PGiss2

(KrokPol; 173BC)

0059 001 2 1

1 basil[eu/]ontov Ptolemai/ou tou= Ptolemai/ou kai\ Kleopa&trav qew~[n] 0Epifanw~n

e1?[touv] o0?g?do&o[u] e0f) i9ere/wv 9Hrakleodw&rou tou= 0Apollofa&nou 0Aleca&n[r]ou kai\ qew~n

S[wt]h&rwn kai\ qew~n 0Adelfw~n kai\ qew~n Eu0ergetw~n kai\ qew~n Filop[a]to&rwn kai\

qew~[n] 0Epifanw~n kai\ qew~n Filomhto&rwn, a)qlofo&rou Bereni/khv Eu0erge/tidov Sara-

5 pia&dov th=v 0Apollwni/ou, kanhfo&rou 0Arsino&hv Filade/lfou 0Aristoklei/av th=v

Dh[m]htri/ou, i9erei/av 0Arsino&hv Filopa&torov Ei0rh&nhv th=v Ptolemai/ou, mhno_v

Per[i]ti/ou e9ptakaideka&thi Mesorh_ e9ptakaideka&thi e0n Kr[o]kodi/lwn po&lei

to[u= 0A]rsinoi/tou nomou=. a)gaqh=i tu/xhi {..d.}5. e0ce/doto e9auth_n 0Olu[m]pia_v Dionusi/ou

Ma?[k]e/ta meta_ kuri/ou tou= e9auth=v patro_v Dionusi/ou Makedo&nov th=v deute/-

10 rav i9pparxi/av e9katontarou/rou 0Antai/wi 0Aqhnai/wi tw~n Kine/ou th=v deu-

te/r[a]v i9pparxi/av e9kantont[a]rou/rwi [ei]nai] gunai=ka gameth_n fernh_n

p[r]osferome/nhn ei0v x[alkou=] lo&gon ta&lanta e0nenh&konta pe/nte 95

kai\ paidi/skhn do[u/lhn ? au0th=v] h[i o1noma Stoli\v kai\ to_ tau/thv paidi/on u9po-

ti/tqion h[i o1noma A?[.9] {[.6 su\n]}7 xalkou= tala&ntoiv pe/nte 5 w3st) ei]nai ta_ pa&?n-

15 ta xalkou= ta&lan[ta e9kato&n] 100. e1stw [de\ 0Ol]umpia_v para_ 0Antai/wi peiqar-

xou=sa au0tou= w(v p[rosh=ko&n e0stin gunai=ka a)]ndri\ kurieu/ousa met) au0tou=

koinh=i tw~n u9pa[rxo&ntwn, ta_ de\ de/onta kai\ ta_ e1]pipla kai\ to_n i9matismo_n

kai\ ta_ a1lla {talla}4 o3sa pro[sh&kei gunaiki\ gameth=i pa]rexe/tw 0Antai=?o?v 0Olumpia&di

e0ndhmw~n kai\ a)p[odhmw~n kata_ du/namin tw~]n u9parxo&ntwn kai\ mh_ e0ce/stw

20 au0tw~i gunai=ka a1[llhn e0peisa&gesqai e0p) 0Olu]mpia&da mhde\ pallakh_n mh-

de\ paidiko_n e1xein [mhde\ teknopoiei=sqai e0]c a1llhv gunaiko_v? zw&shv 0Olum-

pia&dov mhd) a1ll[hn oi0ki/an oi0kei=n h[v ou0 kurieu/]sei 0Olumpia_v mhde\ e0kba&l-

lein mhde\ u9bri/[zein mhde\ kakouxei=n au0th_]n mhde\ tw~n u9parxo&ntwn

mhqe\n e0callo[triou=n e0p) a)diki/ai th=v 0Olumpia&]dov. e0a_n de/ ti tou/twn e0pidei-

25 [xqh=i] poiw~n h2 ta_ [e1pipla h2 to_n i9matismo_n h2 t]a_ a1lla {[t]a?[ll]a}4 mh_ pare/xhi au0th=i kaqa_

[ge/graptai, a)poteisa&tw 0Antai=ov 0Olumpia&di paraxrh=ma th_]n fernh_n

[h9mio&lion. kata_ ta_ au0ta_ mhde\ 0Olumpia&di e0ce/stw a)po&koi]ton [m]h[de\]

[a)fh&meron gi/nesqai a)po_ th=v 0Antai/ou oi0ki/av a1neu th=v 0Antai/ou g]n?w&?[mhv]

2 1 m2 0Apollw&niov Makedw_n tw~n

Kine/ou th=v deute/rav i9ppar-

xi/av e9katonta&rourov. ma&rtu?rev

Fi/liov Makedw&n, Dhmokrati/dhv {Dhmokrati/w?n}7

5 Qessalo_v oi9 du/o 2 tw~n Kine/ou

th=v deute/rav i9pparxi/av,

Dioge/nhv Kurhnai=ov tw~n

Diodw&rou th=v 1 i9p(parxi/av) {i9?p?[p(arxi/av)]]6 oi9 trei=v 3

e9katonta&rouroi, Mhno&fil[o]v

10 Makedw_n tw~n pro&teron

0Aristoni/kou takto&mis?q?o?v?,

0Ale/candrov 9Wri/wnov K?r?h&?v?,

Sarapi/wn Zwpu/rou

Pe/rshv oi9 du/o 2 th=v e0pigonh=v.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.