0rhli/a Qah=siv e0cedo&mhn

th_n qugate/ran mou pro_v ga&mon tw~| protetagme/nw|

0Arsino&w| kai\ prosh&negka au0tw~| th_n prokeime/nhn fer-

nh_n w(v pro&keitai kai\ e0perwthqei=sa w(molo&ghsa. Au0rh&liov

Qe/wn o9 kai\ Nepwtiano_v sune/sthn au0th=| kai\ e1graya u9|pe\r

50 au0[t]h=v mh_ ei0dui5hv gra&mmata. m3 Au0rh&liov 0Arsi/noov

[e1s]xon th_n {thn} prokeime/n?h?n {prokeime..n}5 fernh&?n? {fern..}5

kai\ e0a&n, o3 mh_ {mo}5 ei1h, a)pallagh_ ge/nh-

tai, a)podw&sw w(v pro&keitai kai\ e0p-

e[r]wthqei\v w(molo&ghsa.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.