BGU251

(Arsnome; AD81)

251

251rp 1

[e1touv tri/tou Au0tokra&torov Ti/tou Kai/sarov Ou0]espasiano[u= Sebastou= mhn]o_v Daisi/ou tetra&di, Farmo[u=]qi 4 e0n th=| Soknopa[i/o]u Nh&sw| {nhsou}4 th=v 9Hraklei/dou meri/dov tou=

[0Arsinoi5tou nomou=. o9mologei= Stotoh=tiv] Te[senou/fio[v tou= Tesenou/fiov P]e/rs[h]v th=v e0pig[onh=v [w(v e0t]w~n tess[a]ra&[k]ont[a e9n]o_v 41 ou0[lh_ m[et]w&pw| [e0k] dec[iw~n] t[..]ron

[ c 31 ]. Panefri/mm[ewv y 11 ] me/rouv kai\ a3panti dec[iw~| e1]x[e]in par) au0th=[v] to_n o9mologou=nta pa[ra]xrh=ma d[ia_] xeiro_v e0c oi1kou

[e0f) e9auth=| fernh_n a)rguri/ou kefalai/ou drax]ma_v ei1kosi 20 : sunb[iou/twsan ou]n a)llh&loiv] o3 te {o9} Sto[toh&]tiov kai\ h9 Tanefri/mmi(v) kaqw_v kai\ proeg[amou=san a)memyimoirh&twv, kaqo&ti kai\

5 [pro&teron tou= o9mologou=ntov e0pixorhgou=ntov] au0th=| ta_ de/ont[a pa&nta kai\ to_n i9]matismo_n kai\ ta_ a1lla, o3sa kaqh&kei gunaiki\ gameth=| ka[ta_] du/namin tou= bi/[o]u: [e0]a_n de\ diafora~v

[genome/nhv xwri/zwntai a)p) a)llh&]lwn a)podou=nai [Stotoh=tin th=| Tanefri/mmi th_[n] fer[nh_n a)]rgur[i/o]u draxma_v e[i1k]osi 20 e0[n] h9m[e/raiv e9[c]h&[ko]nta 60, [a)]f) h[[v e0]a_n a)paith&sh| {[ap]aithsei}4: [e0a_n

[de\ mh_ a)podw~| kaqa_ ge/graptai { y 14 }7 a)potisa&]tw meq) h9mioli/a[v o9 o9mologw~]n, th=v pra&cewv ou1shv t[h=|] Tanefri/[m]mi e1k te tou= Stotoh&tio[v kai\ e0k tw~n u9parx[o&nt]wn au0tw~| pa&n-

[twn kaqa&per e0k di/khv, menou/shv de\ e0pi\ xw&rav th=v sungrafh=[v tau/thv <dia_ to_> {om}7 a)peri/luton ei][nai <au0th&n> {om}7. parou=sa {parontwn}4 de\ kai\ e0pi\ th=v a)rxh=v h9 th=[v] tou= o9mologou=nt[o]v [Sto]toh&tiov mh-

[tro_v Satabou=tov th=v 3Wrou tou= 9Aruw&tou w(v e0tw~n e9ch&konta 60 fako_v xei/lei {xilei}4 tw~| [a1nw e0c a)risterw~n meta_ kuri/ou tou= th=v a)delfh=v {qdelfhv}5 au0t[h=v] Tanefri/mmi(ov) ui9ou= Stotoh&tiov tou= 0Eri-

10 [e/wv w(v e0tw~n tessara&konta triw~n 43 ou0lh_] o0fru/i {ofruei}4 decia~| sunxwrei= meta_ th_n e9auth=v teleuth_n toi=v e9auth=v te/knoiv Stotoh&ti kai\ 3W[r]wi kai\ qugatra&si S[o]uh&ri kai\ 0Erie/a| kai\

[toi=v tou= teteleuthko&tov au0th=v e9te/rou] ui9ou= Tesenou/f[i]ov u[i9oi=]v Stotoh&ti kai\ 3Wrwi, t[w~|] m[e\]n ui9w~| Stotoh&ti sunx[wrw~ th_n peptwkui=an {peiptokota}4 m[o]i meta_ th_n tou= a)ndro&v mou

[Tesenou/fiov teleuth_n oi0ki/an kai\ au0lh_n e0]k tou= pro_v no&ton me/rouv {merov}4, tw~| d) au0tw~| Stotoh&ti sunxwrei= {sunxorei}4 te/tarton me/rov e9te/rav oi0ki/av kai\ au0lh=v e0[k tou=] pro_v borra~ me/rouv pro&[t]eron

[Yentapia&miov, tw~| d) au0tw~| Stotoh&ti] sunxwrei= pe/mpton de/katon <me/rov> e9te/rav oi0ki/av kai\ au0lh=v pro&teron Patoulw~tov, kai\ 3Wrwi kai\ 0Erie/a| sunxwrei= koinw~v [e0]c [i1sou

[.6 me/rov e9te/rav oi0ki/av kai\ au0lh=v e0k tou= pro_v no&tou]

 

(Arsnome; AD81) repr. dupl=BGU3,719

0001 001 251rp

14 me/rouv kai\ ta_ sunkurou=nta {s[unkuronta}4 pa&nta kai\ th=| Souh&ri sunxwrei= h3misu {hmi[soi}4 me/rov e0k th=v sunkexwrisme/nhv tw~| Stotoh&ti te/tarton

15 [me/rov pro&teron Yentapia&miov oi0ki/av kai\ au0l]h=v kai\ toi=v to[u= t]eteleuthko&tov au0th=v ui9ou= T[e]senou/fi(ov) ui9o[i=]v Stotoh&t[i] kai\ 3Wrw| to_ loipo_n te/tarton me/rov th=v pro[kei]-

[me/nhv oi0ki/av kai\ au0lh=v pro&teron Yentapia&miov kai\ toi=v] dusi\ 2 ui9oi=v Sto[toh&ti kai\ 3Wrw| sunxwrw~ {sunxorw}4 e9ka&stw| [.7 m]e/rouv tou= u9pa&rxo[ntov au0th=| e0]nto_v peribo&lo[u i9erou= So]knopai/ou qeou= [me]ga&lou

[to&pou yilou= y 26 e9te/rou to&p[ou y 12 m]u=lov Qhba[iko_]v su\n t[rape/zh| kai\] ko&ph| kai\ o3lm[oiv] {orm?[oiv]}4 [.7] {[...].kosh kai\ or.[.10]}7 kai\ e3ndeka 11 [ c 12 ]erwni[.8]e

[ c 28 Stotoh&tiov t?.[ c 15 ] 3Wrwi a)rguri/ou dr[axma_v .10]otou[.10 t]h=v [a]u0th=[v y 11 a)]rguri/o[u draxma_v] .

[ c 33 sun]xw[rei= y 14 ]kaidw.ou.to.[ c 16 ] kai\ [ c 12 ] 0Er[ie/a e[ c 12 ] me/rouv [.8]

20 [ c 60 ]o&mena a[...] kaq[w_v pro&keitai .7]a?i [ c 14].[ c 15 s]una[.8]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.