P.Hamb.III.223 (C)

(?; AD113)

223

1 [d]u/o 2 draxm?[w~n c 11--14 kon]-

ta o0ktw_ kai\ sakkou=n a)rgurik?[o_n o9lkh=v]

draxmw~n tessa&rwn 4, gi/nont[ai e0pi\ to_ au0]-

to_ {autw}4 xrusi/ou te/tartai ei1kosi o0k?[tw_ h3misu 28 %50,]

5 kai\ a1llo daktulu/drion xrusou=n? [teta&rtwn]

du/o 2, gi/nontai {ginetai}4 te/tartai tria&konta? [h3misu] 30 %50,

kai\ a1shmon {ashmwn}4 o9lkh=v draxmw~n [ c 3--6 kon]-

t?a du/o e0pi\ to_ {tw}4 au0to& {autw}4, kai\? [xal]k?w&ma[ta du/o 2, w{n]

e4n 1 a(dro_n kai\ a1llo mikro&n, kai\ e [ c 5--8]

10 te/ssarev 4 kai\ lu/xnon xalkou=[n c 4--7]

a)?pospa&qin kai\ e1soptron {osuptron}4 guna?[ikei=on.]

e1touv 17 Au0tokra&torov Kai/sar[ov Ne/roua]

Traianou= Sebastou= Germanikou= D?[akikou=]

m[hno_v 9A]q?u\r 15.

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.