PLond178

(?; AD145) repr. pg207-208;cfBGU3,729

178

1 [P]etr[wn]i/a Sarapia_v m[e]ta_ kuri/ou tou=

a)delfou= Gai5ou Petrwni/ou Marke/llou

[0I]ouli/w| 0Apolinari/w| stratiw&th| xw&r[thv]

prw&thv 0Apamhnw~(n) e9katontarxi/av

5 0Ioulianou= xai/rein {xairin}4 o9mologw~

(?; AD145) repr. pg207-208;cfBGU3,729

0093 002 178

6 a)pesxhke/nai para_ [sou=] a)f) w{n pros[h&]-

negka& soi e0n proiki\ {prooiki}4 draxmw~n xili/wn {xeili[wn]}4 1000

dia_ dhmosi/ou xrhmatismou= a)rguri/ou

draxma_v tetrakosi/av 400 dia_ xeiro_v mh_

10 e0lattoume/nhv mou peri\ tw~n loip[w~n]

a)rguri/ou draxmw~n e9cakosi/wn 600 to_ de\

xeiro&grafon tou=to disso_n grafe\n

kaqaro_n a)po_ e0pigrafh=v kai\ a)lei-

fa&dov {alifadov}4 ku/rion e1stw w(v e0n dhmo-

15 si/w| katakexwrisme/non e1touv

o0gdo&ou Au0tokra&torov Kai/sarov Ti/tou

Ai0li/ou 9Adrianou= 0Antwni/nou

Sebastou= Eu0sebou=v Farmou=qi 10

m2 Petrwni/a Serapia_v meta_ kuri/ou tou= a)d[el]-

20 fou= Gai/ou Petrwni/ou M[a]rk[e/]llou a)pe/[xw]

ta_v tou= a)rguri/ou draxma_v tetra[ko]-

si/av 400 ei0v to_n lo&gon th=v proiko&v {prooiko}4 mou

mh_ e0lattoume/nhv {elatoumenh}4 peri\ tw~n

draxmw~n e9cakosi/wn 600 w(v pro&keitai

25 Ga&iov Petrw~niv Ma&rkellov e0pige/gra[m]-

mai {epikegra[m]mai}4 ku/riov th=v a)delfh=v mou kai\ e1gr[a]-

ya u9pe\r au0th=v a)gra&mmatov {agrammatw}4 ou1shv {ouhv}4

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.