P.Flor.I.24 r ll.6-7

 

 

(Ars; IIIspc) repr. cfMChr187

24 r,ctr

1 bibl[i]ofu/laci e0nkth&sewn 0Arsin[oi/tou c ? ]

p[ara_ Dios]ko&rou Dionusi/ou Swsikosm[i/ou tou= kai\ c ? ]

ta? tw~|? Tu=bi mhni\ tou= e0nestw~tov d? [ c ? ]

[1]

4 [.10 Sa]r?api/wnov meta_ kur[i/ou c ? ]

5 [.7]wrav fernh_n e0f) e9auth=| a)rgu[ri/ou c ? ]

[.5]rouv Sabi/nou meta_ kuri/ou tou= sungen?[ou=v c ? ]

[.4] suneisth&kei {suneisthki}4 a)gra&fwv kai\ e0cei=nai ek? [ c ? ]

[Pt]olemai=ov 9Arpokrati/wnov 0Arabi/?w?n?[i? c ? ]

e0pi\ spora~| xo&rtou ei0v koph_n kai\ chras[i/an c ? ]

10 [0Agaqo_]v Dai/mwn o9 kai\ Swsikra&thv tw~| ek [ c ? e1xein]

au0to_n para_ tou= 0Agaqou= Dai/monov xr?[h=sin c ? ]

2

12 9Arpokrati/wn 0I|sxuri/wnov Eu0dai/mon[i ? c ? ]

a)f) h[v o0fei/lei {ofeili}4 fernh_v e0pi\ th=| qugat?[ri\ c ? ]

0Agaqo_v Dai/mwn o9 kai\ Eu0dai/mwn Eu [ c ? ]

15 a)po_ Makedo&nwn w(v (e0tw~n) 63 ou0l(h_) gastrok(nhmi/a|) de[cia~|] {de[ciw~|]}6 [ c ? ]

Dei=ov Ma&rwnov 9Hrai5di th=| kai\ S[e]rapou=ti [ c ? e1xein au0th_n para_ tou=]

Dei/ou a)rg(uri/ou) (draxma_v) tessara&konta 40 kai\ xrus [ c ? ]

3

18 Ptolemai=ov 9Arpokrati/wnov Souxa&m[mwni c ? ]

w(v (e0tw~n) 3?0? ou0l(h_) ..str... toi=v 2 a)llh&l?w?n? e0g?[gu/oiv ei0v e1ktisin c ? ]

20 Eu1porov Ma&rwnov Qeanw~| th=| kai\ 0Arte/mid[i ? c ? ]

au0th=v trape/zhv h4n kai\ a)nade/d[wke c ? ]

Dida~v Souxa&mmwnov 0Albaei+ Mu/sqou to[u= c ? ]

4

23 Lukarou=v Ma&rwnov meta_ kuri/ou tou= a)nd(ro_v) Hrw? [ c ? ]

tou= Dhmhtri/ou a)po_ 0Apol(lwni/ou) Parembol(h=v) w(v (e0tw~n) 4?[. c ? a)rra]-

25 bw~na a)napo&rifon a)po_ a)rguri/ou drax[mw~n c ? ]

5

26 Dama~v Da&ma tou= 9Erma~ 9Erieu=ti 9Erie[u=tov? c ? ]

gewrgei=n {gewrgin}4 au0to_n kai\ metamisqou=n {metamisqoin}4 w(v [e0a_n ai9rh=tai c ? ]

klh&rou a)rou/rav e0nne/a 9 ei0v e1th te/s[sara 4 c ? ]

0Afrodei/?siov Ptolemai/ou kai\ Swth&rixov [ c ? ]

30 tou= kai\ Filopat( ) e1xein au0to_n para_ t? [ c ? ]

Papontw~v 0Afrodisi/ou kai\ w(v xrh(mati/zei) Di [ c ? ]

a)po_ tou= au0tou= a)mfo&dou w(v (e0tw~n) 25 ou0l(h_) [ c ? ]

6

33 Sarapi/wn frontisth_v e0poik(i/ou) Bebru/[xouv c ? e1xein]

au0to_[n] para_ tou= Sarapi/wnov e0k tou= k [ c ? ]

35 ..[...].wn laxanosp?(e/rmou) a)rta&bhv o? [ c ? ]

a[.5]w au0tw~| e1x[ein] au0to_n [ c ? ]

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.