PFamTebt21

(Tebt?; AD122)

21

1 e1tou[v] e3ktou Au0?[t]o?k?[r]a&t?orov Kai/sarov Traianou= 9Adrianou= Sebastou= mhno_v Kaisari/ou noumhni/a|

e0n Teptu/nei {teptuni}4 t[h=]v? P[o]l?e/mwnov meri/dov t?ou= 0Arsinoei/tou nomou=. o9mologei= Diduma&rion 9Hraklei/dou

w(v (e0tw~n) 48 a1shm?ov? meta_ kuri/ou tou= pro_v mhtro_v a)neyiou= {aneyeiou}4 Kroni/ou tou= Lusani/ou w(v (e0tw~n) 52

ou0lh_ traxh&lw| e0k {eg?}4 deciw~n {[de]ceiwn}4 toi=v e9auth=v o9mopatri/oi<v> {omopatrioi}4 kai\ o9momhtri/oi<v> {omomhtrioi}4 a)delfoi=v 9Hraklei/dh|

5 tw~| kai\ Ou0aleri/wi w(?v (e0tw~n) 44 ou0lh_ go&nati deciw~| kai\ Lusima&xw| w(v (e0tw~n) 38 ou0lh_ go&nati {gonasi}4

a)risterw~| e0pi\ parou/shv th=v pa&ntwn mhtro_v Didu/mhv th=v Lusima&xou w(v (e0tw~n) 75 ou0lh_

o0fru/i {ofruei}4 a)ristera~|, ta?u/?thv de\ meta_ kuri/ou e9no_v tw~n ui9w~n Lusima&xou, vac th_n Diduma&rion

a)pe/xein {apexin}4 p?ara_ tw~n du/o 2 a)delfw~n dia_ xeiro_v a)rguri/ou draxma_v e9cakosi/av 600 u9pesx?hme/nav

u9po_ tou= pa&?n?t?w?n? [p]atr?o_v 9Hraklei/dou Ma&rwnov, o4v {wv}4 tete?leu/thken, pro_v oi[si th=| Didumari/w|

10 kata_ su?ngrafh_n g?[a&]mou teleiwqei=san dia_ tou= au0tou= grafei/ou tw~| e0na&tw| e1tei {eti}4 qeou= Traianou=,

meq) a4v prosh&negk?e?n au0th=| kata_ th_n au0th_n sumbi/wsin fernh_n a)rguri/ou draxma_v pentakosi/av 500,

a(pa&sav draxma_v xili/av {xe[il]i?av}4 e9kato_n 1100 sunaxqei/sav, kai\ kata_ sunxw&rhma tou= patro_v e0pi\ tou=

deka&tou e1to?uv qe?[ou=] Traianou= e0pagome/nwn e3kth| dia_ tou= au0tou= grafei/ou, u9pe\r w{n

kai\ mh_ e0peleu/sesqai {epeleusa[s]qai}4 th_n Diduma&rion mhde\ tou\v par) au0th=v e0pi\ tou\v du/o 2 a)delfou\v

15 mhde\ e0f) e9ka&t?er?o?[n] au0?tw~n mhde\ e0pi\ tou\v par) au0tw~n a)lla_ mhde\ peri\ e9te/rou a(plw~v

pra&g<m>atov {pragat[o]v}4 e0ngra&[p]t?ou? mhde\ a)gra&fou? mhde\? o0feilh&matov {wfeilhmatov}4 mhde\ panto_v tw~| kaqo&lou

sunalla&?g?matov a)po_ mhdeno_v orm[.]u me/xri dika?i/ou a)po_ tw~n e1nprosqen xro&nwn {xronon}4 me/xri

th=v e0nestw&shv h9me/r?av pareure/sei {pareuresi}4 mh[de]mi/a|, h9 {thn}4 de\ mh&thr {mhteran}4 Didu/mh {didumhn}4 prosomologei= au0to&qen

a)pokexari/sqai th=| q?u?gatri\ Didumar<i/>w| {didumarw}4 e0nwti/wn {enudiwn}4 xrusw~n {xrusiwn}4 a)lhqinopi/nwn {alhqeinopeinwn}4 zeu=gov tetar-

20 tw~n tess?a&rwn 4 [k]a?[i\ s]t?olh_n porfura~n {porfurhn}4 monoxi/twna {monokitonon?}4 a3?per a3panta pareilhfe/nai {parilhfenai}4 [t]h_n Didu-

ma&rion ka?[i\] e0p?[a&nagk]on? au0th_n Didu/mhn au0to&qen fu[l]a&?cein th=| qugatri\ Didumari/w| a)ne-

callotri/wton [k]a?i\? a)kataxrhma&tiston kata_ pa&nta tro&pon o4 prosunexw&rhsen au0th=| kata_

to_ {thn}4 prosonomazo&menon {pr?osonomazomenhn}4 e0pi\ tou= deka&tou e1touv Tr?a?ianou= e0pagome/nwn e3kth| sunxw&rh-

ma h3misu {hmus?i?}4 m?e/?ro[v] o?i0ki/av kai\ au0lh=v e0n Teptu/nei {tep?tuni}4. Diduma&r[io]n? 9Hraklei/dou meta_ kuri/ou t?ou= a)?neyiou=

25 Kroni/ou t?ou= L[us]a?ni/ou o9mologw~ a)pe/xein {apexin}4 para_ tw~n a)de?lfw~n m[o]u Ou0aleri/ou kai\ Lusima&xou

dia_ xeiro_v a)?rg?u?r?[i/ou] d?r?a?xma_?v? e9cakosi/av 600 dhlwqei/sav {dhlwqe?ntav}4 dia_ th=v sungrafh=v pro_v oi[si/n

moi to_n pate/ra u9pe\r w{n kai\ ou0k e0peleu/somai a)lla_ ou1te peri\ e9te/rou a(plw~v pra&-

gmatov me/xri th=v e0nestw&shv h9me/r?av kai\ par?ei/lhfa? to_ e0nw&tion {enudion}4 kai\ th_n stolh_n kaqw_v

pro&kitai. Kroni/?wn e1graya kai\ u9pe\r au0th_v mh_ ei0dui/av {hduhv}4 {uduhv}5 gra&mmata. Lusi/maxov 9Hraklei/dou

30 kai\ h9 mh&thr Didu/mh Lusima&xou meta_ kuri/ou e0mou=, ge/gone h9 a)poxh_ ei1v me Lusi/maxon

k?ai\ Ou0ale/rion tw~n? draxmw~n e9cakosi/wn 600, h9 de\ mh&thr Didu/mh a)pokexa&ristai {apokexarisqai}4 th=| qu-

g?atri\ Didumari/w| to_ e0nw&tion {enudion}4 kai\ th_n stolh_n porfura~n {porfurhn}4 kai\ e0pa&nagkon fula&cein

[a]u0th=| a)necallotri/wton kai\ a)kataxrhma&tiston o4 {h}4 sunexw&rhse au0th=| h3misu me/rov

[o]i0k?i/av kai\ au0lh=v {allhv}4 e0n Teptu/nei {t?eptuni}4. Lusi/maxov e1graya kai\ u9pe\r au0th=v mh_ ei0dui/av {hduhv}4 gra&mmata.

35 [9H]ra?k?l?ei/dhv o9 kai\ Ou0ale/r?iov, ge/gone ei1v me kai\ to_n a)de?lfo&n mou Lusi/maxon h9 a)poxh_

k?a?q?w_?v pro&keitai. a)nate/taktai? dia_ Louri/ou tou= kai\ 0Apollwni/ou tou= pro_v tw~| grafei/w|

kw&mhv Teptu/newv k?ai\ Kerkesou/xwn {kerkesouxon}4 1Orouv {wrouv}4 {orouv}5 Pole/monov meri/dov e1touv e3ktou

A?u0to?kra&torov Kai/sarov Traianou= 9Adrianou= Sebastou= Mesorh_ noumhni/a|.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.