CPR29

(Arsnome; AD184) repr. MChr335

29rp

1 e1[touv] teta&r[tou ka]i\ ei0kos[tou= Au0]tokra&to[rov]

[Kai/]sarov [Ma&rkou] {[Ai0li/ou]}7 Au0rhli/[ou K]ommo&dou [0An]-

twnei/n[ou S]eba[s]tou= 0Armeniakou= M[hdikou=]

[Pa]rqi[kou= S]armatikou= [Ger]m[a]nikou= [m]egi/stou [mh]-

5 [no_]v Du/[str]ou Tu=bi 12? {[dwdeka&th|]}7 [e0n Pto]lemai/di Eu0er[ge/tidi tou=]

0Arsin[o]ei/tou nom[ou=: o9mol]ogei= 9Arpokrat[i/]w[n] {9Arpokrat[i/]w[n ui9o_v]}7 [Dh]-

[mh]tri/ou [to]u= 3Hrwn[ov a)po_] th=v mhtropo&lewv [a)na]-

grafo&m[en]ov e0p) [a)mfo&dou] Fre/mei w(v e0tw~n ei1k[osi 20 ou0]-

lh_ a)ntiknhmi/w| dec[iw~| 0I]sidw&ra| 0Epaga&qouv {[Ei0]sidw&ra| 0Epaga&qou}7 w(v [e0tw~n]

10 de/ka o0ktw_ 18 ou0lh_ [k]anqw~| o0fqalmou= deciou= met[a_] ku[ri/ou]

tou= o9mopatri/ou kai\ o9momhtri/ou au0th=v a)delfou= Qe/[w]-

nov w(v e0tw~n tessera&konta 40 a1shmov: e1xein to_n o9mo-

logou=nta 9Arpokrati/wna para_ th=v 0I[si]dw&rav paraxrh=-

ma dia_ xeiro_v a)rgu[r]i/ou draxma_v o0ktakosi/av 800 paraqh&-

15 khn a)ki/ndunon pan[to_]v kindu/nou kai\ a)nupo&logon

panto_v u9polo&gou h4n kai\ a)podw&sei {apodwsi}4 au0th=| o9phni/ka

e0a_n ai9rh=tai a1neu pa&shv u9perqe/[se]wv kai\ kri/se-

wv kai\ eu9?[rh]s?ilogi/av {e0n[ant]ilogi/av}7, [g]inome/nh[v au0th=| {soi}7] th=v pra&ce-

wv e1k te tou= 9Arpokrati/wnov ka[i\ e0]k tw~n [u9]par-

20 xo&ntw[n a]u0tw~| pa&ntwn kaqa&per e0[k] di/khv. u9|pogra-

fei=v to[u= m]e\n 9Arpokrati/wnov fame/nou mh_ ei0de/nai

gra&mmata Di/dumov 3Hrwnov w(v e0tw~n tria&[kon]ta

e4c 36 a1shmov, th=v de\ 0I|sidw&rav kai\ tou= kuri/ou o9m[o]i/wv

a)gramma&tou Ptolla~v Dida~ w(v (e0tw~n) 42 a1shmov.

25 m2 9Arpokrati/wn Dhmhtri/ou o9mologw~ e1xein para_ th=v 0Isidw&rav {isidwrou}5

ta_v th=v paraqh&khv dr[a]xma_v o0ktakosi/av o0ktw_ 808 kai\ a)podw&sw

o9phni/ka e0a_n ai9rh=tai a)nuperqe/twv kaqw_v pro&kitai: Di/du-

(Arsnome; AD184) repr. MChr335

0002 010 29rp

28 mov 3Hrwnov e1graya u9pe\r au0tou= a)gramma&tou. m3 0Isidw&ra

0Epaga&qou meta_ kuri/ou tou= a)delfou= Qe/w-

30 nov: ge/gone ei1v me h9 paraqh&kh kaqw_-

v {kaqw_[v]}7 pro&kitai: Ptolla~v Dida~ e1gra[y]a u9pe\r au0-

tw~n a)gramma&twn.

[se]shm(ei/wmai) {(e1touv) 24}7 Tu=bi 12

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.