PDura31

(Dura; AD204)t perg

31 int

1 m2 e1touv 515, mhno_v 0Artemisi/ou 4, e0n 1Ossh| Kw&mh|,

e0pi\ tw~n u9poxeirografhko&twn {upoxurografhkotwn}4 martu/rwn. Nabou-

sa&maov Ko&nwnov kai\ 1Akozziv Seleu/kou, a)m-

fo&teroi {affoteroi}4 de\ tw~n a)po_ 1Osshv Kw&mhv, fa&menoi ge-

5 genh=sqai au0toi=v to_n sunoikismo_n e1ti pro&te-

ron {proteteron}4 a)gra&fwv, te/kna de\ au0toi=v mh_ ge/nhtai, dusare<s>tei=v {dusarethv}4 de\ nuni\ th_n e9autw~n

sumbi/wsin {sumbiousin}4, e0cwmologh&sato a)fi/stasqai {afeisqasqai}4 a)po_

a)llh&lwn kai\ dido&nai a)llh&loiv e1fesin kai\ e0cousi/-

an, Nabousa&maov me\n th=| 0Ako&zzei sunoikei=n e9te/-

10 rw| a)ndri\ o4 a@n au0th_ ai9rh=tai, 1Akozziv de\ tw~| Nabou-

sama&w| gamei=n a1llhn gunai=ka {gunaikan}4 o4 a@n au0to_v bou/-

lhtai, kai\ mh_ e0nkalei=n mhde\ e0gkale/sein {enkallesein}4

a)llh&loiv mh&te tou= sunoikismou= {sunoikusmou}4 mh&te peri\ tw~n

u9parxo&ntwn dou/lwn kai\ kthma&twn mh&te pareu-

15 re/sei {pareuresein}4 mhdemia~| mh&te peri\ a1llou mhdeno_v a(p-

lw~v {aplwn}4: e0a_n de\ e0gkale/sh| {enkalessh}4 tiv e0c au0tw~n h2 e3terov e0k {|k}4 tou=

au0tou= lo&gou, to_ me\n e1nklhma h2 to_n a)qe/thsin ei]nai

a1kuron kai\ a)potei/nein a1neu lo&gou kai\ kri/sewv {krusewv}4

tw~| me\n e9te/rw| e0pi/timon a)rguri/ou draxma_v xili/av 1000

20 kai\ tw~| fi/skw| ta_v i1sav {eisav}4, kai\ th_n sungrafh_n tau/thn ei]-

nai kai\ ou3twv kuri/an. vac

ext 22 m1 e0pi\ u9pa&twn Louki/ou Fabi/ou Ku/lwnov to_ 2 kai\ Flaui/ou 0Anni/-

ou Li/bwnov: e1touv 12 th=v Au0tokra&torov Kai/sarov Louki/ou Sep-

timi/ou {septimmiou}4 Seouh&rou Perti/nakov {pertunakov}4 Au0gou/stou {augostou}4, 10 de\ Ma&rkou Au0rhli/ou

25 0Antwni/nou Sebastou=, 7 de\ Louki/ou Septimi/ou {septimmiou}4 Ge/ta {gaita}4 Kai/sarov,

ui9w~n au0tou= Sebastw~n, h9gemoni/av: kata_ de\ to_n pro&teron a)riq-

mo_n 515, mhno_v 0Artemisi/ou 4, e0n 1Ossh| Kw&mh| e0pi\ tw~n u9po-

xeirografhko&twn {upoxurografhkotwn}4 martu/rwn. Nabousa&maov Ko&nwnov

tou= 0Abissai/ou kai\ 1Akozziv Seleu/kou tou= 0Abissi/ou, a)m-

30 fo&teroi de\ tw~n a)po_ 1Osshv Kw&mhv, fa&menoi gegenh=s-

qai au0toi=v to_n sunoikismo_n {sunoikusmon}4 e1ti pro&teron a)gra&fwv, te/k-

na de\ au0toi=v mh_ ge/nhtai, dusare<s>tei=v {dusarethv}4 de\ nuni\ th_n e9autw~n

sumbi/wsin {simbiousin}4, e0cwmologh&santo a)fi/stasqai {afeisqasqai}4 a)po_ a)llh&lwn

kai\ dido&nai a)llh&loiv e1fesin kai\ e0cousi/an, Nabousa&maov

35 me\n th=| 1Akozziv sunoikei=n e9te/rw| a)ndri\ o4 a@n au0th_ ai9rh=-

tai, 1Akozziv de\ tw~| Nabousama&w| gamei=n a1llhn gunai=-

ka {gunaikan}4 o4 a@n au0to_v bou/lhtai, kai\ mh_ e0nkalei=n mhde\ e0nka-

le/sein {enkalessein}4 a)llh&loiv mh&te peri\ tou= sunoikismou= mh&te pro_v

klhrono&mwn au0tw~n mh&te pro_v a1llon tina_ tw~n e0c

40 o0no&matov au0tw~n e1ngrafon e0ngra&fou e0nsta&ntov

h2 genome/nh tw~n a)po_ tw~n a)nwte/rwn xro&nwn, kuri/av

menou/shv th=sde th=v o9mologi/av pan<ta>xou= {panxou}4 proferome/-

nhv pi/stei {pisti}4 e0phrw&thsan {eterwthson}4 a)llh&loiv kai\ w(molo&ghsan a)llh&-

loi=v mh&te pareure/sei {pareuresein}4 mhdemia~| {mhdemian}4 mh&te peri\ a1llou

45 to_ su/nolon, e0a_n de\ e0nkale/sh| {enkalessh}4 tiv e0c au0tw~n to_ me\n e1nklh-

ma ei]nai a1kuron kai\ a)potei/nein a1neu lo&gou kai\ kri/sewv {krusewv}4

tw~| me\n e9te/rw| e0pi/timon a)rguri/ou dhna&ria trisxi/lia {treisxilia}4 3000 kai\

ei0v fi/skon {fuskon}4 ta_v i1sav {eisav}4, kai\ th_n sungrafh_n tau/thn ei]nai

kai\ ou3twv kuri/an. ma&rturev: Zabei=nav 0Adai/ou, 0Abissai=-

50 ov 0Abissai/ou.

m3 Nabousa&maov Ko&nwnov, o9 e0pa&nw {epanwi}4,

o9mologw~ {omologwi}4 kai\

eu0dokw~ {eudokwi}4 kata_ ta_ progegramme/na.

m4 Barnai=ov Lusi/ou, e0rwthqei/v, e1graya u9pe\r 1Akozziv

55 mhtro&v mou, o9mologou/shv {omologein}4 de\ th=v {o}4 e0pa&nw kai\ eu0do-

kou/shv {eudokousa}4.

m5 0Iou/liov Germano&v, ou0etrano&v {oatranov}4, marturw~.

m6 Zabei=nav 0Adai/ou marturw~.

m7 0Abissai=ov 0Abissai/ou marturw~ {marturwi}4.

60 m8 e0kpe/plhktai.

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.