P.Laur.I.8 ll.7-10 (C)

(Arsnome; IIspc) repr. cfPFlor2,161

0086 001 8

5 |e0pi\ [ c ? ]

[ c ? ] a)lla_ a)podw&sei {apodwsi}4 paraxrh=m(a) th_n o3lhn fernh_n e0?[pi\ d]e\ e9kousi/a| a)palla(gh=|) ... e0n h9m[e/]r?[aiv c ? ]

[ c ? sun]ou/sh| au0tw~| gunaiki\ Qaubari/w| (w(v e0tw~n) 46 a)sh&mw| meta_ kuri/ou tou= patro_v Sarapi/wno(v) tou= Ptolem[ai/ou c ? ]

[ c ? a)pe/xein a)po_ th=v] fernh=v h[v o0fei/lei {ofilei}4 au0th=i o9 au0to_v Ptol(emai=ov) kata_ sungr(afh_n) teteleiwm(e/nhn) dia_ tou= au0tou= grafei/ou a)mfo&d[ou c ? ]

[ c ? Sarapi/]wnov Ptolemai/ou e3tera e0c a)llh&lwn te/kna du/o 2 Sarapi/wna kai\ Qauba&rion th_n kai\ Bernik [ c ? ]

10 [ c ? ]. kai\ e1t?acen. <ta_ a1lla> a)kolou/qwv. dia_ 0Api/wnov Gumnasi/ou.

m2 [ c ? kata_] pate/ra a)neyiou= o1ntov de\ kai\ th=v a)delfh=v au0tou= Zwsi/mh(v) a)ndro_v Qe/wnov tou= Dhmhtri/ou (w(v e0tw~n) 46 [ c ? ]

[ c ? mh_ e0peleu/ses]qai au0th_n h2 tou\v par) au0th=v u9pe\r w{n e0pegra&fh au0th=| o9 ku/riov kaq) o3n tina xro&non n?u?n? e?t?i? .. [ c ? ]

[ c ? ] m?o&nwn kai\ dido?.. mhde\n labo&nta kata_ para&klhsin e0pigrafo(me/nou) {epigegrafo}4 kuri/ou o9moi/wv de\ mhdeni\ e0pit[re/pein c ? ]

[dia_ c ? ]krato( ).

15 [ c ? ] (w(v e0tw~n) 58 ou0(lh_) u9po_ ge/neio(n) 9Hraklei/dhi Mu/sqou (w(v e0tw~n) 55 a)sh&(mw|) a)pe/xein par) au0tou= dia_ th=v Polukra&touv tra[pe/zhv c ? ]

[ c ? ] qeou= Traianou= mh(ni\) Faw~fi a4 kai\ a)nade/dwk(en) au0tw~i ei0v a)ku/rws[in] d?r?a?xma_v .a?x?.... peri\ w{n a)pe/xei id [ c? ]

[ c ? ] (w(v e0tw~n) 50 ou0l(h_) o0fr(u/i) deci(a~|) Paui+th=i Paui+ne/wv a)po_ kw&(mhv) Kami/nw[n] (w(v e0tw~n) [.].. [ c ? ]

[ c ? ]...... au0tw~i kai\ tw~i a)delfw~i au0tou= 9Estiai5w| koinw~n? [ c ? ]

[ c ? ]...sunhlhyon tw~i memisq(wme/nw|) en?g?r?...ek [ c ? ]

20 [ c ? ] e0poiki/ou tou= qhsaurou= kai\ dhmosi/wn fo&ron? [ c ? ]

[ c ? ].........q?ai...[..]..w........meqa [ c ? ]

[ c ? ]... [ c ? ].... [ c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.