BGU729

(Alex; AD144) repr. MChr167;cfPLond2,178

729

1 Dionusi/w| De[i/]ou genome/nou strathgou= th=v po&lewv

ui9w~|, newko&rw| tou= mega&lou Sara&pidov, tw~n e0n tw~| Mousei/w|

sitoume/nwn {seitoumenwn}4 a)telw~n i9erei= a)rxidikasth=| kai\ pro_v th=| e0pi-

melei/a| tw~n xrhmatistw~n kai\ tw~n a1llwn krithri/wn

5 para_ Petrwni/[a]v Sarapia&dov m[eta_ k]uri/ou tou= a)del-

fou= Gai/ou Petrwn[i/o]u Marke/llou kai\ para_ Gai/ou 0Iou-

li/ou 0Apolinari/ou stratiw&tou spei/rhv prw&thv 0Apa-

mhnw~n e9ka[tonta]rxi/av 0Ioulia[n]ou=. sunxwrei= #324

o9 Ga&iov 0Iou/liov 0A[poli]na&rio[v ei0lhfe/]nai para_ th=v

10 Petrwni/av Sara[pia&]dov paraqh&khn a)ki/ndun[o]n

panto_v kindu/n[o]u i9ma&tia gun[ai]kei=a suntetimh-

me/na {sunteteimhmena}4 a)rguri/ou draxmw~n triakosi/wn 300 kai\ xrusa~ kos-

ma&ria e0n ei1desi e0pi\ to_ au0to_ teta&rtwn tria&konta

du/o 32 a3per fula&cei par) e9autw~| kai\ a)pokatasth&sei #324

15 au0th=| o9po&te e0a_n a)paith=tai a)nuperqe/twv h2 e0ktei/-

sei kata_ to_n tw~n paraqhkw~n no&mon, geinome/-

nhv th=| Petrwni/a| Sarapia&di th=v pra&cewv e0k tw~n

tou= Gai/ou 0Iouli/ou 0Apolinari/ou u9parxo&ntwn pa&n-

twn kaqa&p[e]r e0k {eg}4 di/khv. a)cio(u=men) {a)cio(u=tai ?)}6. e1touv o0gdo&ou Au0tokra&toro(v)

20 Kai/sarov Ti/tou Ai0li/ou 9Adrianou= [0Ant]wni/nou Sebastou=

Eu0sebou=v Faw~fi [6]

m2 ....[..]...........

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.