PMich343

(Tebt; AD54-5)t subsc

343

1 [Xra&thv Eu0tu/xou kai\ Eu1tuxo]v Xra&tou oi9 du/o 2 Pe/rsai {pershv}4 th=v e0pigon?h=?v kai\ h9 tou= Eu0tu/xou gunh_ e0mou= de\ tou= Xra&tou mh&thr Qewkla~

|Kroni/wn<ov> {kroniwn}4 Persi/nh meta_ kuri/ou au0tou= Eu0tu/xou oi9 trei=v {triv}4 3 a)llh&lwn e1gguoi {enguv}4 <ei0v> e1ktiv<in> {ektiv}4 o9mologou=men

[e1xein para_ 9Wri/wnov .6] paraxrh=ma fernh_n u9pe\r th=v e9autou= {hea[u]tou}4 a)delfh=v Kronie/niav {kroni[[w]]niav}5 a)rguri/ou e0pish&mou nomi/smatov

|draxma_v disxili/av e9kato_n e9ch&konta 2160 kai\ para&ferna a1neu diatimh&sewv a3lusin xrush=n

[ c 20--25]n teta&rtwn tessa&rwn 4 a1mfw t[o]u= xrusi/ou dokimei/ou {dokimhou}4 0Alecandri/ou kai\ e0ntopi/ou xrusi/ou e0nw&tion {enwtiou}4

|xrusou=n teta&rtwn tessa&rwn 4 kai\ mhni/skon {mhniskhn}4 xrusou=n teta&rtwn triw~n 3 kai\ ei0skefa-

[ c 20--25] e4c 6 kai\ yeli/wn {yseliwn}4 a)rgurw~n {arguriwn}4 zeu=gov {zeukov}4 [o9l]kh=v a)sh&mou draxmw~n ei1kosi {ikosi}4 20 kai\

|kla&lion {klaliwn}4 a)rgurou=n o9lkh=v a)sh&mou draxmw~n o0ktw_ {ouktw}4 8 kai\ mu/stron a)rgurou=n o9lkh=v draxmw~n {draxmon}4 tessa&rwn {tessaron}4 4 kai\ xalkw&ma-

5 [ta y 18--23].i.don kai\ smhmatodoki/da {zmhmodokiton}4 kai\ ka&[t]optron di/ptuxon {diptukon}4 kai\ u9dri/skav {udriskov}4 e4c 6 pa&nta xalka~ kai\ gunaikei=a

|{gunekha}4 skeu/h {skeouei}4 kassite/rina {kassiderion}4 o9lkh=v mnw~n de/ka du/o {duw}4 12 kai\ kibwto_n {kuboton}4 kupari/ssinon

[.7 kai\ stola_v g]unaikei/av {[g]unekiav}4 trei=v {triv}4 3 mi/an {mia}4 1 me\n leukh_n th_n de\ deute/ran kissi/nhn {kissinin}4

|th_n de\ tri/thn kok<k>i/nhn {kokinhn}4 kai\ pa&llia de/ka 10 su/mmikta {sunmikton}4 toi=v xrw&masi {xromasi}4: kai\ e0n {em}4 prosfora~| {prosforav}4

|a1neu diatimh&sewv {diatimhseov}4 a)po_ tw~n u9par-

[xo&ntwn au0tw~| doulikw~n sw]ma&twn oi0kogenh_n paidi/skhn {pediskhn}4 dou/lhn h[| o1noma 0Ammounou=v e0k Qauba~tov dou/lhv e1xousan h9liki/an {hlhkian}4

|e0tw~n pe/nte 5 h4n {hm}4 paradw&sei {paradwsi}4 9Wri/wn u9gia~ {oigian}4 a)sinh= {asinhn}4 e0<n> {e}4 mhni\ Kaisari/ou tou= pente-

[kaideka&tou e1touv Tiberi/ou Kl]aud?i/ou Kai/sarov Sebastou= Germanikou= Au0tokra&torov. kai\ xrh&setai {xrhsete}4 <t>h=| {h}4 Kroni<ai/n>a|

|{kronia}4 w(v gunaiki\ {guneki}4 gameth=| kai\ a@n xwrismo_v ge/nhtai a)podw&somen {apodoswmen}4 th_n fernh_n kai\ ta_ para&ferna {parafernon}4. oi9 de\

[du/o 2 Eu1tuxo&v te kai\ Qewkla~ s]ugxwrou=si {[s]unxorousi}4 a)pomeri/zein {apomeriten}4 e9autw~| Xra&th| meta_ th_n e9autou= {heautou}4 Eu0tu/xou

|teleuth_n {teleudhn}4 a)po_ tw~n u9parxo&ntwn {uparxwntwn}4 tw~| Eu0tu/xw| {eutuxou}4.

|teleuth_n {teleudhn}4 a)po_ tw~n u9parxo&ntwn {uparxwntwn}4 tw~| Eu0tu/xw| {eutuxou}4.

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.