CPR28

(Arsnome; AD110) repr. MChr312;SB1,5157

28rp

1 [a)nti/grafon suggrafh=v gami]kh=v: e1touv treiskaideka&tou {tri[s]kaidekatou}4 Au0tokra&torov Kai/sarov Ne/roua T[ra]ianou= Se[bastou= Germanikou= Dakikou= mhno_v]

|Germanikei/ou e0na&th| [e0n Ptolemai/di Eu0erge/tidi]

[tou= 0Arsin]oi/tou nomou=: o9mologei= 0Apollw&niov Petsi/riov {Pepi/riov}7 tou= Ka&storov P[e/rs]hv th=v e0pi[gonh=v w(v]

|(e0tw~n) .. [th=| .9] {[ c ? th=| ...]}7 [a)delfh=| e9au]tou= e1ti

[pa&l]ai {[de\ k]ai\}7 gunaiki\ Tape[u=ti w(v e0tw~n]

[ c ? o0kt]w_ [m]eta_ kuri/ou tou= tou= teteleuthko&tov au0th=v o9mopatri/ou kai\ o9momhtri/ou a)delfou= Petes[.8 ou0l]h_ daktu/lw| mikrw~| xeiro_v {xirov}4

|[ c ? e1xein to_ o9mologou=nta par ) au0th=v {e1xein y ?}7]

5 [dia_ xeir]o_v e0c oi1kou a)rguri/ou e0pi[sh&]mou nomi/smatov draxma_v e9kat[o_]n 100 xwri\v parafe/rnwn e0n xr[u]sw~| e0[pi]sh&mw| [.8]. sunbi[ou/]twsan ou]n oi9 gega[mhko&tev y ? ]

[ c ? ] te/kna te/ssara 4 [P]etsi=riv {[P]epi=riv}7 [kai\ 0Or]senou=f[i]v kai\ Dei=ov kai\ Taorsen[ou=]fiv a)memyimoirh&tw[v] to[u=] 0A[p]ollwni/o[u x]orhgou=ntov {[x]w[rhgou]ntov}4

|au0th=| ta_ de/onta pa&nta [ c ? ]

[ c ? k]ata_ du/namin tou= bi/ou ei1dh, au0th_ {eid...uth}7 a1m[e]m[p]ton kai\ a)kathgo&rhton e9auth_n parexe/sqw e0n t[h=|] kata_ to_[n] b[i/on] ...... diafora~v au0toi=v geinome/nh[v

|a)podo&tw o9 0Apollw&niov {y ? }7]

[paraxrh=]ma th_n fernh_n kai\ ta_ para&[fer]na oi[a e0a_n e0gbh=| e0k th=v tri/yewv {treyewv}4, geinome/nhv au0th=| th=v pra&cewv e1k te au0[tou= tou= 0Apollwni/ou kai\

|e0k] tw~n u9parxo&ntwn au0t[w~| y ? ]

[ c ? ] e0pi\ xw&rav a)peri/lutov: e0a_n d?e\? mh& {ea[...]mh}7 sunxwrou=si a)mfo&teroi meta_ th_n e9kate/rou teleuth_n ei]nai tw~n progeg[ramme/nwn .5] a)llh&lwn te/knwn t[ c ? o9 me\n

|0Apollw&niov ei]]-

10 [nai] {t[ c ? ]}7 tw~n progegramme/nwn ui9w~n du/o 2 Petsi/riov {Pepi/riov}7 kai\ 0Orsenou/fiov koinw~v e0c i1sou a)po_ tw~n u9parx[o&]nt[w]n [a]u0tw~| [e0n th=| progegramm]e/nh|

|kw&mh| ...[ c ? ]

[ c ? o]i0ki/an dipurgi/an kai\ au0lh_n o3swn e0sti\n me/trwn kai\ phxismw~n kai\ ta_ sunkurou=nta {sunkoiranta}4 pa&nta, tou= de\ Dei/ou [.7 ta_v u9par]x[o]u/sav au0[t]w~| tw~|

|o9mologou=nti 0Apollwn[i/w| y ? ]

[ c ? t]e/ssarav {[t]essarev}4 pa&sav e0n mia~| 1 sfragi=di sunexei=v a)llh&laiv o3swn ei0si\n me/trwn kai\ phxismw~n e0n ai[v e0laiourgi=on [k]ai\ [.8 t]a_

|xr[hst]h&r[i]a kai\ ta_ tou/twn sun[kurou=nta]

[ta_ u9po_ tou= 0Apoll]wni/ou a)poleifqhso&mena {apolifqhsomena}4 skeu/h e1pipla {e0pi\ a4v}7 kai\ e0ndomenei/an kai\ o0nika_ kth&nh o3sa e0sti\n a)riqmw~| kai\ a4

|e1xei [.5 p]a[n]toi=a, tw~n de\ a)rre/nwn ui9w~n t[ c ? kaq ) o9n]-

[dh]pote {[ c ? ]pote}7 ou]n tro&pon, h9 de\ Tapetsi=r[iv] {Tapepiv}7 kai\ au0th_ o9moi/wv sunxwrei= ei]nai tw~n au0tw~n progegramme/nwn [u]i9w~n [Petsi/riov kai\ 0Orse]nou/fiov

|{[.8]noufiov}7 tw~n du/o 2 koi[nw~v] {koi[nw~n]}7 [e0c] i1sou ap[ c ? ]

15 [ c ? ]v klh&rou katoik<ik>ou= {katoikou}4 sitofo&[r]on [a)ro]urw~n pe/nte 5 h2 o3swn e0a_n w}si e0n mia~| 1 sfragi=di e0n tw~| 0Ogdohkontarou/[rw| y 12 ]b[ c ? ]

[ c ? ]v panto_v e0da&[fo]uv ui9w~n {[tw~]n d) au0tw~n ui9w~n}7 du/o 2 o9moi/wv ko[i]nw~v e0c i1sou [k]ai\ a)po_ tou= u9pa&rxontov au0[t]w~| p[.]n nh&so?u? e0laiw~no?v? ka[i\ y ? ]

|{aut[.10]in tw~n e0laiw~n ...wn[ c ? ]}7

[ c ? ]astwn e0pi\ ta_ au0ta_ [o9moi/]wv e1ti de\ k[ai\] e0n mia~| 1 sfragi=di ..[...]anwgion.on kata_ me/son u9podoxei=on {upodoxion}4 kai\ [ c 14 ] h3misu

|{hmisi?}4 %50 e0k tou= pr[o_v to_ e0p]iba&ll[on me/rov y ? ]

[ c ? ] te/ssarev 4, e0n de\ e0k[...]menh Tap?eu=tiv e0pi\ to_ au0to_ a)rou/rav te/ssarav h3misu 4 %50 kat) e0pibolh_n tou= e1[n]ontov pan[to_v e0da&fouv .4]leipome/nou

|{[.4]ti..wnou}7 to..gego[ c ? ]

[ c ? ]in au0toi=v te kai\ t[w~| a)]delf[w~|] au0tw~n Dei/w| h9 tou/twn kra&thsiv kai\ xrh=siv {xrhseiv}4 e9ka&stw| kata_ {kata_ to_}7 tri/ton me/rov e1ti de\ k[ai\ .5]..legome/noiv

|{[.5]lhlagme/noiv}7 e0pi\ to_n a)ei\ xr?[o&non y ? ] {a)ei\ [ c ? ]}7

20 [ c ? ]sin e0c i1sou ei[...]twn [u9par]xo&ntwn au0th=| e0n th=|

Qeoge/n?[ouv] oi0k[o]pe/dwn {Qeogei/[tonov ?] oi0k[o&]peda k[ai\]}7 tou\v e0n mia~| 1 sfragi=di w)nhtou\v e0c i0d[i/ou lo&gou .5]liwpwl kai\ mh_ me[ c ? ] {...mh[ c ? ]}7

[ c ? ]triakostou= a[.6]h......oiv peristerew_n e..xqe.wn o1ntwn th=| progegramme/nh| au0tw~n a)delfh=| Ta[orsenou=fi .6] pro_v borra~ kai\ liba_ n[ c ? ]

[ c ? ]at eu0qu\ tou/[t]wn .4]pou li/ba e?i0?v? {[.4]uto e[i0v] liba_ kai\}7 a)phliw&thn phxw~?n? pe/nte 5 {to_n xw[ c ? e0n y ? ]}7 diateino&ntwn no&ton

|kai\ borra~v d[i]a_ tw~[n .7] {d.at[.9]}7 au0tw~n vac e1ti de\ {te}4 kai\ a)p[o_ y ? ]

[ c ? u9p]a&rxonta au[.5]ti[.5]tion e0n e9te/ra| {entera}4 {tera}7 sfragi=di o9moi/wv w)[n]h[ta_v e0c] i0di/ou lo&gou [yi]lo_n to&pon ec[.10]ou e9kkaideka&tou [ c ? ]

25 [ c ? ]nov qeou= mega&l[ou, t]ou= de\ Dei/ou mo&nou ta_v u9parxou/sav th=| au0th=| [.5]i peritt[.10]ntav klh&rou katoik[ikou= y ? ]

[ c ? ] sfragi=di a)po_ libo_v tou= shmainome/nou e0laiw~nov kai\ a)po_ tou= [au0tou=] e0la[i]w~[nov] {tou[.4]kalam[ei/ou ?]}7 tw~n a[.10]h me/rouv h9miol[ c ? ]

[ c ? ]on e0pi\ borra~ di) o3lou tou= e0laiw~nov kat) e0pibolh_n tou= e1non[tov pa]nto_v e0da&fouv kai\ [.10] u9podoxei/ou {upodoxiou}4 kai\ th=v oi0k[i/av y ? ]

[ c ? koi]no_n kai\ a)diai/reton w(v pro&keitai pro_v tou\v e9autou= [ c 13 P]etsi=rin {[P]epi=rin}7 kai\ 0Orseno[u=fin .10 kai\ a)po_ tw~n u9[parxo&ntwn y ? ]

[ c ? leg]ome/nw| pedi/w| [kl]h&rou katoikik[ou= a)rour]w~?n? pe/nte 5 e0n mia~| 1 [sfragi=di] loiph_n a1roura[n y ? ] {[...]nt...enai [.7]sti..n a)rou[r y ? ]}7

30 [e1ti de\ kai\ a)po_ tw~n u9parxo&ntwn au0]th=| peri\ Me/ndhta [.4] nwn o[.9 ka]loume/nou a1roura[n .10]d[ c 15 ]an {a1roura[n .10]an}7 di) a)na_ me/son o1nto[v y ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.