PMich194

(Oxy; AD61)

194

1 e1touv e9bdo&mou Ne/r[w]nov Klaudi/ou Kai/sarov

Sebastou= Germanikou= Au0tokra&torov Famenw_q

15 Seba(sth=|) e0n 0Ocuru/gxwn po&[l]ei th=v Qhbai5dov. o9mologei=

Qermou/qion 0Axille/wv tw~n a)p) 0Ocuru/gxwn

5 po&lewv meta_ kuri/ou [t]ou= th=v mhtro_v au0th=v

Plouta&rxhv a)ndro_v D[i]oge/nouv tou= Pasi/wnov

tw~| genome/nw| au0th=v [a)]ndri\ Dioskou=ti Pausi/rio(v)

tw~n a)po_ th=v au0th=v po&lewv, e0n a)guia~|, a)pe/xein

par) au0tou= a)rguri/ou Sebastou= kai\ Ptolemaikou=

10 nomi/smatov draxma_v diakosi/av 200 kefalai/ou

a4v Dioskou=v w(molo&ghsen ei0lhfe/nai para_ th=v

Qermouqi/ou a)po_ timh=v ou[ pe/praken h9 au0th_ Qer-

mou/qion meta_ kuri/ou tou= Dioskou=tov me/rov

oi0ki/av e0n lau/ra| 9Ippodro&mou {ippodramou}4 kaq) h4n o9 au0to_v Dios-

15 kou=v kai\ h9 Qermou/qion a)nh&negkan pro_v e9autou\v

dia_ tou= e0c 0Ocuru/gxwn po&lei mnhmonei/ou

tw~| {tou=}7 Farmou=qi mhni\ tou= e3ktou e1touv Ne/rwnov

Klaudi/ou Ka[i/]sarov Sebastou= Germanikou= Au0tokra&t(orov)

peri\ tw~n a[u0]tw~n draxmw~n diakosi/wn 200 o9mol(ogi/an)

20 kai\ mhqe\n [e0g]kalei=n mhd) e0gkale/sein mhd) e0pe-

leu/sesqa[i] {epeleusesasqa[i]}4 Qermou/q[i]on mhd) a1llon u9pe\r

au0th=v tw~| Di[o]skou=ti mhde\ toi=v {touv}4 par) au0tou= mh&t(e)

peri\ tou/twn mhde\ peri\ mhdeno_v a(plw~v

me/xri th=v e0nestw&shv h9me/rav, h2 xwri\v tou=

25 th_n e0some/nhn e1fodon a1kuron {akoiron}4 ei]nai <e0kti/nein> Qermou/-

qion h2 to_n u9pe\r au0th=v e0peleuso&menon tw~| Diosk(ou=ti)

h2 toi=v par) au0tou= kaq) e9ka&sthn e1fodon to& te

bla&bov kai\ e0[pi/]timon a)rg(uri/ou) (draxma_v) e9kato_n 100 kai\ ei0v to_ dh(mo&sion)

ta_v i1sav kai\ m[h]qe\n h[sson kuri/a h9 sungra(fh&). e1touv

30 e9bdo&mou [Ne/]rwnov Klaudi/ou Kai/sarov

Sebastou= G[er]manikou= Au0tokra&torov Famen-

w_q pent[ek]aideka&th| Sebasth=|, dia_ 0Epima&xou

a)gora[n]o&mou kexrh(ma&tistai). #318

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.