PMich339

(Tebt; AD46)t subsc

0100 050 339

1 |e1xein {exin}4 para_ th=v proou/shv {proousiv}4 kai\ sunou/shv {soinoushv}4 gunaiko_v

Taorsenou/fewv {taorsenoufiv}4 th=v 0Afrodisi/ou paraxrh=ma dia_ xeiro_v {xirov}4 e0c oi1kou {ukou}4 e0n prosdo&sei {prosdosi}4 e0f) au0th=| {authv}4 fernh_n a)rguri/ou

e0pish&mou {epishimou}4 draxma_v e9kato_n 100 kai\ xrh&somai {xrhswimai}4 w(<v> {w}4 gunaiki\ gameth=i kai\ a@n x<w>rismo_v {xrismov}4 a)p) a)llh&lwn ge/nhta(i) {genhita}4

a)podw&sw {apodwswi}4 ta_v prokime/nav a)rguri/ou draxma_v e9kato&n 100: me/nein {menin}4 de/ {tai}4 soi th=| Taorsenou=fi h4n e1xeiv {ex?iv}4 <para&> mou

5 meteggu/wn {medenkoiwn}4 tw~n gone/wn {gwinaiwn}4 mou sungrafh_n trofi=tin {trofithn}4 e9te/rav a)rgurikh=v fernh=v kai\ parafe/rno?u?

{h4n kai\ me/nin} kuri/an {koirian}4 kai\ ta_ {twn}4 dia_ au0th=v dedhlwme/na {dedhilwmenwn}4 dia&stola {diastwlwn}4 pa&nta {paswn}4 kuri/a {koiriwn}4, kai\ e3ka-

sta poih&sw {pohswi}4 kaqw_v pro&kitai. m2 Taorsenou=fiv 0Afrodisi/ou meta_ kuri/ou e0mou= tou= e9auth=v {eathv}4 pros-

genou=v Eu0tu/xou tou= 0Orsenou/fewv {orsenoufeov}4 ge/gon) ei1v {iv}4 me {mai}4 h9 o9mologi/a kaqw_v pro&kitai. Eu1tuxov ge/grafa

u9pe\r au0th=v mh_ ei0dui/av {eidueiav}4 gra&mmata kai\ e0pige/grammai au0th=v ku/riov.

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.