PMilVogl71

(Tebt; AD161-180) repr. SB6,9264

71rp

1 [e1touv y 10]tou Au0tokra&torov Kai/saro[v Ma&rkou Au0rhli/ou 0A]ntwnei/nou Sebastou= 0Armeniakou= Mhdikou= Parqikou=

[Germanikou= megi/s]tou mhno_v Kaisarei/ou Mesor[h_ e0na&th| ? e0n Ptolem]a?i5?di Eu0erge/tidi tou= 0Arsinoei/tou nomou=. o9mologei= 0Ammwna~v

[.9 a)po_] kw&mhv Teptu/?newv w(v e0tw~[n y 10 du/]o 2 ou0lh_ daktu/lw| mikrw~| xeiro_v a)ristera~v th=| proou/sh| kai\ sunou/sh|

[au0tw~| a)gra&fwv] gunaiki\ Teforsa&i+ti th=| kai\ E[u0daimoni/di 3Hrwnov] tou= Pasi/wnov a)p[o_] th=v au0th=v kw&mhv w(v e0tw~n ei1kosi e9no_v {en}4 21

5 [a)sh&mw|, meta_] kuri/ou ou[ e9kousi/wv h3|[rhtai dia_ Sabei/nou i9ere/wv] e0chghtou= kata_ to_n e0pistale/nta u9po_ au0tou= xrhmatismo_n ou[ a)nti/-

[grafon u9po&keitai P]louti/wnov Pt[o]lemai/ou w(?[v e0tw~n tessara&konta 40 ou0lh_ a)]ntiknhmi/w| a)riste[r]w~|, e1xein to_n o9mologou=nta 0Ammwna~n para_

[Teforsa&i+tov th=v kai\] Eu0daimoni/dov e0n prosf[ora~| th_n fernh_n xrus]i/ou dokimei/ou s?t?[a]qmw~| 0Arsinoeitikw~| t[et]a&rtav du/o 2 ai3 ei0sin e0nwti/-

[wn zeu=gov kai\] i9ma&tion leuk[o_n e0n] s?u?n?[timh&sei draxmw~]n? tessara&konta 40. [s]umbiou/twsan ou]n a)llh&loiv oi9 gamou=ntev a)me/m-

[ptwv w(v kai\ pro&teron], tou= 0A?mmwn[a~tov] e0?p?ixorhg[ou=ntov au0th=| ta_ de/on]ta pa&nta kai\ to_n i9matismo_n kai\ ta_ a1lla o3sa kaqh&kei gunaiki\ gameth=|

10 [kata_ du/namin, au0th=v] de\ th=v Teforsa&i+tov th=v kai\ E[u0daimoni/dov a1memp]ton kai\ a)kathgo&rhton e9auth_n parexome/nhv e0n th=| sumbiw&sei.

[e0a_n de\ diafora~v ge]nome/nhv xwri/zontai a)p) a)ll[h&lwn, a)podo&tw {apodwtw}4 o9 0A]mmwna~v th=| Teforsa&i+ti th=| kai\ Eu0daimoni/di th_n prokeime/nhn fernh_n

[xrusi/ou teta&rt]av du/o 2 e0n tw~| au0tw~| kosmari/w| ka[i\ .7 ta_ i9ma&]tia su\n tw~| a)pode/onti h2 th_n prokeime/nhn au0tw~n sunti/mhsin {sunteimhsin}4

[e0pi\ me\n th=v a)popomph=v] paraxrh=ma, e0?p?i\? de\ th=v e9k[ousi/av a)pallagh=v e0n h9m]e/raiv e9ch&konta 60, genom?e/nhv th=| Teforsa&i+ti th=| kai\ Eu0daimoni/-

[di th=v pra&cewv e1k te] tou= 0Ammwna~?[t]o?v kai\ e0?[k tw~n u9parxo&ntwn] au0tw~| pa&ntwn kaqa&per e0k di/khv. ge/gonen de\ au0toi=v e0c a)llh&lwn quga&-

15 [thr Eu0daimoni\v mh_ a)na]gegramme/n[h] m?e/x?r?i [nu=n. u9pogra?feu\v] tou= 0Ammwna~tov 9Arpokrati/wn Nemesa~ tou= Lewni/dou w(v (e0tw~n) 40 ou0lh_ a)ntiknhm(i/w|) deciw~|.

[e1sti de\ tou= xrhmatismou= to_] a)nti/grafon: [Sabei=nov i9ereu\v e0chghth_v] k?a?[i\ a)]rx?i?p?r?u/?taniv toi=v ta_ a)rxe?i=?a pragmateuome/noiv xai/rein. tou= doqe/n-

[tov moi a)ciw&mat]o?v? Tefor[sa&i+tov th=v kai\ Eu0daimoni/dov] 3Hrwnov i1son {e?i?son}4 u9mi=n {umein}4 e0piste/lletai dia_ Ptolemai/ou u9ph?re/tou th=v a)rxh=v {arxiv}4

[i3na .8 sug]x?rh?ma?t?i/?[shte au0th=| th_n prosfora_n p]oioume/nh| meta_ kuri/ou ou[ e9kousi/wv h3|rhtai di) e0mou= Plouti/wnov Pt?o?-

[lemai/ou w(v e0tw~n te]ssara&[ko]n[ta. 40 (e1touv) y ? 0Antw]nei/nou Kai/sarov tou= kuri/ou Pau=ni 30 Sabei/nw| i9|erei= e0chghth=| para_

20 [Teforsa&i+tov th=v kai\ Eu0daimo]ni/dov 3Hr[wnov tou= Pasi/wnov a)p]o_ kw&mhv Teptu/newv th=v Pole/mwnov meri/dov meta_ kuri/ou ou[ e9kou-

[si/wv ai9rou=mai dia_ sou= Plouti/wnov Ptolemai/ou a)po_ 0Arsinoeitw~n p]o&lewv. boulome/nh prosenegka&sqai e0n prosfora~| tw~| suno&nti moi e1ti pa&-

[lai a)ndri\ 0Ammwna~ti y ? a)po_ th=v au0th=v] kw&mhv xrusi/ou dokimei/ou teta&rtav du/o 2 e0n kosmari/oiv kai\ i9ma&tia e0n sun-

[timh&sei draxmw~n tessara&konta 40 kai\ i0di/a| a)pografh=nai t]h_n gegonui=an h9mi=n {hmein}4 e0k a)llh&lwn qugate/ra Eu0daimoni/da, e0mpodi/zomai

[mh_ e1xousa to_n e0pigrafhso&meno&n mou ku/rion dia_ to_ mh_ periei=]nai/ moi pate/ra mhde\ patro_v pate/ra mhde\ e1xein a)delfou\v mhde\ ui9ou/v. o3?q?e?n?

25 [ai9rou/menh dia_ sou= to_n progegramme/non Plouti/wna e0pidi/dwmi kai\] a)ciw~ e0pistal?h=?nai toi=v ta_ a)rxei=a pragmateuome/noi?v s?u?n?xrhmati/zein

[moi au0to_n to_n Plouti/wna th_n prosfora_n poioume/nh| i3n) w} filanq]r?wphm?e/?[nh. e1rrwso. P]tolemai=ov [pr]utanik?o_?v? k?a?i\? e0chghtiko_v u9p?h?re-

(Tebt; AD161-180) repr. SB6,9264

0103 002 71rp

27 [thv metenh&noxa. m2 0Ammwna~v y ? o9mologw~] e1?x?e?i?n? para_ th=v Teforsa&i+tov th=v kai\ Eu0daimoni/dov dia_ xeiro_<v> {xiro}4

[xrusi/ou dokimei/ou teta&rtav du/o 2 e0n kosmari/oiv kai\ i9ma&tia e0n suntimh&sei] draxmw~n tessara&konta 40 kai\ e0pi\ tou= xwrismou= {xorhsmou}4 a)podw&-

[sw] {apotw[sw]}4 [th_n prokeime/nhn fernh_n w(v pro&keitai. 9A]rpokrati/wn N?e?m?esa~ e1gra<ya> {egra}4 u9pe\r au0tou= {autw}4 a)gramma&tou

30 [o1ntov m3 Teforsa&i+v h9 kai\ Eu0daimoni\v meta_ kuri/ou ou[ e9kousi/wv] h3|rh?mai? [w(v] pr?o&keita[i] Plouti/wnov Ptolemai/ou prosenh&ne-

[gka ta_ prokei/mena kosma&ria kai\ i9ma&tia kai\ a)pogra&yomai h4n ge/gone]n e0c a)l?l?h&[l]w?n? qugate/ra {qugathr}4 Eu0daimoni/da {eudaimoniv}4 w(v pro&keitai. Plouti/wn

[Ptolemai/ou e1graya u9pe\r au0th=v a)gramma&tou ou1shv. (e1touv) . Mesorh_] 9.

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.