PGrad4

(Hera; 229BC?) repr. dpl=FuadU,ApI,4;rp=SB1,5680

4duplrp

1 basil[eu/ontov Ptolemai/ou tou= Ptolem]a?i/?o?u? k?a?i\? 0A?r?s?i?no&hv q?[ew~]n 0Adelfw~n

e1touv .8 {1?8}9, 0Epei\f 28. o3rkov, o4n w!mosen k?[ai\ e0]xeirogra&fhsen S?e?mqeu\v Tew~tov

9Hra[kle]opoli/thv tw~n e0pe/rgwn, o4v kai\ 9H?[r]a?k?l?eo&dwrov kalei=tai. o0mnu/w

basile/a {basilha}4 Ptolemai=on to_n e0k basile/wv {basilhwv}4 P?t?o?lemai/ou kai\ basi/lissan Bereni/kh[n]

5 kai\ qeou\v 0Adelfou\v kai\ qeou\v Eu0erge/tav tou\v tou/twn gonei=v kai\ th_n

Ei]sin kai\ to_n Sa&rapin kai\ tou\v a1llouv e0gxwri/ouv qeou\v pa&ntav kai\ qea_[v]

pa&sav h] mh_n pragmateu/sasqai u9po_ Kli/tarxon to_n para_ 0Asklhpi-

a&dou tou= trapezi/tou e0pi\ tou= e0n {em}4 Febi/x?i tou= Kwi/tou logeuthri/ou kai\

a)?p?o?i/?s?ein ta_ pi/ptonta pa&nta ei0v to_ basiliko_n o0rqw~v kai\ dik?[a]i/?w?v k?[ai\ o4n a@n]

10 [pa]ralamba&nw xalko_n para_ Klita&rxou, xwri\v ou[ a@n a?.e?cwmai {e0?k?d?e/?cwmai}9,

[..]i {kai\}9 a)pokatasth&sein e0pi\ th_n e0n 9Hraklh&ouv po&lei tra&peza?n?, e0?a_?n?

[de/ ti] a)nh&?l?wma e0pistalh=|, o4 a)nhl?[w&]sw e0pi\ tw~n to&pwn, dw&sein te

[lo&g]on tw~n pipto&ntwn pa&ntwn Kli[t]a&rxwi tou= te lh&mmatov kai\

[a)]n?hlw&matov kai\ ta_ su/mbola, o?[u[] a@n a)nhlw&sw. e0a_n de/ ti prosof?ei-

15 [lh&sw] {prosof?i[lhsw]}4 p?ro_v to_n xeirismo&n {xirizmon}4, ta&comai e0pi\ th_n ba?s?i[likh_]n? t?r?a&?pezan

[e0n] h9?[me/]raiv 5, kai\ h9 pra~civ e1stw e1k te e0mou= kai\ tw~[n u9parxo&ntwn moi]

p?a&?n?[tw]n?, k?a?i\? mhqe\n e0callo?[triw&se]in tw~n u9parx[o&ntwn h2 ei]nai tou=to to_]

su[na&]lla?gma kat) e0m?ou=, e1sesqai/? te e0mfan[h=] Klita&r[xwi kai\ toi=v]

par) [au0]tou= e1cw i9erou= kai\ bwmou= kai\ teme/nouv kai\ pa&shv [sk]e/?p?hv.

20 e?u0?[ork]ou=nti me/n {mem}4 moi eu] ei1h, e0fi[o]rkou=nti de\ e1noxon ei]na?i? th=i a)se?b?[ei/ai].

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.