PEnt9

(Magdola; 218BC)

9 r

1 basilei= Ptolemai/wi xai/rein 0Apollw&niov Lepti/nou, tw~n katoikou/<n>twn {katoikoutwn}4 e0n Kr[oko]di/lwn po&lei

tou= 0Arsinoi/tou nomou=. a)dikou=mai u9po_ Qaisi/qiov th=v a)delfh=v tou= patro&v mou. u9parxou/shv ga&r moi

patrikh=v o[i0ki/]av e0n Farbai/qoiv th=v 9H[ra]klei/dou me[ri/]dov kai\ oi0k[ou/shv Qai]si/qiov e0[n th=i prog]egramme/nhi oi0ki/ai,

tou= de\ pa[tro&]v mou teleuth&santov e0n tw~i 23 (e1tei), kai\ e0m[ou= xr]ei/an sxo&n[tov th=]v oi0ki/av o3pwv a)podo&menov

5 qa&yw to_n p[a]te/ra mou, kai\ paraggei/lanto&v mou th=i Qaisi/qei e0kxwrei=n e0k th=v oi0k[i/av], ou0 prose/sxen,

katafronou=sa e0pi\ tw~i o0rfano&n {orfanom}4 me ei]nai. de/omai ou]n sou, basileu=, prosta&cai Dio[fa&]nei tw~i strathgw~i

gra&yai Mnase/?a?i tw~i e0n {em}4 Farbai/qoiv e0pi<s>ta&thi {epitathi}4 a)postei=l[a]i e0p) au0to_<n> {auto}4 th_[n] Qaisi=qin kai\, e0a_n h]i a4 gra&fw a)lhqh=

[ c ? oi0]ki/?av au0th_n e0panagka&sai e0kxwrei=n, e0peidh_ pefernisme/nh u9po_ tou= patro&v mou ou0x u9pome.[ c ? ] ka?[ c ? ]

[ c ? p]raxqh=nai/ moi au0t[h_n] to_ [e0n]oi/k[io]n a)po_ tou= 23 (e0touv), a)f) ou[ xro&nou o9 path&r mou a)pege/neto,

10 [ c ? e3]kaston (draxma_v) 5, o4 gi/ne[tai y ? ]ou.[ c ? t]ou/t[ou ga_r ge]nome/n[ou] dia_ [s]e/, b[asileu=,]

[to_n pa&ntwn] koino_n swth=ra, [tou= dikai/ou teu/comai.] vac eu0t[u/xei.]

vac

m2 [Mn]ase/ai. ma&(lista) di(a&luson) au0(tou/v): ei0 de\ mh&, a)p(o&steilon) [ c ? ]

v 1 (e1touv) 4, Daisi/ou 27, 9Aqu\r 29.

0Apollw&niov Lep[t]i/nou pr(o_v)

Qaisi=qin peri\ oi0k[i/a]v kai\ e0noiki/ou.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.