PEleph1

(Eleph; 311/310BC) repr. MChr283

0045 001 1intduplrp

1 0Aleca&ndrou tou= 0Aleca&ndrou basileu/ontov e1tei e9bdo&mwi Ptolemai/ou satrapeu/ontov e1tei {eti}5 tessare-

skaideka&twi {tesareskaidekatwi}4 mhno_v Di/ou. suggrafh_ sunoikisi/av 9Hraklei/dou kai\ Dhmhtri/av. lamba&nei 9Hraklei/dhv {9Hraklei/dhv Thmni/thv}9

Dhmhtri/an Kw&ian gunai=ka gnhsi/an para_ tou= patro_v Lepti/nou Kw&iou kai\ th=v mhtro_v Filwti/dov e0leu/qerov

e0leuqe/ran prosferome/nhn i9matismo_n {eimatismon}4 kai\ ko&smon (draxmw~n) 1000, parexe/tw de\ 9Hraklei/dhv Dhmhtri/ai

5 o3sa prosh&kei gunaiki\ e0leuqe/rai pa&nta, ei]nai de\ h9ma_v kata_ to_ au0to_ {tauto}4 o3pou a@n dokh=i a1riston ei]nai bouleuome/noiv koinh=i

boulh=i Lepti/nhi kai\ 9Hraklei/dhi {Lepti/nou kai\ 9Hraklei/dou}9. e0a_n {eian}4 de/ ti kakotexnou=sa a(li/skhtai [[a(li/skhtai]] e0pi\ ai0sxu/nhi tou= a)ndro_v 9Hraklei/dou Dhmhtri/a,

stere/sqw w{n {wm}4 proshne/gkato pa&ntwn. e0pideica&tw de\ 9Hraklei/dhv o3ti a@n e0gkalh=i Dhmhtri/ai e0nanti/on a)ndrw~n triw~n 3,

ou4v a@n dokima&zwsin a)mfo&teroi. mh_ e0ce/stw de\ 9Hraklei/dhi gunai=ka a1llhn e0peisa&gesqai e0f ) u3brei dhmhtri/av mhde\

teknopoiei=sqai e0c a1llhv gunaiko_v mhde\ kakotexnei=n mhde\n pareure/sei mhdemia~i 9Hraklei/dhn ei0v Dhmhtri/an:

10 e0a_n {eian}4 de/ ti poiw~n {pown}4 tou/twn a(li/skhtai 9Hraklei/dhv kai\ e0pidei/chi Dhmhtri/a e0nanti/on a)ndrw~n triw~n 3, ou4v a@n dokima&zwsin {dokima&swsin}9

a)mfo&teroi, a)podo&tw 9Hraklei/dhv Dhmhtri/ai th_n {thm}4 fernh_n h4n proshne/gkato (draxmw~n) 1000, kai\ prosapoteisa&tw a)rguri/-

ou 0Alecandrei/ou (draxma_v) 1000. h9 de\ pra~civ e1stw kaqa&per e0k {eg}4 di/khv kata_ no&mon te/lov e0xou/shv Dhmhtri/ai kai\ toi=v meta_

Dhmhtri/av pra&ssousin e1k te au0tou= 9Hraklei/dou kai\ tw~n {kai\ e0k tw~n}9 9Hraklei/dou pa&ntwn kai\ e0ggai/wn kai\ nautikw~n. h9 de\ suggrafh_

h3de kuri/a e1stw pa&nthi pa&ntwv w(v e0kei= tou= sunalla&gmatov gegenhme/nou, o3pou a@n e0pegfe/rhi 9Hraklei/dhv kata_

15 Dhmhtri/av {Dhmhtri/ai}9 h2 Dhmhtri/a te kai\ {toi}4 meta_ Dhmhtri/av pra&ssontev e0pegfe/rwsin {sumpra&ssontev, o3pou a@[n e0p]egfe/rwsin}9

|kata_ 9Hraklei/dou. ku/rioi de\ e1sqwsan {estwsan}4 9Hraklei/-

dhv kai\ Dhmhtri/a {te kai\ Dhmhtri/a}9 kai\ ta_v suggrafa_v au0toi\ ta_v au9tw~n fula&ssontev kai\ e0pegfe/rontev kat ) a)llh&lwn {allhlwv}4. ma&rturev {marterev}4 {ma&rturev}9

Kle/wn Gelw~iov, 0Antikra&thv Thmni/thv, Lu=siv Thmni/thv, Dionu/siov Thmni/thv, 0Aristo&maxov Kurhnai=ov, 0Aristo&dikov

Kw~iov.

#337 #337 #337 #337

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.