PMich340rI-II

(Tebt; AD45-6)

340 r,1

1 [o9mol]ogei= 9Aruw&thv Lusima&xou w(v (e0tw~n) vac ou0l(h_) vac

[tw~|] th=v proou/shv kai\ sunou/shv au0tw~i gunaiko_v

[9Hra]klei/av patri\ Didu/mwi Ma&rwnov w(v (e0tw~n) vac

[ou0l(h_)] vac parou/shv kai\ eu0dokou/shv pa~si toi=v ka<ta_> {ka}4 th_n

5 [o9mo]logi/an tau/thn dhloume/noiv th=v progegramm-

[e/nh]v 9Hraklei/av w(v (e0tw~n) vac ou0l(h_) vac

[me]ta_ kuri/ou tou= progegramme/nou {progegramenou}4 au0th=v patro_v

[Did]u/mou e1xein {exin}4 par) au0tou= {aoutou}4 [[e0n prosfora~| kata_ th_n]]

[[ [suggra]fh_n]] kata_ th&nde th_n o9mologi/an {omologeian}4 e0n pros-

10 [do&]sei {pros[do]si}4 fernh=v u9pe\r th=v progegramme/nh(v) 9Hraklei/av a)rguri/ou draxma_v ei1kosi 20 dia_ xeiro_v {xirov}4

[e0c o]i1kou kai\ e0n prosfora~| a1neu diatimh&sewv ta_v

[u9pa]rxou/sav tw~i Didu/mwi peri\ 0Ibiw~na (Ei0kosipentarou/rwn) th=(v)

[Pole/]mwno(v) meri/do(v) klh&rou katoikikou= {katukikou}4 a)rou/rav 5

[h2 o3s]ai {oswn}4 e0a_n w}sin [[e0pi\ tai=v ou1sei]] w{n ai9 geitni/ai {gitneiai}4

15 [dia_] tw~n peri\ au0tw~n oi0konomiw~n dedh&lwntai {dedhlwnte}4

[pro&t]eron ou1sav tou= progegramme/nou 9Aruw&tou

[xwr]i\v h[v proshne/gkato {proshnenkatwi}4 o9 au0to_v Di/dumov

[e0pi\] th=| au0th=| 9Hraklei/a| su\n th=| gunaiki\ {gunaikei}4 au0tou=

[mh]tri\ de\ th=v 9Hraklei/av 9Rodou=ti 9Hraklei/dou

20 [xru]sikh=v kai\ a)rgurikh=v fernh=v kai\ prosfora~v {prosfwrav}4

[u9p]arxo&ntwn kai\ klh&rwn kai\ doulikw~n

[s]w?ma&twn k?[aq)] e9te/rav sungrafa_v du/o 2

[[m?i/an 1 me\n trofi?t?i?]] ta_v dia_ tou= au0tou= grafei/ou {grafiou}4

[te]leiwqei/sav {[te]leiwqisav}4 tw~i 3 (e1tei) Tiberi/ou Klaudi/ou

25 [Ka]i/sarov Sebastou= Germanikou= Au0tokra&torov

[e0n m]hni\ poiw~i e0n ai[v e0stin mi/a 1 Ai0gupti/a

[tro]fi=tiv h9 de\ e9te/ra 9Ellhnikh_ [[th_n de\]]-

27/28 [[prosfo[ra_]n?]]

[[ tou= prokime/nou klh&rou pepoih=sqai {pepuhsqai}4 ]]

[[ [a)p]o_? tw~n genhma&twn tou= e0nestw~tov {enestotwv}4 6 (e1touv)]]

30 [a4v] kai\ me/nein {menin}4 kuri/av su\n tai=v di) au0tw~n

[pr]ogegramme/naiv diastolai=v {diastolev}4 pa&saiv {pasev}4 th_n

[de\] prosfora_n tou= prokime/nou klh&rou pepoi-

[h=]sqai a)po_ tw~n genhma&twn tou= e0nestw~tov

[6] (e1touv) Tiberi/ou Klaudi/ou Kai/sarov Sebastou=

35 [Ger]manikou= Au0tokra&torov [[pro_v to_n Di/dumon {n} {[[aruwth]]n}5]]

35/36 [[o1ntw[n]]]

[[ [t]w~n u9pe\r tou= klh&rou dhmosi/wn {dhmwsiwn}4 pa&ntwn]]

[[ [tw~]n a)po_ tw~n e1mprosqen xro&nwn me/xri tou= 5 (e1touv) kai\]]

[[ [au0]tou= tou= 5 (e1touv)]]

[sum]b?iou/twsan ou]n a)llh&loiv o3 te 9Aruw&thv kai\

40 [9Hra&]kleia a)memyimoirh&twv {amemyimurhtwv}4 kaqo&ti kai\ pro&teron dia_ to_ kai\ gegone/nai {gegonene}4 e0c a)llh&lwn paidi/on qh=lun w{| {o}4 o1noma. e0a_n de\ dia-

[fora~]v au0[toi=]v gename/nhv xwri/zontai {xwrizwnte}4 a)p) a)l-

[lh&l]wn h2 [me\n t]ou= 9Aruw&tou a)pope/mpontov h2 kai\

[th=v] 9Hra[klei/]av e9kousi/wv a)pallassome/nhv {apallasswmenhv}4

[e1s]tw {[es]twi}4 pa[ra]xrh=ma tou= Didu/mou, e0a_n de\

r,2 45 ou[t[o]v mh_ perih=i, th=v qugatro_v 9Hraklei/av

o9 prosenhnegme/nov kaqw_v pro&kitai

klh=rov tw~n pe/nte 5 a)rourw~n, kai\ a)podo&tw {apodwtw}4

o9 9Aruw&thv tw~i Didu/mw|, e0a_n de\ ou[tov

mh_ perih=i, th=| au0th=| 9Hraklei/a| a3ma th=| kata_

50 ta_v prote/rav sungrafa_v fernh=| kai\ e9te/roiv

kai\ parafe/rnoiv kai\ ta_v kata_ th_n pro&sdo-

sin {prosdwsin}4 tau/thn draxma_v ei1kosi 20 e0pi\ me\n th=v

a)popomph=v paraxrh=ma e0pi\ de\ th=v

e9kousi/wv a)pallagh=v e0n h9me/raiv {hmerev}4

55 e9ch&konta 60 a)f) h[v e0a_n a)paithqh=|, e0a_n de\

mh_ a)podw~ kaq) a4 ge/graptai a)potisa&tw

paraxrh=ma meq) h9mioli/av ginome/nhv

tw~| Didu/mw|, e0a_n de\ mh_ perih=|, th=| quga-

tri\ 9Hraklei/a| th=v pra&cewv e1k te tou=

60 o9mologou=ntov 9Aruw&tou [[kai\ e0k tw~n]]

w(v e0k Pe/rsou th=v e0pigonh=v kai\

e0k tw~n u9parxo&ntwn au0tw~| pa&ntwn

kaqa&per e0k {eg}4 di/khv.

#26

u9pografh_ 9Aruw&tou.

65 9Aruw&thv Lusima&xou {aruwtou}4 o9mologw~ {omologwi}4 e1xein {exin}4

e0n prosdo&sei {prosdwsi}4 ta_v tou= a)rguri/ou draxma_v

ei1kosi 20 kai\ e0n prosfora~| to_n proki/menon

klh=ron kai\ sugxwrw~ {sunxwrwi}4 kaqw_v pro&-

kitai.

70 u9pogr(afh_) Didu/mou.

Di/dumov Ma&rwnov [[prosenh&negmai e0n]]

suneudokou/shv th=v qugatro&v mou 9Hra-

klei/av meta_ kuri/ou e0mou= prosenh&negmai {prosenhnegme}4

tw~i 9Aruw&th| e0pi\ th=| 9Hraklei/a| ta_v tou= a)rguri/-

75 ou draxma_v ei1kosi 20 kai\ e0n prosfora~| to_n

proki/menon klh=ron tw~n pe/nte 5 a)rourw~n

kai\ sunxwrou=men kaqw_v pro&kitai.

Di/dumov ge/grafa kai\ u9pe\r th=v qugatro&v

mou mh_ ei0dui/av {eidueihv}4 gra&mmata.

r,3 80 o9mologou=sin Di/dumov Ma&rwnov

w(v (e0tw~n) vac ou0l(h_) vac kai\ h9 tou/-

tou quga&thr 9Hra&kleia w(v (e0tw~n) vac ou0l(h_) vac

meta_ kuri/ou tou= a)ndro_v 9Aruw&tou

tou= Lusima&xou w(v (e0tw~n) vac ou0l(h_) vac

85 Patu/nei {patuni}4 0Apollwni/ou w(v (e0tw~n) vac ou0l(h_) vac

e0pei\ {epi}4 h0mfisbh&thsan {hmyisbhthsan}4 oi9 o9mologou=ntev {omolougountov}4

pro_v to_n Patu=nin u9pe\r {u} pe/mptou me/rouv

oi0ki/av kai\ au0lh=v kai\ ei0<so&>dou {idou}4 kai\ e0co&dou legome/nhv kainh=v e0n Tebtu/nei {tebtuni}4

th=v Pole/mwnov meri/dov th=v kai\ peprag-

90 me/nhv {pepramenhv}4 u9po_ tou= Patu/newv tw~i diel-

qo&nti e1tei {eti}4 kaq) a4v ei]xen ei0v e9auto_n kurieutika_v oi0konomi/av [[au0to&qen {autwqen}4 oi9 o9mologou=ntev {omologountav}4]]

au0to&qen {autwqen}4 oi9 o9mologou=ntev leleim-

me/noiv toi=v dikai/oiv sunxwrou=si mh-

de\n e0nkalei=n mhde\ e0gkale/sein {enkalesin}4 tw~i

95 Patu/nei {patuni}4 mhde\ tw~i par) au0tou= o0nh-

same/nw| Xra&th| 9Arpah&siov {arpahsi}4 peri\ tou=

prokime/nou pe/mptou me/rouv

tro&pwi mhdeni/. e0a_n de\ e0pe/lqwsi

h2 e0nkale/swsi xwri\v tou= th_n e0so-

100 me/nhn {eswimenhn}4 u9pe\?r? tino_v au0tw~n e1fodon

h2 e1nklhsin a1kuron ei]nai e1ti kai\

prosapotisa&twsan {prosapotisatwisan}4 tw~| Patu/nei {patuni}4

paraxrh=ma ta& te bla&bh kai\ da-

panh&mata dipla~ kai\ e0pi/timon

105 a)rguri/[o]u draxma_v pentakosi/av {fentakosiav}4 500

kai\ ei0v to_ dhmo&sion ta_v i1sav kai\

mhde\n h[sson {hson}4 ta_ diwmologhme/na {diomologhmena}4

ku/ria ei]nai. mh_ e0lattoume/nwn tou= Didu/mou [[u9pografeu\v tou= Patu/newv]]

kai\ Patu/newv u9pe\r ou[ profe/retai {proferete}4 e3kastov

110 despo&zein {despozin}4 me/rouv e9te/rwn to&pwn e0n e9te/ra| sfragi=di e0n th=| au0th=| kw&mh|.

#26

u9pogr(afh&). Di/dumov Ma&rwnov kai\ h9 quga&-

thr mou 9Hra&kleia meta_ kuri/ou tou=

(Tebt; AD45-6)

0100 050 340 r,3

113 a)ndro_v 9Aruw&tou tou= Lusima&xou o9mo-

logou=men mh_ e0peleu/sesqai mhd) e0g-

115 kale/sein {enkalesin}4 tw~| Patu/nei {patuni}4 a)kolou/qwv {aklouqwv}4 pa~si

toi=v progegramme/noiv. 9Aruw&thv e1gra-

ya u9pe\r th=v gunaiko&v mou mh_ ei0dui/av {eidueihv}4

gra&m<m>ata {gramata}4.

u9pogr(afh&). Di/dumov Ma&rwnov o9mologw~ {omologwi}4

120 mh_ e0peleu/v<es>qai {epeleusqai}4 mhd) e0gkale/sein {enkalesin}4 tw~|

Patu/nei {patuni}4 a)kolou/qwv {aklouqwv}4 pa~si toi=v prokime/noiv.

v1 plh_n tou= prosenhnegme/nou

u9po_ tou= au0(tou=) Didu/mo(u) e0pi\ th=| au0th=|

9Hraklei/a| dia_ th=v au0th=v

gamikh=v sungrafh=v

5 me/rouv oi0kope/dwn

to_ kai\ pepragme/non {pepramenon}4 u9po_ th=(v)

9Hraklei/av meta_ kuri/ou

e0mou= tou= a)ndro_v 9Aruw&tou

tw~i 6 (e1tei) Tiberi/ou

10 Patu/nei {patuni}4 0Apollwni/ou a)rg(uri/ou) (draxmw~n) 320

ta_v kai\ e0p) e0moi\ xwri\v th=v

dia_ th=v gamikh=v sungrafh=v

a)rgurikh=v kai\ xrusikh=v fernh=v

kai\ e9te/rwn kaqw_v pro&kitai

15 tw~n di) au0th=v dedhloume/nwn {dedhlomenwn}4

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.