PMert59

(KrokPol; 154/143BC)

002 59

1 tw~i e0n tw~i 0Arsinoi5?thi cenikw~n pra&ktori

th=v gegenhme/n?h?v? u9?pografh=v u9po&keitai to_ a)nti/grafon.

(e1touv) 27 Tu=bi 17.

e1touv 27 Tu=bi 16 e0n Krokodi/lwn po&lei tou= 0Arsino?i5tou: xrhmatistai\ tw~n [t]a_v basilika&v,

5 Pt?olemai=ov Pto?[l]emai/ou Krateraieu/v, 0Aristeu\v 0Ammwni/ou, oi9 ta_ basilika_ kai\ prosodika_

[kai\ i0]diwtika_ kri/nantev, dia_ to_ to_n tri/ton 0Ete/arxon u9posesei=sqai,

[a)g]o?reuqei/shv kri/s?ewv 0A?skla&pwnov tou= Dizap[o&]rewv pro_v 0Antigo&nan 0Alke/tou

[kat]asta&ntev e0pigrafe/n?tov th=v 0Antigo&nav kuri/ou 0Alke/tou tou= Mena&nd?rou,

[pro_] tou= dikaiologei=sqai e1dwkan h9mi=n sugxw&rhsin, h[v e0sti\n a)nti/grafon to_ u9po-

10 [tet]agme/non.

m2 [toi=v xrhmatis]t?a?i=?v?, [w{]n e[i0]sagwgeu\v 0Artemi/?dw?rov, para_ 0Askla&pwnov tou= Dizapo&riov kai\ para_ 0Antigo&nhv th=v 0Alke/?t?o?[u meta_ kur]i/?ou tou=

[0Alke/tou tou= Men]a&n?drou peri\ th=v k?r?i/?s?e?w?v? th=v ou1shv? h9mi=n e0f) u9mw~n, h3 e0stin peri\ tou= to_n me\n i9m?a?t?ismo_n k[ai\] t?h_?[n dou/lhn 0Opw&ran]

[kaloume/n]h?n a)phn?[e]x?q?[h=n]ai e1xousan e0n th=?i? a?u0?t?h=?i? diatimh&se?i, tw~n de\ tria&konta 30 tala&ntwn tou= xalkou=, e0a&nper mhdemi/a? [kri/siv metage/]n?htai

[th_n nu=n gege]n?hme/nhn, kriq?h=?nai a)polelu/sqai au0to_n tw~n kata_ ta_ sumbo&laia kai\ mh_ ei]nai a?u0th=i e1fodon e0p) au0to_n a)po_ [nu=n, e0f) w{|]t?e kai\

15 [au0ta_ a)penh]ne/xqa?i h1 th_?n? d[iati/]mhsin au0tw~n ta&lanta tessara&konta e3c 46 tetrakisxili/av e9kato&n 4100: sugxwrou=men dial?[elu/s]q?ai pro_v

[a)llh&lo]uv e0?[pi\ to]i=?sde, w3ste ta_v? me\n keime/nav pro_v a)llh&louv o9mo?l?o[g]i/a?v? t?h=?i? pentekaidek?a&?th=i tou= Tu=bi tou= e9bdo&mou ka[i\ ei0ko]s?tou= e1touv

[ei]n]ai kur[i/a]v, o9moi/wv de\ k?ai\ th_n k?at) au0tw~n xe?irografi/an o3rko?u basilikou=, th=i de\ 0Antigo&nhi, e0pei\ keko&mistai th_n [p]roi=ka,

[mh_ ei]]nai e1fodon e0pi\ to_n 0Askla&pwna a)po_ tw~n {thv}4 tou= sunoikisi/ou sunallagma&twn, a)lla_ a)polelu/s?q?ai au0tw~n, a)polelu/[sqa]i? d?e\?

kai\ th_n 0Antigo&nhn pa&ntwn dia_ th=v e0nteu/cewv e0gkeklhme/nwn au0th=i u9po_ tou= 0Askla&pwno[v], sunel-

20 qo&nta de\ to_n 0Askla&pwna tw~?i th=v? 0A?nt?igo&nav patri\ 0Alke/tai ei0v Bou/sirin tou= 9Hrakleopoli/tou e3wv th=v [t]r?i?a?k?a&?dov

tou= e0?nestw~tov mhn?o&v, [e0]f?) ou[?, i3n?a mh_ diaba&llhtai h9 progegramme/nh {progegrammenhi}4 dou/lh 0Opw&ra a)nakexwrh?k?[u]i=?a,

susth&shi peri/ousan, e[i0 de\ mh&], e0k?t?[ei=]sai au0to_n th=i 0Antigo&nai th_n diati/mhsin au0th=v xalkou= ta&lanta de/k?[a] p?e?n?te 15,

e0a&n de\ kai\ h]| teteleu?[thkui=a, e0ktei=sai] au0th=v o9moi/wv to_n 0Askla&pwna ta_ de/ka pe/nte 15 ta&lanta tou= xal?[kou=] e3?wv

tou= au0tou= xro&nou, e0a_[n de\ kai\ tou= 0Askla&p]wnov e9toi/mou o1ntov sunista&nai th_n dou/lhn peri/ousan 0Alke/t[av m]h_

25 sumporeu/htai e0n tw~i [tetagme/]n?w[i x]r?o&nw?i, h1 kai\ sunelqw_n katalamba&nhi peri/ousan, a)pole?[lu/sqai ta_ e0pe/]k?e?i?na

th=v diatimh&sewv {diateimhsewv}4 au0th=?v?: [pemfqh=]n?ai d?e\? th=v sugxwrh&sewv to_ a)nti/grafon Qe/wn?i tw~i tw~n ce?n?[ikw~n pra&]ktori,

o3pwv, e0a&n h1toi mh_ pa~n de/[on au0th=i] e0?[kti/]nhi h2 {h?i?}4 teteleuthkui=a h]i 0Opw&ra h2 kai\ teleuth&shi e3?w?v? [th=v tri]a?k?a&dov

tou= Tu=bi, sunte/l[h]i? t?[h=i 0Antigo&nai th_n] p?r?a~?cin tw~n de/ka pe/nte 15 tala&ntwn para_ tou= 0Askla&pwnov e0n tw~[i] t?[etagme/]n?wi xro&nwi.

m3 a)ne/(gnwstai) m1 0Askla&pw?n [su]g?xwrw~ kata_ ta_ progegramme/na.

30 0Antigo&na s?[ugx]w?rw~ kata_ ta_ progegramme/na.

0Alke/tav e0?p?i?[ge/g]ram?mai ku/riov 0Antigo&nav sugxwrou/shv kata_ ta_ progegramme/na.

kri/nomen ou]n k?u?r?i/?a?n? au0t?o?i=v ei]nai th_n sugxw&rhsin kai\ pemfqh=nai au0th=v {authn}4 a)nti/grafon

tw~i dhloume/?nwi cen[i]kw~n pra&ktori, kaqo&ti sugkexwrh&ka?[s]i?n?

di) ei0sa?gwge/wv

35 0Arte?m?i?d?w&?ro?u tou= 0Isidw&rou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.