PFamTebt1

(Tebt?; AD89-90?)

0049 001 1

1 [ c ? ].w w(v e0tw~[n y ? ]

[ c ? ] t?e?ssa&rwn 4 kai\ [ c 43 ].k?a?[ c 14 ]

[ c ? ]wn tw~n pa&nt[wn y 40 ]....[ c 14 ]

[ c ? t]o_n i9matismo_?n [ c 42 ]mi kata_ d[e\ t]a_?v? t[o]u= b?ou-

5 [ c ? to]u= Lusima&x[o]u? [ c 36 proke]ime/nhn kw&mhn Ta?lei\

[ c ? ] tou\v kaqestw~?[tav y 39 ]o.onl?..e?.taut[.].

[ c ? Lu]sima&xwi kai\ [ c 42 ].u th=v sunkexw[r]h?(me/nhv)

[ c ? ] e?i0v th_n su[ c 45 ]. [me]ta_ qu?ri/dw?[n] .[..].

[ c ?] e0a_n poihs[ c 36 ].para.[...] u9p) au0tou= Lu[s]im?[a&]xou

10 [ c ? ta_ k]at) e1tov dhm?[o&sia y 33 ]r?eyik.[.]m?atei pa&nta, ta_ [d]e\? p?rov

[ c ? h9]m?i?tele\v m?[ c 32 to_n L]u?si/maxo?n? paradw&sein {p?aradwsin}4 tw~i [o9]mo-

[logou=nti y ? ]asathv qe.[ c 33 a)ro]u?rw~n e3n?deka 11 kai\ e0n th=| pr[o]ki-

[me/nh| kw&mh| Talei\ ? y ?].n de.h.[ c 38 ]uia th=v? [f]ernh=v a)r?g?uri/o?u dr[ax]m?a_v

[ c ? ]wv? au?pa.[ c 38 ]..m[.5]kis?[...]...[.4]isa

15 [ c ? 9Hrak]lei/dhn wne?[..].[ c 24 ].ti e0n tw~i koinw~i oi1kwi kai\ th_n Didu/m?hn

[ c ? ]..twn aut..[..]m?i?[ c 19 a)p]o_? t?[o]u=? nu=n e0pikth&son?tai h2 kai\ e0leusome/nwn

[ c ? ]k?o?.an?w?.[.].t?o?u? pa?[ c 13 w(v e0tw~n pen]th&konta du/o 52, ou0lh_ t?r?axh&lw| e0c a)riste[r]w~n

[ c ? ].wn klh&rw?n? a)rou[rw~n y 14 ] h9mi/souv %50 h2 o3swn {wswn}4 e0a_n w}sin e0pi\ mia~| 1 sfragi=di kai\

[ c ? to_ u9pa&rxo]n? soi me/rov tou= proso&n[tov .8].el?wv?.ixinw&matov e9llhnikou= {elhnikou}4 kai\ e3kton

20 [me/rov y ? tou= e0]nestw~tov e0na&tou e1?t?[ouv ei0v lo&]gon sunta&cewv e0pine/mwn purou= me/trwi e9caxoini/kwi

[ c ? a)mpe]lw~nov a)nadendradik[ou=] {anade?n?dratik?[ou]}4 [e0f) e9t]e/ra| gh=i a)rou/rhv mia~v dimoi/rou {dimurou}4 o0gdo&ou du<o>triakostou= {dutriakostou}4 1 %69 %52 %54 kai\ to_

[ c ? ]a tw~n a(p?a&ntwn t[ou= de\ 0Ap]ollwni/ou to_ tel[eutai=on] te/tarton me/rov ko?[i]no_n kai\ a)diai/re-

[ton y ?]..twn pa&ntwn kai\ e3?[teron m]e/?rov koino_n kai\ a)dia[i/reto]n? tou= dhloume/n[o]u u9pa&rxontov

[ c ? o0gdo&o]u ? du<o>triakostou= {dutriakostou}4 %52 %54 kai\ t[o_ .5] t?ou/twi me/rov u9podoxei/ou {upodoxiou}4 kai\ fre/atov k[a]i\? khlwnikw~n {khlonikwn}4

25 [ c ? e0n kw&]mh| Talei\ tri/ton me/rov [koino_]n kai\ a)diai/reton qhsaurou= e0ne/rgou kai\ tw~n o1ntwn ka-

[ c ?] e0?sti\n h9 au0th_ ....kar.[.4]n au0th_n th_n kata_ prokime/nwn e9a?u?th=v u9parxo&ntw(n)

[ c ? ou0]x? o3pwv kata_ xrhmat?[ismo_n] mhdeno_v a)rxei/ou {arxiou}4 a1n?[eu] tou= to_n progegram?me/non e9autou=

[ c ? ] kai\ doulei/an {doulian}4 pa&ntwn? [tw~n u9p]o_? th=v mhtro_v Qau?bari/ou sunkexwrhme/nwn au0tw~| u9par-

[x y ?]wn parousi/av sun.[.5]hv eu0dokh&sewv e0?f?) w{n e0a_n poih&sw? [o]i0konomiw~n

30 m2 [ c ? D]idu/mhi ta_ pro[kei/me]na u9pa&rxonta a)kataxrhma&tista

m3 [ c ? gr]a&mmata. Di?du/?m[h Lusim]a&xou meta_ kuri/o?u? e0m?ou= tou= sungen[o]u=v Lus?ima&xo?u

[ c ? eu0dokw~ y ?]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.