PMilVogl184

(Tebt; AD41-54?)

184

1 [e1touv .7 Tiberi/ou Klaudi/ou Kai/sarov]

[Sebastou= Au0tokra&torov y 16]

[ c 12 o9mologou=sin a)]ll[h&loiv 0Akou]-

[sa&rion Patu/newv w(v e0tw~n] tria&kon[ta] 30 [.6]

5 [ c 17 me]ta_ kuri/ou t[ou= e9auth=v]

[patro_v Patu/newv .7]v w(v e0tw~n e9[ch&kon]ta 60,

[a)sh&mou, kai\ o9 geno&menov t]h=v 0Akousar[i/ou a)nh_r]

[Papontw~v .8 w(v e0tw~]n tria&ko[nta] 30 [.6]

[ c 18 o]u0lh_ daktu/[lw| .5]

10 [.7 0Akousa&rion me\n a)p]e/xein para_ [tou= Pa]-

[pontw~tov y 17]nai ep[..]..[..].

[.5 o3sa e0pi\ to_n ga&mon keko]misme/na h0ne/x[qh]

[au0tw~| Papontw~ti kai\ th_n fernh_n] h4n proshne/gkato

[draxmw~n diakosi/wn] 200 [kat]a_ suggrafh_n o9mologi/an

15 [ga&mou tetelesme/nhn] dia_ tou= au0tou= grafei/ou {grafiou}4 tw~|

[ c 12] e1tei Tiberi/ou Klaudi/ou Kai/sarov

[Sebastou= Au0tokra&t]orov mhni\ Ne/w| Sebastw~|.

[0Akousa&rion de\ kai\ Papon]tw~v sunh=rsqai th_n pro_v

[a)llh&louv sumbi/wsin kai\ e0cei=]nai e9kate/rw| au0tw~n

20 [ta_ e9autou= oi0konomei=n w(v qe/]lhi, th=| de\ 0Akousari/w| e0pi-

[sunarmo&zesqai w{| e0a_n bou/lhtai a)nd]ri\ a)sukofanth&tw| ou1sh|

[para_ tou= Papontw~tov kai\ tw~n p]ar) au0tou= kata_ pa&nta tro&pon:

[peri\ de\ w{n e0n tw~| th=v sumbiw&se]wv xro&nw| o9 Patu=niv

[ c 19 t]h=v 0Akousari/ou o1noma, par[.]

25 [ c 19] au0tw~| u9po_ Papontw~tov,

[xwri\v tw~n th=v fernh=v dra]xmw~n diakosi/wn 200: e0a_[n de\ mh_]

[ c 18].... t[h_]n pra~cin ka[ta_ tou=]

[Papontw~tov o9phni/k]a e0a_n ai9rh=[ta]i [.9]

[ c ?]v k.[ c ?]

30 [ c ? 0Ak]ousar[i y ?]

[ c ?] vestig [ c ?]

[ c ?] vestig [ c ?]

[ c ?] vestig [ c ?]

vestig

35 [m2 a)nage/gr(aptai) dia_ tou= e0n Tebtu/ni gra]f[ei/ou].

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.