PMich121rII2

(Tebt; AD42) 0100 020 121

2,ii

1 sungr(afh=v) trofi/tido(v) a)rg(uri/ou) xrusw~n 21 kai\ th_n a)postasi/(ou) kai\ pro&prasin, kai\ e0comolog(ou=men) a)pomemeri(ke/nai) tw~i

|progegramme/(nw|) h9mw~n ui9w~i Dionusi/wi meta_ th_n h9mw~n teleuth_n a)rti/wv to_n u9pa&rxonta& moi peri\ Qeogoni/da {qeogonidan}4 klh=ron katoiki(ko_n)

|(a)rourw~n) 8 kai\ pro_v tau/taiv e0pi[kat]esxhme/nhv gh=v %50 %51 (a1rouran) w3ste

ei]nai e0pi\ to_ au0to_ a)rou/rav o0ktw_ h3misu {hmeison}4 te/tarton 8 %50 %51 h2 o3swn e0a_n w}si e0n te/ssarsi 4 sfrag(i=si),

|th=v me\n (prw&thv) sfragi=d(ov) (a)rourw~n) 3 patrik(w~n) (a)rourw~n) w{n gei/ton(ev) {giton}4 no&(tou)

|Yenosi/reov klh=(rov) borr(a~) Patu/ni(ov) a)de(lfou=) klh=(rov) libo_v prosodik(a_) e0da&fh a)ph(liw&tou) gu/hv dhmo&siov, th=v de\

|deute/r(av) sfragi=do(v) h3 e0[sti]n (a)rourw~n) 2 %50 %51 w{n gei/tone(v) {gitono}4 kai\ tou/twn

no&(tou) Qexnou=to(v) th=v Ma&rwno(v) klh=rov borr(a~) ui9w~n Qasi=to(v) th=v 9Hraklh&ou klh=rov li(bo_v) Yenosi/riov t[ou= Dion]usi/o(u)

|klh=rov a)p(hliw&tou) 9Hrakli/d(ou) to(u=) Pa&pou klh=ro(v), th=v de\ (tri/thv) sfragi=d(ov) h3 e0stin (a)rou/rav) 1 no&(tou) kai\ tau/thv

|Tama&rwno(v) th=v Ma&rwno(v) klh=rov borra~ ui9w~n Qasi=to(v) th=v 9Hrakli/d(ou) klh=ro(v) li(bo_v) 0Akousi(la&ou) tou=

{tou} 0Apollwni/o(u) klh=rov a)p(hliw&tou) Yenosi/riov tou= Dionusi/ou klh=rov, th=v de\ teta&rthv sfragi=do(v) ai9 loip(ai\) [(a1rourai)] 2

|w{n gei/tone(v) {gitono}4 kai\ tou/twn no&(tou) prosodik(a_) e0da&fh {edafhi}4 borra~ dhmo&sion e1dafo(v) libo_(v) 0Orseu=to(v) to(u=)

|Petepmouei=tov klh=rov a)p(hliw&tou) Yenosi/riov tou= Dionusi/ou klh=rov, kai\ a)po_ tou= u9pa&rxonto&v mo(i)

5 e0n Tali\ th=v au0th=v meri/d(ov) patrikh_n oi0ki/an kainh_n (di/)stegon e0n h[| kata&gaion kai\ au0lh_n e0k t?o?u=? pro_v no&to(n) me/rouv, kai\

|e0n th=| au0th=| Tali\ e9te/ra<v> {etera}4 sfragi=d(ov) (h3misu) me/rov bi/k[ou e9n]o_v h9mi/sou {hmuson}4 1 %50 koinou= kai\ a)diaire/tou

|{adieretou}4 e0n th=| legome/nhi 0Araba&kiov e0pau/lei, kai\ o9moi/wv tw~i au0tw~i

ui9w~i Dionusi/wi e0n th=| Talei\ e0n e9te/ra| {eterav}4 sfragi=di {sfragido}4 a)po_ tou= u9pa&rxo(ntov) yilw~n {yilon}4 to&pwn

|[bi/]ko?u?v? 2 a)po_ bi/[kwn] tessa&rwn 4 koinw~n kai\ a)diaire/twn {adieretwn}4 pro&teron 9Hrakla~tov lacou=, kai\ o9m[oi/wv] tw~i

|au0tw~i Dionusi/wi kai\ kata_ to_ (h3misu) me/rov w{n e0a_n katalei/y(w) {kataliy}4 kthnw~n pantoi/wn kai\ e0piplo&wn

kai\ e0ndomeni/av kai\ e0nofeilome/nwn {enofilomenwn}4 pa&ntwn, kai\ w{n e0a_n a)po_ tou= [nu=n] e0pikth&somai u9parxo&ntwn pa&ntwn moi

|o9moi/wv tw~i au0tw~i ui9w~i Dionusi/wi kaq) o4n dh&pote ou]n tro&pon kata_ t?o_? (h3misu) me/rov. <kai/> {h} e0stin h9 dedome/nh fe(rnh_)

|a)rgur(i/ou) (draxmw~n) 200 kai\ para&ferna a1neu diatimh&(sewv)

e0nw&ti(on) {enodi}4 xrusou=n (teta&rtwn) 4 kai\ mhni/skion xrusou=n (teta&rtwn) 2 kai\ daktu/l(ion) xrusou=n (teta&rtwn) 1 %50 kai\ dakt(u/lion)

|a)rg(urou=n) o9lkh=v a)sh&mou (draxmw~n) 2 kai\ yeli/w(n) a)rg(urw~n) zeu=go(v) o9lkh=(v) a)sh&(mou) (draxmw~n) 16 kai\ klari/wn {klarion}4

|a)rg(urw~n) 2 o9lkh=v a)sh&mou (draxmw~n) 8 kai\ ska&fi(a) x(alka~) 2 o9lk(h=v) mn(w~n) 7 kai\ u9dri/sk(av) {edrusk}4 x(alka~v) 2 kai\

|gunaikei=(a) {guneki}4 skeu/h kassite/rin(a) {kasiderin}4 o9lk(h=v) mn(w~n) 5 kai\ u9ri/sk(on) {erisk}4

cu/linon kai\ stola_v gun(aikei/av) 2, mia~<v> {mia}4 1 me\n bapth=v th=v de\ deute/rav leukh=v, kai\ pa&l?l?i?a 4 summi/ktoiv xrw&masi {xromasi}4, kai\ e0n

|prosfor(a~|) a1neu di(atimh&sewv) ... tou= ei0sio&ntov {isiontov}4 (e1touv) th_n u9pa&rxousan {uparxoushn}4 au0th=| {authn}4 e0pik?atesxhme/nh(n) gh=n

|[(a1rourav)] 1 a)po_ a)rour(w~n) 2 h2 o3swn e0a_n w}si e0n mia~| 1 sfrag(i=di) koinw~n kai\ a)diaire/twn {adieretwn}4

10 pro_v to_n e9auth=v a)de(lfo_n) Xairh&mwna {xairhmwno}4 peri\ Talei\ e0n tw~| Leonti/skou legome/n(w|) klh&r(w|), h4n poiei=tai Petsi=riv

|Famou/nio(v) mh(tro_v) Taw&piov w(v (e0tw~n) 55 o(u0lh_) a)ntik(nhmi/w|) de(ciw~|) kai\ h9 gunh& mou Qah=siv Yosne/(wv) mh(tro_v) )E?s?e?r?m?i/pio(v)

|w(v (e0tw~n) 50 o(u0lh_) meto&p(w|) e0k de(ciw~n) u9po_ tri/x(av) Qenamou=ni Marrh&o(uv) mhtro_(v) Qenamou/niov

w(v (e0tw~n) 28 o(u0lh_) go&(nati) de(ciw~|) ou1sh| th=| tou= ui9ou= au0tw~n Dionusi/o(u) gunai(ki/). u9pogr(afei=v) 0Apoll(w&niov) w(v (e0tw~n)

|40 o(u0lh_) karpw~| xei(ro_v) {xi}4 de(cia~v), th=v a1llhv 0Onn(o&friv) Pakh&bk(iov) w(v (e0tw~n) 32 o(u0lh_) go&(nati) de(ciw~|). ta_ a1lla a)k(olou/qwv).

 

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.