P.Freib.III.29

(Phil; 179/178BC)

29

1 [basileuo&ntwn Kleopa&trav th=v mhtro_v qea~v 0Epifanou=v kai\ Ptolemai/ou tou= Ptolemai/ou qeou= 0Epifanou=v e1touv tri/tou, e0f) i9ere/wv Fi/lwnov tou= Ka&storov]

[0Aleca&ndrou <kai\ qew~n Swth&rwn> kai\ qew~n 0Adelfw~n kai\ qew~n Eu0erget]w~?n kai\ qew~n Fil[opato&rwn kai\ qew~n 0Epifanw~n kai\ basile/wv Ptolemai/ou]

[Filomh&torov, a)qlofo&rou Bereni/khv Eu0erge/tid]ov Simari/sthv {sima[ra]risthv}4 {{sima[xa]risthv}4}6 [th=v Eu0fra&norov, kanhfo&rou 0Arsino&hv Filade/lfou 9Ele/nhv]

[th=v Filoce/nou, i9erei/av 0Arsino&hv Filopa&torov E]i0rh&nhv th=v Ptolem[ai/ou mhno_v Periti/ou y 14, Mesorh_ y 14, e0n Fila]-

5 [delfei/ai tou= 0Arsinoi/tou nomou=: o9mologou=sin {nomou=: e0neguh&sato}6 1Adr]astov Muh&siov tw~n G[ale/stou .6 a&rourov kai\ 0Isidw&ra {a&rourov 0Isidw&ran}6 tou= dei=nov y ? ]

[ c ? ] {[ei]nai gunai=ka gameth&n, e0gdome/nhn e9auth_n]}6 [meta_ kuri/ou] t?[o]u= au9th=v a)delfou= Ap[.5 tou= dei=nov, y ?, .5 kontarou/rou

|sunelhlueqe/nai a)llh&loiv pro_v] {[kontarou/rou y ? ]}6

[ga&mon ?] {[kai\ o9mologei=]}6 [1Adrastov de\] {[0Isidw&rai]}6 [e1xein fernh_n par) au0t]h=v {[e1xein par) au0t]h=v}6 xalkou= nomi/smatov

|o0fq[almofanou=v ta&lant y ? ]. {[ta&lant y ?. th_n de\ e0ggu/hsin]}6

[th_n de\ fernh_n] {[kai\ th_n de\ fernh_n]}6 [a)pograya&sqwsan dia_ tou= a)gorano&m]ou ? ei0v to_ dhmo&sion e0n Krok[odi/lwn po&lei. qe/sqw {qe/sqwsan}6 de\ kai\]

[th_n peri\ ga&mou suggrafh&n, a)f) h[v a@n h9me/rav au0]tw~i proei/phi 0Isidw&ra, e0n h9me/[raiv xrhmatizou/saiv tria&konta] 30 {[pe/nte] 5}6

10 [e0ggra&fonte/v te th_n fernh_n kai\ ta_ a1lla ta_ e0n e1qei e0pi\ tw~n pragma]teuome/nwn ta_v gamika_v s?[uggrafa&v, w(v a@n e0pi\ tou= kairou= koinw~v]

[kri/nwsin kai\ o9mologou=ntev kata_ th_n suggrafh_n 1Adraston plh&r]h e1xein th_n progegra[mme/nhn fernh&n. sunferome/nwn d) au0tw~n ei1h me\n]

[u9gi/eia. e0a_n de/ tiv au0tw~n a)nqrw&pino&n ti pa&q]hi kai\ teleuth&sh[i] t?[e/knwn e0c a)llh&lwn au0toi=v o1ntwn, ta_ kataleipo&mena u9pa&rxonta]

[e1stw tou= zw~ntov au0tw~n kai\ tw~n te/knwn tw~n e0c] a)llh&lwn au0toi=v e0s[ome/nwn. mh_ o1ntwn de\ au0toi=v te/knwn]

[e0c a)llh&lwn h2 kai\ genome/nwn kai\ tou/twn a)pogeno]me/nwn pri\n h2 ei0v h9lik[i/an gene/sqai, h2 meta_ th_n o9poterouou=n]

15 [teleuth&n, e0a_n me\n 0Isidw&ra prote/ra ti pa&qhi dei= a]u0to_n toi=v e1ggista [ge/nei ou]sin au0th=v 0Isidw&rav th_n fernh_n]

[a)podido&nai plh&rh, a)f) h[v a@n h9me/rav a)paithqh=i], e0n h9me/raiv tria&kont?[a 30, e0a_n de\ mh_ a)podw~i, a)poteisa&tw paraxrh=ma h9mio&lion].

[e0a_n de\ 1Adrastov pro&terov a)nqrw&pino&n t]i pa&qhi kai\ teleuth&[shi, te/knwn au0toi=v mh_ o1ntwn e0c a)llh&lwn h2 kai\ geno]-

[me/nwn kai\ tou/twn a)pogenome/nwn, 0Isidw&ra pl]h&rh th_n f[ernh_n y ? ]

[ c ? e0k tw~n u9parxo&ntwn au0tw~n pa&ntw]n ka?[q y ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.