PMich341

(Tebt; AD47) repr. PSI8,904

341rp

1,msup 7 (e1touv) Klaudi/ou, e0pagome/n(wn) 3, e0kdo&sim(on).

1 9Aruw&thv Lusima&xou e1xw {exwi}4 e0n prosdo&sei {prosdwsi}4 para_ tou= th=v gunaiko&v m<o>u {mu}4 9Hrakle/av patro_v Didu/m<o>u {didumu}4 tou=

|Ma&rwnov kata_ th&nde th_n o9mologi/an {omologeian}4 e0pi\ th=i 9Hrakle/a| a1neu diatimh&sewv klh&rou katoikikou= a)rou/rav du/o h3mison {hmuson}4

|te/tarton 2 %50 %51 h2 o3sai {oswn}4 e0<a_>n {en}4 w}si peri\ 0Ibiw~na Ei0kosa-

pentarou/rwn th=v Pole/mwnov meri/dov, w{n ai9 geitni/ai {geitneiai}4 dia_ tw~n peri\ au0tw~n oi0konomiw~n {oikonomeiwn}4 dhlou=ntai, pro&teron

|ou1sav e0mou= tou= progegramme/nou 9Aruw&tou xwri\v a1llhv a)rgurikh=v kai\ xrusikh=v fernh=?v kai\ katoikikw~n {katoikikon}4 klh&rwn kai\ doulikw~n swma&twn du/o 2

tw~n proprosenexqe/ntwn {proprosenekxqentwn}4 moi e0pi\ th=i 9Hraklh&a| u9po_ tw~n gone/wn au0th=v Didu/m<o>u {didumu}4 kai\ 9Rodou=tov kai\

|au0th=v 9Hrakle/av kaq) {kat}4 e9te/rav sungrafa_v du/o 2 ta_v dia_ tou= au0tou= grafei/ou teleiwqei/sav t?w~i deute/rwi e1tei {eti}4 Tiberi/ou

|Klaudi/ou Kai/sarov Sebastou= Germanikou=

Au0tokra&torov, mhni\ Kaisarei/ou e0pagome/nwn tri/thi, e0n ai[v e0sti\n mi/a 1 9Ellhnikh&, h9 de\ e9te/ra Ai0guptei/a trofi=tiv {trofeiteiv}4: kai\ e0a&n tiv

|xwrismo_v ge/nhtai h9mw~n a)p) a)llh&lwn, a)nape/mpesqai ei0v th_n 9Hrakle/an kai\ to_n kata_ th&nde th_n pro&sdosin {prosdwsin}4 pros-

5 enhnegme/non {prosenhnegmenwn}4 klh=ron a3ma toi=v a1lloiv toi=v kata_ ta_v progeneste/rav sungrafa_v du/o 2 prosenhnegme/noiv pa~si kai\ ta_v {twn}4

|di) au0tw~n dedhlome/nav {dedhlomenwn}4 diastola_v {distolwn}4 pa&sav {paswn}4 kuri/av {kuriwn}4 ei]nai plh_n tou= prosenhneg?m?e/nou u9po_ {ep?i?}4 t?o?u= au0tou= Didu/mou

e0pi\ th=i au0th=| 9Hrakle/a| dia_ tw~n au0tw~n sungrafw~n me/rouv oi0kope/dwn, tw~n {to}4 kai\ pepragme/nwn {pepramenon}4 u9po_ th=v 9Hrakle/av meta_ kuri/ou

|e0mou= tou= a)ndro_v 9Aruw&tou tw~i dielhluqo&ti {dielhluqotei}4 e3ktwi e1tei {eti}4 Tiberi/ou Klaudi/ou Kai/sarov Seb<as>tou= {sebtou}4

|Germanikou= Au0tokra&torov {autokratwrwv}4 Patu/ni

0Apollwni/ou a)rguri/ou e0pish&mou draxmw~n triakosi/wn ei1kosi 320, ta_v kai\ e0p) e0moi\ tw~i 9Aruw&thi xw?ri\v {xa?[ ]}9 th=v dia_ tw~n au0tw~n sungrafw~n

|gametw~n a)rgurikh=v te kai\ xrusikh=v fernh=v kai\ e9te/r?wn {[ ]n?wn}9 u9parxo&ntwn {uparxwntwn}4 kaqw_v pro&keitai: kata_ mhde\n tw~n

th=v 9Hrakle/av gone/wn Didu/mou tou= Ma&rwnov kai\ 9Rodou=tov th=v 9Hraklh&av a(plw~v e0l?attoume/nou u9pe\r h[v e1xousi th=v 9Hrakle/av kata_ patrikw~n kai\

|mhtrikw~n e0pi\ tou= au0tou= deute/rou e1touv Tiberi/ou Klaudi/ou Kai/sarov Sebastou= Germanikou=

Au0tokra&torov mhni\ {mhnei}4 vac dia_ tou= au0tou= grafei/ou e0ksta&sewv kai\ tw~n di) au0th=v dedhlome/nwn {dedhlomenwn}4 kat) eu1noian kai\

|filostorgi/an {filostrongeian}4 tou= Didu/mou pro_v th_n qugate/ra {qugateran}4 9Hrakle/an: th_n tou=de tou= klh&rou prosfora_n pepoihme/?nou?

|{pepoihme/nhn {pepoihme?nou?}5 {pepoihmenon}4 ? }9

10 me/nein {menon}4 kuri/an {kuriou}4 kai\ e3kasta poih&sw kaqw_v pro&keitai. m2 Di/dumov Ma&rwnov prosenh&negmai e0?p?i\? th=| qugatri/ mou 9Hraklei/a|

|tw~| a)ndri\ au0th=v 9Aruw&thi ta_v prokeime/nav peri\ 0Ibiw~na Ei0kosapentaarou/rwn klh&rou ka-

toikikou= {katukikou}4 a)rou/rav du/o h3mison {hmu?son}4 te/tarton 2 %50 %51 h2 o3sai {wsai}4 e0a_n w}sin e0pi\ to_ plei=on

|{plhon}4 xwri\v? tw~n proprosenh<ne>gme/nwn {proprosenhgmenwn}4 e0pi\ th=| au0th=| 9Hraklei/a| tw~| 9Aruw&thi u9po_ to?u=? a?u0?t?o?u=? {[ ]mmai}9 kai\ th=v gunaiko&v mou ou1shv th=v?

9Hraklei/av mhtro_v Tama&?r?wnov kai\ au0th=v 9Hraklei/av a)k<o>lou/qwv {aklouqwv}4 pa~s?i toi=v prodedhlome/noiv.

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.